Uwaga: nowe obowiązki OSK

nauka jazdy

Poniżej przedstawiamy zmiany z ostatniej nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, dotyczące szkolenia kierowców.

Obowiązki OSK

Zmianie ulega art.39e. W nowym brzmieniu nakłada on na Kierownika OSK obowiązki informacyjne polegające na:

-przekazywaniu właściwemu wojewodzie informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego – najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu rozpoczęcia kursu

-przekazywaniu właściwemu wojewodzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia okresowego i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie, danych osób, które ukończyły kurs.

Rzeczoznawcy

Punkt 4 dodany w art.39g ust.5 stanowi, że dokument potwierdzający spełnianie odpowiednich wymagań technicznych przez pojazdy ośrodka szkolenia musi być wydany przez rzeczoznawcę samochodowego.

 

Rażące naruszenie warunków wykonywania działalności w zakresie prowadzenia OSK

Nowelizacja rozwija art.39h ust. 3 wyliczający rażące naruszenia, jakich może dopuścić się OSK. W nowym brzmieniu wyliczenie to wygląda następująco:

1) wielokrotne prowadzenie szkolenia:

a) w sposób niezgodny z wymaganymi szczegółowymi warunkami przeprowadzania zajęć, o których mowa w art. 39i ust. 1 pkt 2,

b) w sposób niezgodny z programem szkolenia,

c) pojazdami niespełniającymi szczegółowych wymagań, o których mowa w art. 39i ust. 1 pkt 1;

2) nieprzedstawienie informacji, o której mowa w art. 39e ust. 2 pkt 1;

3) wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej niezgodnego ze stanem faktycznym;

4) odmowa poddania się kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 1.”;

 

red

3 komentarze do “Uwaga: nowe obowiązki OSK”

  1. Pingback: ufabtb

  2. Pingback: best white berry strain online

Dodaj komentarz