Poniżej przedstawiamy zmiany z ostatniej nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, dotyczące szkolenia kierowców.

Obowiązki OSK


Zmianie ulega art.39e. W nowym brzmieniu nakłada on na Kierownika OSK obowiązki informacyjne polegające na:


-przekazywaniu właściwemu wojewodzie informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego - najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu rozpoczęcia kursu


-przekazywaniu właściwemu wojewodzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia okresowego i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie, danych osób, które ukończyły kurs.


Rzeczoznawcy


Punkt 4 dodany w art.39g ust.5 stanowi, że dokument potwierdzający spełnianie odpowiednich wymagań technicznych przez pojazdy ośrodka szkolenia musi być wydany przez rzeczoznawcę samochodowego.


 


Rażące naruszenie warunków wykonywania działalności w zakresie prowadzenia OSK


Nowelizacja rozwija art.39h ust. 3 wyliczający rażące naruszenia, jakich może dopuścić się OSK. W nowym brzmieniu wyliczenie to wygląda następująco:


1) wielokrotne prowadzenie szkolenia:


a) w sposób niezgodny z wymaganymi szczegółowymi warunkami przeprowadzania zajęć, o których mowa w art. 39i ust. 1 pkt 2,


b) w sposób niezgodny z programem szkolenia,


c) pojazdami niespełniającymi szczegółowych wymagań, o których mowa w art. 39i ust. 1 pkt 1;


2) nieprzedstawienie informacji, o której mowa w art. 39e ust. 2 pkt 1;


3) wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej niezgodnego ze stanem faktycznym;


4) odmowa poddania się kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 1.”;


 


red

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0