Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Znajdziemy w nim kilka nowości.

Projekt niniejszego aktu prawnego zakłada zmianę załącznika nr 2 do rozporządzenia poprzez jego podział na dwie tabele:


Tabela 1 -  zakres tematyczny i czas trwania modułów szkolenia okresowego i zajęć obowiązkowych w ramach szkolenia okresowego


Tabela 2 - zakres tematyczny i czas trwania modułów szkolenia okresowego i zajęć obowiązkowych w ramach szkolenia okresowego realizowanego w formie cyklu zajęć.  


Co ważne, zakres tematyczny nie ulega zmianie.


Zgodnie z założeniami  projektu, nieznacznej zmianie ulegną przygotowane dla ośrodków wzory dokumentów tj. dziennika zajęć i karty zajęć praktycznych. Stanie się tak poprzez dodanie podpisu osób szkolonych oraz zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia. Na wdrożenie nowych wzorów dziennika i karty zajęć ustawodawca przewidział 60 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 


W projekcie doprecyzowano, że godzina zajęć teoretycznych to 60 minut. Usunięto natomiast dotychczasowe zapisy odnośnie długości przerw pomiędzy zajęciami oraz łącznego czasu przerw w ciągu jednego dnia.


W projekcie rozporządzenia znalazła się także bardzo istotna zmiana z punktu widzenia kursanta. Zaproponowano możliwość przystąpienia osoby szkolonej, która uzyskała negatywny wynik z testu kwalifikacyjnego, do kolejnego testu kwalifikacyjnego nie tylko w tym samym ośrodku (jak było dotychczas), ale także w innym ośrodku wyznaczonym przez wojewodę.


Do testu kwalifikacyjnego w ośrodku wyznaczonym przez wojewodę będą mogły również przystapić osoby, które do takiego testu jeszcze nie rozwiązywały albo  uzyskały wynik negatywny, a ośrodek, który prowadził szkolenie zaprzestał prowadzenia działalności. Zgodnie z proponowanym zapisem, wojewoda jest obowiązany co najmniej raz w miesiącu wyznaczyć ośrodek szkolenia do przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego dla osób, które uzyskały negatywny wynik z testu kwalifikacyjnego, o ile kierownik chociażby jednego ośrodka szkolenia zgłosił w tym miesiącu osoby do testu kwalifikacyjnego. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że sposób wyznaczania ośrodka może w praktyce nastręczać pewne trudności. Zaproponowany zapis zakłada, że wojewoda wyznacza ośrodek, którego kierownik zgłosił do testu kwalifikacyjnego największą liczbę osób. Może on okazać się krzywdzący dla większych ośrodków, gdzie występować może większa liczna osób z wynikiem negatywnym. Może się okazać, że to one każdorazowo będą wyznaczane przez wojewodę. Ustawodawca nie przewidział również sytuacji jak należy postąpić w przypadku, gdy kilka ośrodków zgłosi tą sama liczbę przystępujacych do testów. Co do pokrywania kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego ustalono jako proporcjonalne do ilosci zgłoszonych przez dany ośrodek osób.


Omawiany projekt zakłada również zmianę w zakresie wielkości grupy, która może przystąpić do testu kwalifikacyjnego poprzez jej zwiększenie z 20 na 25 osób, oraz minimalnej powierzchni sali, która winna być zwiększona o 1 m2 dla kazdej osoby (w przypadku grupy powyżej 20 osób). 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0