W dniu 19 stycznia 2013r. weszły w życie kolejne trzy rozporządzenia opublikowane w dniu 18 stycznia 2013 r. pod pozycją 91, 92 i 93, mające na celu dostosowanie przepisów prawa do nowych wymogów ustawy o kierujących.

Pierwsze z wymienionych, to Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. z 2013r., poz.91). Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2008r. Nr 77, poz. 458), które utraciło swoją moc na podstawie art. 137 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151 z późniejszymi zmianami).


Rozporządzenie określa:


1) szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotu prowadzącego ośrodek doskonalenia techniki jazdy w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych oraz wyposażenia dydaktycznego;


2) warunki przeprowadzania zajęć;


3) program szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy;


4) zakres i warunki egzaminu dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy;


5) wysokość: opłaty za egzamin dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy w zależności od zakresu prowadzonego egzaminu,


b) stawek wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy,


c) opłaty za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy,


d) opłaty za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy;


6) wzór:


a) wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy,


b) zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy,


c) wniosku o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy,


d) świadectwa instruktora techniki jazdy;


7) sposób prowadzenia rejestru osób szkolonych oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;


8) wzór i sposób nadawania numerów ewidencyjnych ośrodka doskonalenia techniki jazdy i numerów w ewidencji instruktorów techniki jazdy.


W zakresie infrastruktury technicznej oraz warunków lokalowych niezbędnych dla prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia podstawowego oraz ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego, wskazano na konieczność posiadania lokalu biurowego przeznaczonego do obsługi klientów oraz przechowywania dokumentacji związanej ze szkoleniem oraz obiektu szkoleniowego spełniającego wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wśród których dla ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego wskazano, że powinien się on składać z:


1) miejsca przeznaczonego do przeprowadzania zajęć teoretycznych, o określonych parametrach i wyposażeniu, składającego się co najmniej z jednej sali wykładowej i zaplecza socjalnego dla instruktorów i osób szkolonych zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie sali wykładowej, składającego się z węzła sanitarnego oraz pomieszczenia, w którym można czekać na kolejne zajęcia w zakresie doskonalenia techniki jazdy;


2) miejsca przeznaczonego do przeprowadzania zajęć praktycznych, w tym: placu manewrowego, co najmniej jednej płyty poślizgowej prostokątnej, mechanicznego urządzenia destabilizującego tor jazdy, co najmniej jednej płyty poślizgowej, stanowiącej wycinek pierścienia o kącie rozwarcia nie mniejszym niż 120 stopni, toru szkoleniowego, toru ziemnego, jeżeli podmiot prowadzący szkolenie prowadzi szkolenie w zakresie doskonalenia techniki jazdy kierowców posiadających prawo jazdy kategorii A1, A2 i A, przeszkód stałych, w szczególności: pachołków, tyczek, makiet przeszkód, umożliwiających zaaranżowanie sytuacji drogowych niezbędnych do realizacji zadań programowych.


Wymagane wyposażenie dydaktyczne ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia podstawowego i ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego określono w załączniku nr 2 do rozporządzenia, zgodnie z którym ośrodek powinien być wyposażony co najmniej w:


1) tablicę do pisania lub inne urządzenie do wizualizacji prezentowanych zagadnień;


2) filmy prezentujące zagadnienia poruszane na szkoleniu;


3) środki audiowizualne do prezentowania filmów, o których mowa w pkt 2;


4) środki łączności zapewniające porozumiewanie się osoby szkolonej z instruktorem pozostającym na zewnątrz pojazdu.


W załączniku nr 3 do rozporządzenia zgodnie z treścią art. 115 ust. 5 ustawy o kierujących określono wzór numeru w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, prowadzonym przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem, stosownie do treści art. 116 ust.4 ustawy określono wzór numeru ewidencyjnego w ewidencji ośrodków doskonalenia techniki jazdy prowadzonych przez jednostki wojskowe lub jednostki organizacyjne służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz wzór numeru ewidencyjnego w ewidencji instruktorów techniki jazdy i sposób ich nadawania , o którym mowa w art. 117 ust. 3 pkt 3 ustawy.


