VAT – praktyczny poradnik

W zakresie opodatkowania VAT od 1 stycznia 2011 roku najważniejszym dla ośrodków kształcenia kierowców przepisem jest art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a).

Na jego podstawie zwolnione od podatku VAT są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zwolnienie przedmiotowe

Jest to zwolnienie przedmiotowe. Ponieważ szkolenie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy jest ściśle uregulowane w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, należy je zaliczyć do usług prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Drugim warunkiem zwolnienia usług szkolenia kierowców jest uznanie tych szkoleń za kształcenie zawodowe. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów za kształcenie zawodowe należy uznać szkolenie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii C, D i E, jak również kategorii B, ponieważ jest to obecnie jeden z podstawowych wymogów stawianych kandydatom do pracy na różne stanowiska. Jak wynika z wyjaśnień ministerstwa, zasadniczo zwolnieniem nie są objęte usługi szkolenia kandydatów ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii A, ponieważ nie można uznać tych szkoleń za kształcenie zawodowe. Są one zatem opodatkowane stawką VAT 23 proc. Mimo takiego stanowiska Ministerstwa Finansów można przypuszczać, że kolejne interpretacje podatkowe wskażą na zwolnienie również tych kursów na kategorię A, których uczestnik przedstawi skierowanie od pracodawcy bądź inny dokument potwierdzający, że ta kategoria prawa jazdy jest niezbędnym elementem kwalifikacji na dane stanowisko pracy.

Zwolnienie podmiotowe

Dodatkowo ośrodki kształcenia kierowców mogą korzystać ze zwolnienia z VAT-u przewidzianego w art. 113 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług, tj. zwolnienia ze względu na wielkość obrotów, nazywanego zwolnieniem podmiotowym. W 2011 roku z podatku VAT zwolnione są ośrodki, których wartość sprzedaży w roku 2010 nie przekroczyła 150 tys. zł. Do limitu tego nie wliczamy jednak obrotu wynikającego ze sprzedaży usług zwolnionych przedmiotowo z podatku od towarów i usług, a takimi były do końca 2010 roku wszystkie usługi szkolenia kierowców na różne kategoria prawa jazdy. Natomiast do obrotu decydującego o możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT-u w 2011 roku zaliczymy wartość sprzedanych usług szkolenia osób ubiegających się o kategorie inne niż B, C, D i E.

W Urzędzie Skarbowym

Do momentu przekroczenia obrotu 150 tys. zł ze sprzedaży usług szkolenia na kategorie inne niż B, C, D i E, ośrodki szkolenia kierowców nie muszą spełniać żadnych obowiązków rejestracyjnych związanych z VAT-em. W momencie przekroczenia podanej wysokości obrotów należy zarejestrować się we właściwym urzędzie skarbowym, składając druk VAT-R oraz wnosząc opłatę skarbową w wysokości 170 zł. Począwszy od miesiąca, w którym limit zostanie przekroczony, ośrodki składają miesięczne (lub – w określonych przypadkach – kwartalne) deklaracje VAT, w których wykazują cały swój obrót (zarówno ten zwolniony, jak i opodatkowany) i należny podatek oraz kwotę dokonanych zakupów i podatku VAT do odliczenia. Deklaracje te składa się do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale).

Wystawianie faktur VAT

Po zarejestrowaniu się jako podatnicy VAT, ośrodki dokumentują swoją sprzedaż, wystawiając faktury VAT z odpowiednimi stawkami podatku, na przykład ze stawką „zw.” dla usług zwolnionych z podatku lub 23 proc. dla usług opodatkowanych tą stawką. Sprzedaż dla osób fizycznych może być również dokumentowana poprzez tak zwaną ewidencję sprzedaży – zestawienie obejmujące dzienne kwoty przychodu według poszczególnych stawek podatku. Warto dodać, że w obecnym stanie prawnym usługi szkolenia kierowców, jako zaliczane do usług edukacyjnych, wyłączone są z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Odliczanie VAT-u

Świadcząc usługi opodatkowane VAT, ośrodki zyskują prawo do odliczenia części podatku VAT naliczonego z zakupów towarów i usług związanych z tymi usługami. Prawo do odliczenia VAT-u dotyczy zasadniczo wszystkich zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatnik musi jedynie posiadać oryginały faktur (lub dokumentów celnych) dokumentujących te wydatki. Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera kilka kategorii towarów i usług, co do których zakazano odliczania VAT-u. Są to na przykład wydatki na zakup paliwa do samochodów osobowych oraz niektórych ciężarowych, a także wydatki na usługi gastronomiczne czy noclegowe.

Aby prawidłowo obliczyć kwotę podatku VAT do odliczenia, zakupy trzeba podzielić na trzy kategorie:

– zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną (czyli takie, które dotyczą na przykład usług szkolenia na kategorię A) – przysługuje pełne odliczenie VAT-u,

– zakupy związane ze sprzedażą zwolnioną z opodatkowania (szkolenia na kategorię B, C, D i E) – nie przysługuje odliczenie VAT-u,

– zakupy związane zarówno ze sprzedażą opodatkowaną, jak i zwolnioną (w tej grupie znajdą się wszystkie wydatki, których nie da się jednoznacznie przypisać do jednej z powyższych grup, będą to na przykład ogólne koszty prowadzenia ośrodków: wynajem sal, zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne, reklamowe i inne) – odliczeniu podlega określona procentowo część podatku VAT zawartego w fakturach (proporcję tę ustala się na podstawie art. 90 i 91 Ustawy o podatku od towarów i usług).

Marta Dziennik, doradca podatkowy

 

4 komentarze do “VAT – praktyczny poradnik”

  1. Pingback: https://www.buoyhealth.com/blog/health/phenq-reviews

Dodaj komentarz