Na stronie czasopisma Lege Artis zamieszczono bardzo ważną informację odnoszącą się do postępowania administracyjnego dotyczącego zatrzymania prawa jazdy.

  • Niejednokrotnie kierowcy, którym zatrzymano prawo jazdy, otrzymywali decyzję starosty opartą wyłącznie na informacjach o powodach zatrzymania, udzielonych w formie notatki służbowej przez funkcjonariuszy Policji.

  • Organy odmawiały weryfikacji tych informacji w oparciu o dowody dostarczane przez kierujących, powołując się na literalne brzmienie przepisu art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami.

  • Nad sprawą pochylił się Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie I OSK 2809/17, powołał się na dwa niezwykle istotne aspekty związane z prezentowanym problemem.

  • Po pierwsze: NSA podkreślił, że w polskim systemie prawnym podstawą stosowania prawa jest norma prawna a nie przepis.

  • Po drugie: nie można pomijać wykładni systemowej normy zawartej w interpretowanym przepisie prawa. Więcej na ten temat znajdziesz w  TYM LINKU


Komentarz:

Wskazane w powołanym artykule orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego otwiera kierującym drzwi do obrony swojego interesu w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zatrzymania prawa jazdy. Na skutek dotychczasowej praktyki osoba, której zatrzymano prawo jazdy, mogła dowodzić swej niewinności w postępowaniu karnym lub w sprawie wykroczenia, nie miała jednak wpływu na tryb administracyjny, który organy traktowały automatycznie, stosując przepis, nie zaś wynikającą z tego przepisu normę. Przypomnę, że norma prawna to nakaz lub zakaz określonego zachowania się, kierowany do określonego adresata, który wynika z wykładni przepisu prawa, natomiast wykładnia opiera się na analizie tego przepisu pod kątem:

  • jego brzmienia

  • pozycji zawierającego ten przepis aktu w systemie prawnym, zgodności z innymi normami systemu

  • celu, dla którego dany przepis lub zawierający go akt został uchwalony

  • funkcji, jaką dany przepis ma spełnić


NSA przypomniał, że organy powinny dokonywać pełnej wykładni przepisu, nie ograniczać jej wyłącznie do tzw. wykładni językowej, gramatycznej, w oderwaniu od np. wykładni systemowej, bowiem prowadzić to może do naruszenia innych, obowiązujących w systemie prawnym norm, w tym takich o charakterze zasad konstytucyjnych, jak zasada prawa do sądu, zasada domniemania niewinności.

Jeżeli zatem kierowana do organu norma nakazująca wydanie określonej decyzji w oparciu o określone przesłanki uniemożliwia temu organowi weryfikację informacji o istnieniu tych przesłanek, organ powinien zawiesić postępowanie aby weryfikacja tych informacji została dokonanna przez uprawniony do tego sąd.

Podsumowując, kierujący, któremu zatrzymano prawo jazdy na skutek przekroczenia dozwolonej prędkości o 50 km/h, będzie mógł domagać się zawieszenia postępowania administracyjnego do czasu zakończenia prowadzonego w tej sprawie postępowania karnego lub w sprawie o wykroczenie.

Katarzyna Pisarek, adwokat. 

tel: (+48) 608 224 625

e-mail: [email protected]

www.advocado.top
Szymon Janicki felietonista z działu Język angielski dla instruktorów
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0