Regulamin

REGULAMIN USŁUG UDOSTĘPNIANYCH W SERWISIE szkola-jazdy.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu www.sklep.szkola-jazdy.pl, zwanego dalej Sklepem, umieszczonego na witrynie internetowej http://www.sklep.szkola-jazdy.pl jest e-kierowca Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łady 14a, 71-605 Szczecin; NIP 852-25-88-278; REGON 320996032; KRS 0000385224; organ rejestrowy: Sąd Rejonowy-Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej Operatorem.

2. Obsługującym zamówienie Klienta jest podmiot realizujący zamówienie na Produkt w Sklepie będący stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem i figurujący na fakturze jako sprzedawca zamówionych Produktów. Informacje o Obsługującym będą każdorazowo podawane na stronie Sklepu, na której Klientowi przedstawiany będzie rachunek. Klient otrzymuje potwierdzenie, o których mowa powyżej, najpóźniej w momencie dostawy Produktu dokumentowanej fakturą.

3. Produkty to wszelkie towary i usługi, które Klient może nabyć w Sklepie.

4. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet.

5. Oferta Sklepu dostępna jest tylko na terenie Polski.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I FORMY POTWIERDZEŃ

1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia Klienta jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia.

2. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy Obsługujący zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Obsługujący zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

3. Klient zobowiązany jest do podania adresu e-mail, pod którym możliwe będzie potwierdzenia zamówienia.

4. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane.

5. Jeśli Klient nie potwierdzi zamówienie w ciągu 7 dni zamówienie zostanie anulowane.

III. DOSTAWA I FORMY PŁATNOŚCI

1.Serwis korzysta z zewnętrznych systemów płatności obsługiwanych przez podmioty trzecie.

2. Użytkownik przed dokonaniem płatności jest informowany o tym jaki podmiot będzie ją obsługiwał i ma możliwość zapoznania się z zasadami realizacji płatności.

3. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

4. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem DHL lub INPOST.

5. Zamówione Produkty są dostarczane pod adres podany w formularzu zamówień.

6. Rozliczenie transakcji może nastąpić gotówką przy odbiorze Produktu

7. Pieniądze za zakupione Produkty, po uprzednim pokwitowaniu jego odbioru, należy przekazać upoważnionemu pracownikowi firmy kurierskiej.

8. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranej firmy kurierskiej i jest w całości pokrywany przez Klienta. Wysokość kosztów dostawy może ulegać zmianie o czym Klienci będą na bieżąco informowani poprzez uwidocznienie kosztu dostawy na stronie zamówienia.

9. W przypadku zamówień przekraczających wartość 300 zł brutto koszty przesyłki pokrywa Obsługujący.

IV. REKLAMACJE

1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad, w szczególności jeżeli sprzedana rzecz:

  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił;
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
  • dotyczy wszystkich klientów sklepu, niezależnie od tego czy są przedsiębiorcami, czy konsumentami, w tym przedsiębiorcami dokonującymi zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2. W przypadku zaistnienia podstaw do reklamacji, Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną pod adres sklepu:

e-kierowca sp. z o.o. sp. k.
ul. Łady 14a
71-605 Szczecin

3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć pisemną reklamację ze wskazaniem sposób jej załatwienia, jeżeli jest to możliwe uzupełnioną o dokumentację fotograficzną. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Osoba fizyczna, dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, zwana dalej konsumentem, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od doręczenia towarów. Konsumentem w rozumieniu Regulaminu jest również przedsiębiorca, który dokonuje zakupu niezwiązanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

2. Uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje w przypadku, gdy Konsument kupił:

  • nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Konsument powinien odesłać otrzymane towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, e-kierowca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

6.  Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

VI.DANE OSOBOWE I PRZESYŁANIE ELEKTRONICZNIE NIEZAMÓWIONYCH INFORMACJI HANDLOWYCH.

1. Administratorem danych osobowych jest Operator.

2. Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

3. Użytkownik zachowuje pełnię praw przysługujących mu na podstawie RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), w tym prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania i sprostowania a także – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych; Użytkownik ma również prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa jednak na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwiać świadczenie niektórych usług.

5. W celu cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych należy skorzystać z odpowiedniej opcji w ramach produktu lub usługi, za pośrednictwem której zgoda została udzielona. W przypadku braku takiej możliwości aby cofnąć zgodę, należy skorzystać ze strony http://www.rodo.e-kierowca.pl/

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia w Sklepie.

2. Wszelkie spory staramy się rozwiązywać polubownie, jednak w przypadku sporu kupujący ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń przy wykorzystaniu instytucji przewidzianych przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Dodatkowe informacje dla konsumentów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/konsumenci.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem, jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta.

Załącznik:

Formularz reklamacyjny