#Prawo: czy publikacja na Facebooku nazwiska egzaminatora narusza prawo do ochrony danych osobowych funkcjonariusza publicznego?

Czy kursanci publikujący na Facebooku fotografie arkusza przebiegu egzaminu podpisanego przez egzaminatora i opatrzone pieczęcią z jego imieniem, nazwiskiem i numerem uprawnienia, naruszają prawo do ochrony danych osobowych egzaminatora- funkcjonariusza publicznego?

Adwokat Katarzyna Pisarek:

odpowiadając na pytanie należy odnieść się do następujących regulacji: 

 1. Zgodnie z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978 – tekst jednolity, dalej – ukp), egzaminator w czasie wykonywania obowiązków zawodowych podlega ochronie przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu.

Komentarz: 

Przepis ten nakazuje traktować egzaminatora w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych jak funkcjonariusza publicznego, co w uproszczeniu odnosi się głównie do kwestii związanych z zaostrzeniem karalności przestępstw popełnionych na osobie egzaminatora w trakcie i w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. W Kodeksie karnym w art. 115 § 13 znajduje się definicja funkcjonariusza publicznego, natomiast w przepisach szczególnych opisane są przestępstwa: naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego (art. 222 kk), znieważenia funkcjonariusza publicznego (art. 226 kk), czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego (art. 223 kk), wymuszeniu czynności urzędowych (art. 224 kk). Powołany przepis art. 63 ust 2 ukp nie odnosi się zatem do ochrony danych osobowych egzaminatora.

 1. Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 6 września 2006 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 – tekst jednolity):
 1. Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:
 • organy władzy publicznej;
 • organy samorządów gospodarczych i zawodowych;
 • podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Pastwa;
 • podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
 • podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
 1. Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucji dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240 oraz z 2017 r. poz. 2371), oraz partie polityczne.
 2. Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji. 
 • 5. ust. 2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna oraz przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
 • 6. ust. 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o: podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach.
 • Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego są samorządowymi wojewódzkimi osobami prawnymi (art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 – tekst jednolity).

Komentarz: 

Wobec powyższego, dane w postaci imienia, nazwiska oraz numeru uprawnień egzaminatora, zamieszczone na dokumencie wydanym w związku z wykonywaniem przez niego czynności zawodowych, nie podlegają ochronie danych osobowych i stanowią informację publiczną.

Kursanci publikujący dokumenty zawierające ww. dane egzaminatorów na portalach społecznościowych powinni jednak w miarę możliwości animizować te dane, jeżeli ich opublikowanie naraża egzaminatora na ujawnienie informacji o charakterze prywatnym, np. umożliwiające identyfikację ich profilu na tym portalu. Zachowanie ostrożności w tym zakresie, ze względu na charakter danych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, zalecane jest jednak po stronie egzaminatora.


Pomocne w niniejszych rozważaniach mogą okazać się tezy zawarte w poniższych orzeczeniach:  

 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2017 r. w zprawie IV SAB/Wr 94/17,

„1. Sprawowanie funkcji publicznej wiąże się z realizacją określonych zadań w urzędzie w ramach struktur władzy publicznej lub na innym stanowisku decyzyjnym w strukturze administracji publicznej, a także w innych instytucjach publicznych. Istotne jest zatem, czy określona osoba w ramach instytucji publicznej realizuje w pewnym zakresie nałożone na tę instytucję zadania publiczne.

 1. Sędziowie orzekając w sprawach należących do właściwości sądów na zasadach niezawisłości i bezstronności, realizują zadania znajdujące się w kognicji tych sądów jako organów władzy publicznej, sprawując w nich tym samym funkcję publiczną.
 2. W odniesieniu do osób ubiegających się lub pełniących funkcje publiczne prawo do ochrony prywatności podlega istotnej redukcji w porównaniu z ogółem populacji, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sfery życia intymnego tych osób, która korzysta z pełnej ochrony i poufności. Jawność i przejrzystość funkcjonowania osób sprawujących takie funkcje wręcz nakazuje godzenie się z zainteresowaniem opinii publicznej i związanymi z tymi ograniczeniami sfery życia prywatnego.
 3. Informacja o pełnej dacie urodzeń sędziów jest informacją publiczną w świetle przepisów u.d.i.p.”
 • Wyrok  Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie I OSK 3074/15

„1. Osoby pełniące funkcje publiczne definiuje się głównie poprzez odwołanie do postanowień art. 115 § 13 pkt 4 i § 19 k.k. oraz do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych.

 1. Pojęcie „osoba publiczna” nie jest równoznaczne z pojęciem „osoba pełniąca funkcje publiczne”. Ten pierwszy termin jest znacznie szerszy i obejmuje również osoby zajmujące w życiu publicznym istotną pozycję z punktu widzenia kształtowania postaw i opinii ludzi, wywołujące powszechne zainteresowanie ze względu na te lub inne dokonania, np. artystyczne, naukowe czy sportowe. Analizowane pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczne jest w tym wypadku ściśle związane z konstytucyjnym ujęciem prawa z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, a więc nie może budzić wątpliwości, że chodzi tu o osoby, które związane są formalnymi więziami z instytucją publiczną (organem władzy publicznej).
 2. Nie jest możliwe precyzyjne i jednoznaczne określenie, czy i w jakich okolicznościach osoba funkcjonująca w ramach instytucji publicznej będzie mogła być uznana za sprawującą funkcje publiczne. Nie każda osoba publiczna będzie tą, która pełni funkcje publiczne. Sprawowanie funkcji publicznej wiąże się z realizacją określonych zadań w urzędzie, w ramach struktur władzy publicznej lub na innym stanowisku decyzyjnym w strukturze administracji publicznej, a także w innych instytucjach publicznych. Wskazanie, czy mamy do czynienia z funkcją publiczną, powinno zatem odnosić się do badania, czy określona osoba w ramach instytucji publicznej realizuje w pewnym zakresie nałożone na tę instytucję zadanie publiczne.”

Katarzyna Pisarek, adwokat. 

tel: (+48) 608 224 625

e-mail: [email protected]

www.advocado.top

Dodaj komentarz