Włocławek: Szykują elki do egzaminów

Od 1 lipca we włocławskim WORD-zie można zdawać egzamin na prawo jazdy kat. B samochodem podstawionym przez ośrodek. Szkoły czekają jednak do 24 września na zmianę przepisów.

Jako pierwszy taką umowę podpisał z WORD-em OSK Pakulski, którego właścicielami są bracia Piotr i Andrzej Pakulscy. To właśnie oni, jako członkowie zarządu Włocławskiego Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców, już cztery lata temu podjęli walkę o to, aby we Włocławku była możliwość zdawania egzaminu samochodem OSK. ? Kierowaliśmy pisma do WORD-u z prośbą o umożliwienie przeprowadzania egzaminów naszymi pojazdami, rozmawialiśmy z lokalnymi posłami – mówi Andrzej Pakulski. ? Udało nam się spotkać z posłem Adamem Szejnfeldem, ówczesnym szefem komisji „Przyjazne państwo”. Wydawało się, że nic to nie daje. Koledzy lekko pokpiwali. A tu proszę ? niespodzianka. Pan dyrektor włocławskiego WORD-u Jarosław Chmielewski wyszedł z inicjatywą, aby wprowadzić samochody będące własnością OSK na egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B. Kropla drąży skałę.

Są pierwsi chętni, ale dopiero od września

Pierwsza umowa z WORD-em została podpisana 24 czerwca, jednak zaczęła obowiązywać od początku lipca. Pierwszym ośrodkiem, który ją podpisał, był oczywiście ośrodek braci Pakulskich. ? Byłby to dla nas dyshonor, gdyby kto inny podpisał jako pierwszy umowę z dyrekcją WORD ? mówi Pakulski. ? Dlatego słowo stało się ciałem i Piotr (kierownik OSK Pakulski i prezes WSOSK – przyp. red.) złożył swój podpis obok dyrektorskiej parafki na stosownych dokumentach, jednak zważywszy na fakt, że została opublikowana nowelizacja ustawy o kierujących, która reguluje sprawę podstawiania samochodów OSK na egzamin kat. B, pierwsze egzaminacyjne elki pojadą dopiero pod koniec września.

Jak podkreślają właściciele ośrodka, do tego czasu i tak jest co robić, jest bowiem szereg warunków, postawionych w umowie przez WORD, które OSK muszą spełnić. ? Sprawne i czyste auta przystosowane do nauki jazdy to nie problem, bo mamy ich pięć – opowiada Pakulski. ? Bariery nie będzie stanowić też obowiązkowe ubezpieczenie AC i NNW, bo i te mamy. System rejestracji to wydatek ok. 3,5 tys. na auto. Auto ma być do dyspozycji WORD-u godzinę przed egzaminem. Tak wcześnie, bo sprawdzą, czy stan techniczny auta i urządzeń rejestrujących jest dobry. Najpóźniej godzinę po egzaminie mamy odbierać nasze elki.

WORD nie płaci ośrodkom za udostępnienie samochodu, jednak i tak zadaniem sygnatariuszy umowy korzyści są ogromne. – Przede wszystkim zadowolony i spokojniejszy kursant, który zna samochód, którym zdaje – mówi Andrzej Pakulski. ? Ciekawsza oferta, pozwalająca silniej odróżnić się od konkurencji, niezależność w kwestii wyboru auta do szkolenia to argumenty, które do nas przemówiły bardziej niż związane z dostarczaniem aut do WORD-u niedogodności.

Zarówno ośrodkom, jak i dyrekcji WORD trudno przewidzieć, jak to wszystko będzie wyglądało w przyszłości. – Na pewno trochę czasu minie, zanim ośrodki przystosują swoje samochody do egzaminowania – mówił w wypowiedzi dla Włocławskiego Portalu Internetowego www.q4.pl Jarosław Chmielewski, dyrektor WORD. ? Rozpoczęliśmy proces, który był wyczekiwany przez całe środowisko.

Jak dostosować samochód?

Jakie parametry powinien mieć pojazd podstawiony na egzaminie? To reguluje załącznik do umowy. Podstawowe parametry:

1. Długość pojazdu: powyżej 3,5 m – maksymalnie 4,15 m

2. Prędkość maksymalna pojazdu ? co najmniej 100 km/h

3. Skrzynia biegów ? manualna

4. Dźwignia zmiany biegów ? w podłodze lub konsoli centralnej

5. Regulacja pozioma fotela kierowcy

6. Ogrzewana tylna szyba z zamontowaną wycieraczką i spryskiwaczem

7. Sezonowe ogumienie – zamontowane zgodnie z wymogami klimatyczno-pogodowymi

8. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu przystosowanego do przeprowadzenia egzaminu państwowego i wpis do dowodu rejestracyjnego lub pozwolenie czasowe symbolu L

9. Pojazd w pełni sprawny technicznie.

Oprócz tego samochód musi być oczywiście wyposażony w zestaw urządzeń do rejestracji praktycznego egzaminu państwowego. Szczegóły reguluje również jeden z załączników do umowy.

