Prace nad nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami z uwagi na i tak już opóźnioną implementację norm unijnych miały przebiegać ekspresowo. W ich trakcie pojawiły się jednak poprawki, które powodowały wydłużanie się procesu legislacyjnego. Tak oto ustawą ponownie zająć się musiał Sejm, żeby pochylić się nad poprawkami przyjętymi przez Senat. Sejmowa Komisja Infrastruktury odniosła się do tych poprawek na posiedzeniu 10 czerwca. Rekomendacje komisji zostały dziś przyjęte przez posłów.

W swoim sprawozdaniu Komisja Infrastruktury pod przewodnictwem Stanisława Żmijana zarekomendowała do przyjęcia jedynie część z uchwalonych przez Senat poprawek.


Członkowie komisji opowiedzieli się za odrzuceniem pakietu poprawek (poprawki: 1, 9, 11, 14 na druku nr 2469), który rozszerzałby zakres nowelizacji o zmianę również w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Wprowadzając te poprawki, Senat chciał uporządkować przepisy, uwzględniając ogłoszony niedawno tekst jednolity ustawy o kierujących pojazdami.


Trzy lata i przesiadka na motocykl?


Posłowie przychylnie odnieśli się natomiast do poprawki Senatu znoszącej wymóg, by motocykle, którymi zgodnie z nowelizacją będą mogły kierować osoby posiadające prawo jazdy kategorii B przez trzy lata, były wyposażone w automatyczne skrzynie biegów (poprawka 2 na druku nr 2469). Takie stanowisko komisji może nieco zaskakiwać, bowiem ta poprawka była odrzucana na wcześniejszych etapach prac. Zatem po trzech latach posiadania prawa jazdy kategorii B kierowcy będą uprawnieni do kierowania dowolnym motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. Usunięty wymóg automatycznej skrzyni biegów znacząco zawężał wybór maszyn i ograniczał go niemal wyłącznie do skuterów.


Akceptację komisji uzyskał również pakiet wprowadzonych przez Senat poprawek redakcyjnych (poprawki: 3, 5, 6 na druku nr 2469). Sprowadzają się one do ujednolicenia terminologii, doprecyzowania oraz dostosowania formy przepisów do zasad techniki prawodawczej.


Senacka poprawka nr 4 stanowi realizację postulatu strony społecznej i również uzyskała pozytywną rekomendację. Polega ona na uelastycznieniu przepisów poprzez umożliwienie nadzorowania zajęć części teoretycznej kursu, przeprowadzanej w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu, także przez instruktorów i wykładowców niezatrudnionych w ośrodku szkolenia, lecz związanych z nim stosunkiem prawnym. Zwrócono uwagę, że poprawka ta wpisuje się w intencje ustawodawcy, który zrezygnował z wymogu zatrudniania instruktora w przypadku szkoleń przeprowadzanych w systemie stacjonarnym (zmiana art. 26 ust. 5 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami).


WORD-y dla instruktorów


Również pozytywnie zarekomendowana poprawka nr 7 pozwala, by kursy dla kandydatów na instruktorów mogły prowadzić także, spełniające określone wymogi, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Przyjmując tę poprawkę Senat uznał, że podmioty te dysponują odpowiednią kadrą oraz infrastrukturą do prowadzenia przedmiotowych kursów oraz dają gwarancję wysokiego poziomu organizacji takich kursów. Przyznanie takiego uprawnienia WORD-om jest kolejnym krokiem w kierunku ograniczenia znaczenia statusu tzw. Super OSK.


Poprawka nr 8, zaproponowana przez Senat i pozytywnie zarekomendowana przez komisję sejmową, ma na celu wyeliminowanie możliwości ewentualnego obchodzenia obowiązku ukończenia corocznych warsztatów doskonalenia zawodowego przez instruktorów, wykładowców i egzaminatorów. Obecne brzmienie przepisów pozwala na obchodzenie obowiązku ukończenia corocznych warsztatów poprzez wykreślenie się przed końcem roku z ewidencji, a następnie ponowne wpisanie się na początku następnego roku. Poprawka precyzuje, że obowiązek odbycia warsztatów doskonalenia zawodowego w danym roku nie dotyczy osób, które w tym roku uzyskały po raz pierwszy uprawnienia instruktorów, wykładowców i egzaminatorów.


W przypadku poprawki nr 10 Senat uznał za zasadne usunięcie zbędnego fragmentu na końcu przepisu, a komisja sejmowa zarekomendowała tę poprawkę pozytywnie. Zgodnie z proponowanym brzmieniem ust. 3a w art. 128 ustawy o kierujących pojazdami, do czasu dostosowania pojazdów służących do nauki jazdy do wymagań sprecyzowanych w art. 28 ust. 2 tejże ustawy, dopuszczalne jest prowadzenie szkolenia na poszczególne kategorie prawa jazdy pojazdami, które spełniały wymagania techniczne przed dniem wejścia w życie ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a zatem jest oczywiste, że pojazdy te nie spełniają wymagań określonych przywołaną powyżej ustawą. W przeciwnym razie omawiana regulacja byłaby zbędna.


Poprawki nr 12 i 13 miały na celu skrócenie do trzech miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, okresu, po upływie którego możliwe będzie przystępowanie do egzaminu państwowego bez konieczności odbycia przez kandydata na kierowcę części teoretycznej szkolenia w ośrodku szkolenia kierowców. Poprawki te zostały jednak zaopiniowane negatywnie przez sejmową Komisję Infrastruktury. Zgodnie z obecnym brzmieniem nowelizacji, okres ten potrwa do 1 stycznia 2015 r.


Sejm zajał się opisanymi poprawkami na posiedzeniu dzisiaj i przychylił się do stanowisko Komisji Infrastruktury.


Radosław Biernat

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0