Radzi Leszek Grzeczka - inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Żninie

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela. Przesłankami do wyrejestrowania pojazdu jest:


- przekazanie pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu kompletnego pojazdu wycofanego z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;


- kradzież pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania;


- wywóz pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;


- zniszczenie (kasacja) pojazdu za granicą;


- udokumentowana trwała i zupełna utrata posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (warunkiem wyrejestrowania pojazdu z tego powodu jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach; wymóg ten nie dotyczy pojazdów policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej; opłatę będącą warunkiem wyrejestrowania pojazdu ustala się według następującego wzoru algorytmu: O = W × R + 2 × S + 0,5 × M, gdzie oznaczenie poszczególnych symboli jest następujące: O - łączna kwota opłaty będąca warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, W - współczynnik będący mnożnikiem opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, uzależniony od rodzaju pojazdu i wynoszący 1,5 - dla motorowerów, 2,0 - dla motocykli i przyczep, 4,0 - dla ciągników rolniczych i pojazdów samochodowych o masie własnej nieprzekraczającej 3,5 tony, 6,0 - dla pojazdów samochodowych o masie własnej przekraczającej 3,5 tony, R - równowartość opłaty pobieranej za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, określonej na podstawie odrębnych przepisów, S - stawka opłaty za umieszczenie zużytego lub nienadającego się do użytkowania pojazdu na składowisku odpadów, określona na podstawie odrębnych przepisów, M - maksymalna stawka grzywny w postępowaniu mandatowym, określona na podstawie odrębnych przepisów);


- przekazanie niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie.


W przypadku przekazania przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów pojazdu innego niż pojazd samochodowy zaliczony do kategorii M1 lub N1, określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz motorowery trójkołowe zaliczone do kategorii L2e, określonych w przepisach o ruchu drogowym, w celu jego wyrejestrowania, przedsiębiorca wydaje zaświadczenie o demontażu tego pojazdu, odpowiadające wymogom określonym dla przedmiotowego zaświadczenia (wymogi te określa ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji). W przypadku nieprzedłożenia przez właściciela pojazdu zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie, organ rejestrujący, po upływie 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia od przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu.


Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu odzyskanego po kradzieży; zabytkowego; mającego co najmniej 25 lat, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji; ciągnika i przyczepy rolniczej; wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą.


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0