Wszystko zaczęło się w Zielonej Górze

W WORD-zie Zielona Góra 9 września 2013 roku przeprowadzony został pierwszy egzamin okamerowanym samochodem szkoleniowym należącym do OSK Motorex, którego właścicielem jest nasz felietonista Eugeniusz Kubiś. Dziś z tej możliwości korzystają cztery inne ośrodki szkolenia kierowców. Nie jest to oszałamiająca liczba. Wiele ośrodków ocenia, że jest to kłopotliwe i pracochłonne rozwiązanie. Do tego dochodzą niemałe koszty związane z przystosowaniem elki.

Przypomnijmy, że kwestia podstawienia samochodów szkoleniowych na egzaminy w Zielonej Górze nabrała tempa w 2012 roku, gdy właściciele ośrodków z coraz większym niepokojem przyglądali się, jak WORD-y, rezygnując z dotychczasowej praktyki zakupu samochodów egzaminacyjnych, zaczęły korzystać z ofert najmu. Doszło do tego, że w wielu miastach Polski pojawiły się propozycje najmu aut nawet za grosz miesięcznie! Szkoleniowcy oburzyli się, że dzieje się to kosztem ośrodków, które ze względów rynkowych od dawna kupują takie same samochody, jakimi egzaminuje się w danym WORD-zie. Opinię na ten temat lubuscy szkoleniowcy zamanifestowali podczas zorganizowanego przez Eugeniusza Kubisia protestu, który odbył się 13 września 2012 roku pod Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze, gdzie trwał Konwent Marszałków. Wówczas odniesiono się do oprotestowanego sprzedawania przez dilerów samochodowych aut dla WORD-ów jedynie za grosz. – Rozwiązaniem może być, co sugerują protestujący, aby egzaminy były realizowane ich samochodami – powiedział w TVP Jacek Hoffmann, wicemarszałek województwa lubuskiego.

Maciej Piaszczyński

 

Ustawa dopuszcza elki na egzaminie

24 sierpnia 2014 roku wchodzą w życie przepisy (art. 1 pkt. 32 ? 34) nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, dotyczące wykorzystania pojazdów OSK na egzaminach państwowych:

32) w art. 53:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

4a. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, jest prowadzona wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są pojazdy do przeprowadzania praktycznej części egzaminu na prawo jazdy, przygotowując specyfikację istotnych warunków zamówienia lub powołując komisję przetargową, włączają do prac przedstawicieli regionalnych organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, na ich wniosek, a w razie braku takich organizacji ? przedstawicieli ogólnopolskich organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, wyrażających wolę wzięcia udziału w postępowaniu. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na pojazdy jest zawierana przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na okres nie krótszy niż cztery lata.

33) po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu:

Art. 53a

1. Składając wniosek, o którym mowa w art. 53 ust. 4a, osoba egzaminowana dołącza oświadczenie ośrodka szkolenia kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego.

2. Ośrodek szkolenia kierowców, który złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może odmówić udostępnienia pojazdu oraz zawiadomić o tej odmowie osobę egzaminowaną i wojewódzki ośrodek ruchu drogowego nie później niż pięć dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

3. Jeżeli ośrodek szkolenia kierowców, którego pojazdem miała być przeprowadzona część praktyczna egzaminu państwowego, nie udostępnił tego pojazdu w wyznaczonym terminie egzaminu i nie zawiadomił o odmowie udostępnienia pojazdu w terminie, o którym mowa w ust. 2, dodatkowy koszt przeprowadzenia tej części egzaminu pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego jest pokrywany przez ten ośrodek szkolenia kierowców.

4. Jeżeli egzamin ma być przeprowadzony pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, a osoba egzaminowana ma wyznaczony na ten sam dzień termin części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego i uzyska negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego, koszt udostępnienia pojazdu pokrywa ośrodek szkolenia kierowców, który go udostępnia”.

34) po art. 54 dodaje się art. 54a i art. 54b w brzmieniu:

Art. 54a

1. Urządzenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, w przypadku pojazdu ośrodka szkolenia kierowców, o którym mowa w art. 53 ust. 4a, zapewnia ośrodek szkolenia kierowców udostępniający pojazd.

2. Urządzenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, powinno odpowiadać warunkom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 ? 5, 7 i 8 oraz pozwalać na rejestrację przebiegu egzaminu i przekazanie zapisu bezpośrednio po egzaminie dla potrzeb wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego z wykorzystaniem ogólnodostępnych informatycznych nośników danych.

3. Plik z nagraniem powinien być zapisany w powszechnie stosowanym formacie zapisu i odczytu danych, możliwym do odtworzenia bez specjalistycznego oprogramowania i sprzętu”.

Art. 54b. Ośrodek szkolenia kierowców będący w posiadaniu zapisu z przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego przeprowadzonego pojazdem tego ośrodka nie może rozpowszechniać tego zapisu.

1 komentarz do “Włocławek: Szykują elki do egzaminów”

Dodaj komentarz