W rozporządzeniu określono ponadto, że za wpis do rejestru wojewoda pobiera opłatę w wysokości 600 zł oraz, że w przypadku dokonania wpisu kilku ośrodków doskonalenia techniki jazdy prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę, wojewoda wpisuje zakres prowadzonego szkolenia, odrębnie dla każdego ośrodka. Ustalony został ponadto wzór wniosku o wpis do rejestru, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru - załącznik nr 5 do rozporządzenia.


W rzeczonym rozporządzeniu, w sposób szczególny, odmiennie niż dotychczas, w odrębnym rozdziale uregulowano kwestię szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy. Wśród zagadnień dotyczących szkolenia, określono obowiązki podmiotu prowadzącego szkolenie, w zakresie zakładania i wypełniania rejestru osób szkolonych oraz dziennika zajęć teoretycznych. Dzienniki zajęć teoretycznych i karty zajęć praktycznych osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy wpisanych do rejestru osób szkolonych oraz kopie kart osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy, które przerwały szkolenie podstawowe albo szkolenie uzupełniające, jak również rejestr osób szkolonych jest przechowywany przez podmiot prowadzący szkolenie przez okres 10 lat.


Ustalono również program szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy, gdzie wskazano zagadnienia, wskazówki do ich realizacji, jak również metody i czas ich realizacji, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.


Ponadto w § 10 określono, że szkolenie podstawowe obejmuje zajęcia w zakresie: dydaktyki dorosłych, doskonalenia techniki jazdy oraz kształcenia umiejętności metodycznych, natomiast szkolenie uzupełniające obejmuje wyłącznie zajęcia w zakresie doskonalenia techniki jazdy, w § 11 rozporządzenia określono czas trwania poszczególnych szkoleń. W zakresie zajęć praktycznych ustawodawca jednoznacznie określił, iż prowadzi się je wyłącznie po zakończeniu zajęć teoretycznych i że przed ich rozpoczęciem wydaje się osobie ubiegającej się o uprawnienia instruktora techniki jazdy kartę zajęć praktycznych, w której potwierdza się przeprowadzenie poszczególnych zajęć praktycznych. Określony został także łączny czas trwania szkolenia podstawowego oraz szkolenia uzupełniającego, który w ciągu doby nie może przekroczyć 8 godzin, przy czym godzina zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia równa się 45 minutom, a zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia - 60 minutom.


Stosownie do treści § 16 rozporządzenia ukończenie szkolenia podstawowego albo szkolenia uzupełniającego potwierdza się przez wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego albo szkolenia uzupełniającego, którego wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.


W zakresie egzaminowania ustawodawca określił, iż egzamin przeprowadza się odrębnie z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, zwanych odpowiednio „częścią teoretyczną egzaminu” i „częścią praktyczną egzaminu”, wskazał również warunki przystąpienia do egzaminu oraz sposób samego egzaminowania ze wskazaniem podziału, sposobu, czasu egzaminowania oraz ilości przyznawanych punktów za poszczególne części egzaminu.


W załączniku nr 8 do rozporządzenia określono wysokość stawek wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin oraz wysokość opłaty za egzamin.


Po zdanym pozytywnie egzaminie i otrzymaniu świadectwa instruktora techniki jazdy, stanowiącego załącznik nr 10 do rozporządzenia, wojewoda wpisuje taka osobę do ewidencji instruktorów techniki jazdy, nadaje jej numer ewidencyjny i wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy.


W myśl postanowień rozporządzenia uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, B+E, C, C+E, D i D+E uprawniają jednocześnie do prowadzenia zajęć w zakresie doskonalenia techniki jazdy odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, B1, C1, C1+E, D1 i D1+E, ponadto z przepisów przejściowych wynika, iż świadectwa instruktora techniki jazdy wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do upływu terminu ich ważności oraz, że do dnia 4 stycznia 2016 r. za spełniającego wymagania uznaje się przedsiębiorcę, którego obiekt szkoleniowy ośrodka doskonalenia techniki jazdy spełniają wskazane wymogi.


 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/92/1


Kolejnym z nowych aktów wykonawczych jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2013r., poz. 92).


Dotychczasowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314) § 3 rozporządzenia odwoływało się do uchylonych obecnie aktów wykonawczych, a co za tym idzie należało je zastąpić i w ten sposób odwołano się do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012r., poz. 1019) oraz do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. z 2013r., poz. 91).


