Ustawa o kierujących wprowadziła obowiązek prowadzenia tzw. harmonogramu zajęć teoretycznych. Ani nowy przepis, ani pochodzący od urzędników wzór harmonogramu nie uwzględniają jednak specyfiki nauczania na odległość. Co na to resort?

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2014 roku poz. 600 j.t. z późn. zm.), wykłady w ramach części teoretycznej kursu na prawo jazdy mogą być przeprowadzone w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia kierowców. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o kierujących pojazdami w dodanym art. 27 ust. 1 pkt. 2a nałożyła na kierownika ośrodka szkolenia kierowców obowiązek prowadzenia harmonogramu zajęć teoretycznych dla każdego kursu zawierający terminy, miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zajęć. Obowiązek ten nie został dotąd uszczegółowiony w żadnym z rozporządzeń, jednak niektóre starostwa przekazały już ośrodkom szkolenia kierowców wzór takiego harmonogramu, wymagając jego stosowania. Co ważne ? ani nowy przepis, ani pochodzący od urzędników wzór harmonogramu, do którego dotarliśmy, nie uwzględniają specyfiki nauczania na odległość, zwanego popularnie e-learningiem, a urzędnicy wymagają prowadzenia harmonogramów dla kursów e-learningowych w dokładnie taki sam sposób, jak dla kursów tradycyjnych - włącznie z określaniem dokładnej godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć. Budzi to jednak wątpliwości naszych czytelników, bowiem jedną z zalet e-learningu jest swoboda gospodarowania czasem. Kursanta obowiązuje wynikające z rozporządzenia minimum programowe, jednak sam decyduje, o jakiej porze korzysta ze szkolenia. Nie ma też przeszkód, by na wybranym temacie zatrzymał się na dłużej. Nie sposób z góry precyzyjnie określić harmonogramu takiego szkolenia, a i uzupełnienie go na bieżąco stanowić może spore wyzwanie, którego sens wydaje się wysoce wątpliwy. Godziny, w których kursant rozpoczyna i kończy naukę za pośrednictwem e-learningu w domu czy innym wybranym przez siebie miejscu, mają w ocenie naszych czytelników w najlepszym razie drugorzędne znaczenie dla sprawowania przez starostwo powiatowe nadzoru nad działalnością ośrodka szkolenia kierowców.


Wobec powyższego zapytaliśmy resort, czy posiadany przez nas wzór harmonogramu pochodzi z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju albo czy został przez nie w jakikolwiek sposób zatwierdzony oraz jakie jest stanowisko ministerstwa w kwestii harmonogramów dla szkoleń e-learningowych. Czy w jego ocenie harmonogram takiego szkolenia również powinien zawierać szczegółowe informacje o godzinach, w których kursant realizuje szkolenie? W odpowiedzi czytamy: „Wzór harmonogramu, który otrzymaliśmy wraz z pytaniem, nie powstał w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Przepis art. 23 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami wskazuje jednoznacznie, że szkolenie osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania jest prowadzone w formie kursu lub zajęć szkolnych. Szkolenie w formie kursu jest przeprowadzane w ośrodku szkolenia kierowców pod nadzorem instruktora. Jako szkolenie na odległość w ramach zajęć teoretycznych mogą być prowadzone wyłącznie wykłady. Ćwiczenia oraz zajęcia z pierwszej pomocy muszą być prowadzone w formie tradycyjnej. W związku z tym zajęcia teoretyczne muszą być objęte harmonogramem. W przypadku zajęć prowadzonych na odległość harmonogram będzie miał ograniczony zakres. System komputerowy, za pomocą którego przeprowadzane są zajęcia prowadzone na odległość, powinien pozwalać na jednoznaczne wskazanie dat, godzin i tematów, nad jakimi pracowała lub pracuje osoba szkolona. Biorąc to pod uwagę, harmonogram dla wykładów prowadzonych w formie nauczania na odległość powinien być wypełniany na bieżąco przez program komputerowy lub nadzorującego ten proces instruktora lub wykładowcę. Pozostałe ćwiczenia i zajęcia z pierwszej pomocy powinny być ujęte w harmonogramie wcześniej”.


Poprosiliśmy również o komentarz naszego prawnika.


- Słowo harmonogram kojarzy się oczywiście z planowaniem z góry, co mogło budzić obawy w kontekście nowego obowiązku prowadzenia harmonogramów zajęć teoretycznych - mówi Radosław Biernat, specjalista do spraw prawnych. - Obawy były jeszcze większe w przypadku ośrodków prowadzących szkolenie teoretyczne w formie e-learningu. Z pisma wystosowanego przez resort wyłania się jednak interpretacja oderwana nieco od literalnego brzmienia przepisu, ale rozsądna i korzystna zarówno dla ośrodków jak i kursantów. Okazuje się, że w ocenie ministerstwa najistotniejsze jest słowo „prowadzić” a nie sama definicja harmonogramu. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym redakcji Szkoły Jazdy, dla realizacji ustawowego obowiązku wystarczy uzupełnianie harmonogramu na bieżąco. W przypadku zajęć teoretycznych prowadzonych tradycyjnie nie powinno być to szczególnie uciążliwe, natomiast w przypadku e-learningu cały proces może być zautomatyzowany przy użyciu takiej platformy jak SPS admi, która sama uzupełni dokument w oparciu o aktywność kursanta.


Maciej Piaszczyński


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0