Ośrodki szkolenia niepokoją się kolejnymi orzeczeniami w sprawie zamówienia na nowe samochody dla WORD-u. Lokalne stowarzyszenie podpisało z WORD-em porozumienie: Jeżeli samochody znikną, będą egzaminować na swoich.

Niepokoje lokalnych ośrodków wzbudziła niedawna decyzja Krajowej Izby Odwoławczej, która podtrzymała wynik kontroli doraźnej przeprowadzonej w WORD-zie Szczecin przez Urząd Zamówień Publicznych pod koniec ubiegłego roku. Stwierdzono wówczas, że WORD naruszył przepisy art.89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 17 ust. 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych przy zamówieniu, którego przedmiotem był najem samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.


- Większość z nas zakupiła już samochody Hyundai i20. Jak okazałoby się, że niepotrzebnie, to stracimy tysiące złotych - mówi Jan Grzesik, prezes honorowy Stowarzysznia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Szczecinie. - Wystąpiliśmy więc do dyrektora WORD-u, aby podpisać porozumienie, które zagwarantuje nam, że w przypadku, gdy WORD nie będzie w stanie zagwarantować ciągłości egzaminowania na nowych samochodach, to będziemy mieli możliwość odpłatnego udostępniania dla WORD samochodów należących do naszych ośrodków.


Porozumienie zostało podpisane 12 lutego przez przedstawicieli stowarzyszenia i dyrektora WORD. - Ośrodki chciały mieć pewnego rodzaju zabezpieczenie i je mają - mówi szef WORD-u Cezary Tkaczyk. - Oczywiście nie zależy nikomu na rozwiązaniu umowy z firmą AUTO CLUB, jest to raczej dmuchanie na zimne.


Przypomnijmy, że sprawa dotyczy przetargu na wymianę floty pojazdów egzaminacyjnych, którego wynikiem była podpisana 31 lipca umowa na czteroletnie wypożyczenie samochodów Hyundai i20. WORD w Szczecinie za wypożyczenie 19 samochodów na cztery lata zapłaci nieco ponad 9 złotych. Sprawa wzbudziła oburzenie Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców ze Szczecina. Sprawą w końcu zainteresował się Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, który skierował do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie wniosek o przeprowadzenie kontroli zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez WORD w Szczecinie na najem samochodów osobowych.


Własny wniosek postanowiło złożyć również SOSK, zarzucając rażąco niską cenę, a także zawężenie długości pojazdu, wykluczające rzekomo kilku dostawców z postępowania. UZP informowało o rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie, czy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik. W pod koniec grudnia 2013 UZP opublikował pismo, gdzie informuje o wyniku kontroli w WORD-zie. Czytamy tam:


„Art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp stanowi, iż zamawiający odrzuca ofertę jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Także art. 90 ust. 3 ustawy Pzp wskazuje, że odrzuceniu podlega oferta, jeśli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera definicji rażąco niskiej ceny, jednak zgodnie ze stanowiskiem doktryny i orzecznictwa punktem odniesienia dla kwalifikowania ceny jako rażąco niskiej jest realna, rynkowa wartość danego zamówienia. Ceną rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia będzie cena odbiegającą od jego rynkowej wartości, a rzeczona różnica nie będzie uzasadniona obiektywnymi względami pozwalającymi danemu wykonawcy bez strat i finansowania wykonania zamówienia z innych źródeł niż wynagrodzenie umowne, danego zamówienia wykonać. Cena rażąco niska jest więc ceną nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia, zakładającą wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i w takim sensie nie jest ceną rynkową, tzn. generalnie występującą na rynku, na którym ceny wyznaczane są m.in. poprzez ogólną sytuację gospodarczą panującą w danej branży i jej otoczeniu biznesowym, postęp technologiczno-organizacyjny oraz obecność i funkcjonowanie uczciwej konkurencji podmiotów racjonalnie na nim działających.”


Sprawa trafiła następnie do Krajowej Izby Odwoławczej. W piśmie z 4 lutego czytamy: „Po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 7 stycznia 2014 roku zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie, dotyczących Informacji o wyniku kontroli doraźnej z dnia 31 grudnia 2013 roku, znak: UZP/DKD/KND/32/13 w zakresie naruszenia przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza (…) wyraża następującą opinię: zastrzeżenia zamawiającego (WORD - przyp. red.) do wyniku kontroli są niezasadne.


W uzasadnieniu czytamy: „W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej kontrolujący opierając się na zgromadzonych w aktach kontroli dokumentach, prawidłowo wywiódł, iż zamawiający błędnie, z naruszeniem przepisu art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, która to oferta winna podlegać odrzuceniu, gdyż zawierała rażąco niską cenę.”


Co będzie dalej z zamówieniem i z samochodami, które już od grudnia jeżdżą na egzaminach? Art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych mówi, że „Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.” Na to jednak trzeba poczekać. Jak mówią przedstawiciele stowarzyszenia - bez względu na ostateczny los tego zamówienia, z podpisanym porozumieniem możemy spać dziś spokojnie. Dla nas jest to tratwa ratunkowa, bez niej możemy narazić się na ogromne straty w przypadku, gdy przyszłoby niebawem sprzedać hyundaie i20.


Warto tu wspomnieć, że porozumienie dotyczy jedynie członków Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Szczecinie. - Namawiamy więc wszystkich, aby wstępowali do naszej organizacji - mówi Jacek Skraburski, prezes SOSK. - W ciągu zaledwie kilku ostatnich miesięcy liczba naszych członków zwiększyła się dwukrotnie. Jest nas już prawie trzydziestu. Ostatnie porozumienie jest dowodem na to, że chcemy działać dla dobra członków stowarzyszenia, a nie dla wszczynania burd.


mp


 


 Zobacz pełną treść porozumienia: 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0