Poza powyższym dokonano zmiany § 4 ust. 1 pkt 1, który stanowi obecnie, iż pojazdy używane do prowadzenia szkolenia powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym dla pojazdów stosowanych do szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.4)) oraz w § 70 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów; nie wymaga się oznaczenia pojazdu tablicą barwy niebieskiej z literą "L" w przypadku szkolenia osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami danej kategorii.


http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/93/1


Trzeci z kolei akt prawny, to Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. z 2013r. , poz. 93).


Rozporządzenie określa:


1) szczegółowe warunki oraz zakres egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców;


2) sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego instruktora i wykładowcy;


3) wzór:


a) wniosku o wpis do ewidencji:


- instruktorów,


- wykładowców,


b) legitymacji instruktora,


c) zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców,


d) pieczęci instruktora i wykładowcy,


e) zaświadczenia:


- o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców,


- o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów lub wykładowców,


- potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów lub wykładowców;


4) wysokość:


a) stawek wynagrodzenia członków komisji powoływanej przez wojewodę,


b) opłaty za przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego kwalifikacje,


c) opłaty za wpis do ewidencji instruktorów oraz opłaty za wpis do ewidencji wykładowców.


W zakresie prowadzenia egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców ustawodawca określił w niniejszym rozporządzeniu, że egzamin, z wyjątkiem egzaminu w zakresie pozwolenia, przeprowadza się dla grupy liczącej nie mniej niż 20 i nie więcej niż 40 osób egzaminowanych oraz, że egzamin przeprowadza się w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T oraz pozwolenia, dla każdej kategorii prawa jazdy oraz pozwolenia oddzielnie.


W myśl § 5 rozporządzenia egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji o wyznaczenie terminu egzaminu przesłanego wraz z listą zawierającą niezbędne dane - wzór wniosku o wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.


Ponadto ustawodawca określił, że egzamin przeprowadza się w terminie i miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego komisji po uprzednim poinformowaniu o tym osób egzaminowanych, określił również poszczególne części egzaminu, formę i zasady egzaminowania. Zgodnie z powyższym egzamin składa się z trzech części: pierwszej obejmującej sprawdzenie znajomości z wymienionych w rozporządzeniu przedmiotów- odbywa się w formie testu, części drugiej realizowanej w formie pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych obejmującej przeprowadzenie jednych wybranych losowo zajęć teoretycznych dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz części trzeciej realizowanej w formie pokazu przeprowadzenia zajęć praktycznych obejmującej sprawdzenie umiejętności przeprowadzenia, odpowiednio na placu manewrowym lub w ruchu drogowym, zajęć praktycznych dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Warunkiem przystąpienia przez osobę egzaminowaną do kolejnej części egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku ze wszystkich poprzednich części egzaminu.


W rozporządzeniu uregulowano czas poszczególnych części egzaminu oraz ich wagę. Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje kandydat na instruktora, który uzyskał pozytywny wynik z trzech części


egzaminu. W stosunku do kandydata na wykładowcę przeprowadza się wyłącznie części pierwszą i drugą egzaminu, natomiast w stosunku do kandydata na instruktora posiadającego już uprawnienia wykładowcy w zakresie objętym egzaminem przeprowadza się wyłącznie część trzecią egzaminu. Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje kandydat na instruktora, który uzyskał pozytywny wynik z trzeciej części egzaminu.


Stosownie do treści § 21 ust. 1 rozporządzenia wyniki egzaminu komisja umieszcza w protokole z egzaminu. Osobę, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu starosta wpisuje do odpowiedniej ewidencji i nadaje jej wówczas numer ewidencyjny składający się z sześciu lub siedmiu znaków, wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców lub zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów lub wykładowców określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.


Ponadto w rozporządzeniu określone zostały: wzór legitymacji instruktora, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia, wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców - załącznik nr 5, wzór zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego - załącznik nr 7 do rozporządzenia oraz wzory pieczęci, które odpowiadać muszą wzorowi określonemu w załączniku nr 6 do rozporządzenia.


Dodatkowo w załączniku nr 8 do rozporządzenia określono w sposób sztywny wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu oraz wysokość stawek wynagrodzenia członków komisji.


W myśl przepisów przejściowych i końcowych legitymacje instruktorów nauki jazdy wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do upływu terminu ich ważności.


 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/91/1


Monika Łaski

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0