Warto mieć akredytację

wniosek o przyznanie akredytacji

Akredytacja nie tylko może być sposobem na obejście VAT-u na szkolenie kierowców. To przede wszystkim potwierdzenie prowadzenia szkoleń na najwyższym poziomie, z którym wiąże się wzrost prestiżu i podniesienie wartości marketingowej ośrodka. W otrzymaniu akredytacji pomoże KIEROWCA.PL

Rządowy projekt ustawy o podatku od towarów i usług zakłada, że zwolnione z podatku VAT będą usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego spełniające jeden z trzech warunków: są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub są świadczone przez podmioty , które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, albo są finansowane w całości ze środków publicznych.

Korzyści dla OSK i kursantów

Wolny rynek usług szkoleniowych i wzrost liczby ofert kursów na prawo jazdy powodują zróżnicowanie jakościowe szkoleń. Akredytacja (z franc. accréditer – upełnomocnić), jako spełnienie określonych wymogów i zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, jest bardzo ważna w kontekście rywalizacji o klientów. Akredytacja to potwierdzenie przez kuratora oświaty spełnienia przez ośrodek określonych kryteriów jakości w zakresie kształcenia zgłoszonego do akredytacji. Uzyskanie akredytacji przez placówkę stanowi gwarancję osiągania i utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług. Jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości. OSK, które ją zdobędą, mogą liczyć na szereg korzyści. Przede wszystkim akredytacja wiąże się z poprawą świadczonych usług w zakresie kształcenia kierowców i wiąże się z podniesieniem kultury firmy. Akredytacja popularyzuje dobre działania organizacyjne, dostarcza motywacji personelowi, aktywizuje działalność zespołową, wskazuje obszary poprawy, rozwija ducha współpracy i poprawia komunikację wewnątrz placówki. Dzięki akredytacji kwestia jakości staje się sprawą wszystkich pracowników. Posiadanie akredytacji wiąże się ze wzrostem zaufania do placówki, a co za tym idzie, zwiększeniem konkurencyjności na rynku usług szkoleniowych. Kuratoryjna akredytacja to sposób na podniesienie wartości marketingowej firmy i wzrost jej prestiżu. Korzyści mają także kursanci. Dla nich akredytacja to gwarancja najlepszego kursu. W ich oczach szkoła nauki jazdy posiadająca akredytację kuratora oświaty jawi się jako placówka wiarygodna. Nie bez znaczenie pozostaje fakt, że OSK, które zdobyły akredytację, mają większe szanse przy przetargach na szkolenie kierowców organizowanych przez urzędy pracy. W postępowaniu przetargowym otrzymują dodatkowe punkty.

Warunki, które musi spełniać placówka ubiegająca się o akredytację

Wniosek o akredytację może być złożony przez placówkę nie wcześniej niż po upływie roku od dnia rozpoczęcia działalności podlegającej akredytacji. Akredytację może uzyskać jednostka, która m.in.: zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne oraz prowadzi dokumentację przebiegu kształcenia (dokumentacja prowadzona jest w sposób uporządkowany i systematyczny oraz jest odpowiednio przechowywana). Składana do kuratora oświaty dokumentacja powinna zawierać wniosek wraz z załącznikami zaświadczającymi o spełnianiu warunków niezbędnych w ubieganiu się o akredytację. Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja wydawana jest po przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego. Oceny placówki dokonuje zespół powołany przez kuratora oświaty. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: kuratora, organizacji pracodawców oraz wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy.

Jak uzyskać akredytację

Ubieganie się o akredytację kuratoryjną wiąże się z wieloma działaniami, które musi podjąć ośrodek. Przede wszystkim właściciel OSK musi bardzo starannie przygotować niezbędne dokumenty, które zostaną dokładnie sprawdzone przez komisję akredytacyjną. Chodzi głównie o materiały metodyczno-dydaktyczne (programy nauczania, arkusze ewaluacyjne, wyniki ewaluacji oraz wnioski i działania potwierdzające ich wykorzystanie do modyfikacji programów nauczania), teczki osobowe kadry ( dane potwierdzające kwalifikacje merytoryczne i doświadczenie zawodowe, arkusze do oceny pracy kadry, dokumenty potwierdzające doskonalenie kadry) oraz certyfikaty, nagrody, wyróżnienia i rekomendacje.

KIEROWCA.PL pomoże

Poprawne przygotowanie niezbędnych dokumentów nie jest zadaniem łatwym. Dlatego OSK, którym zależy na uzyskaniu akredytacji, mogą skorzystać z pomocy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KIEROWCA.PL. Stowarzyszenie opracowało wypełniony wzór przykładowego wniosku o akredytację oraz pięciu załączników. Eksperci stowarzyszenia opracowali także dokumenty, które powinny mieć ośrodki, aby przejść pozytywnie proces akredytacyjny (m.in. programy szkoleń, dokumenty potwierdzające ewaluację szkoleń, wykładowców i instruktorów, arkusz hospitacji zajęć, karta do okresowej oceny pracowników OSK). OSK będą mogły skorzystać także z instrukcji prowadzenia teczek osobowych kadry oraz przechowywania i archiwizacji dokumentacji w OSK.

 

Mikołaj Radomski

Źródło:
„Akredytacja strategią zapewnienia jakości”, Kuratorium Oświaty w Szczecinie
„Przewodnik procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych”, Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

9 komentarzy do “Warto mieć akredytację”

  1. Poza tym, ośrodki, które będą mieć akredytacje, będą mogły organizować kursy reedukacyjne i doszkalające. Ale podobno tylko te, które uzyskają status SuperOSK. W rzeczywistości więc kursy będą organizowały największe ośrodki. I mamy monopol

  2. Pingback: http://www.kohosya.jp/cgi-bin/click3.cgi?cnt=counter5108&url=https://ihre-rezepte.de/

  3. Pingback: bilaad Alrafidain

  4. Pingback: Belcampo Fernald scandal

  5. Pingback: eduzz site oficial

Dodaj komentarz