Ustawa o kierujących: nie wszystkie poprawki branżowców uwzględnione.

SuperOSK, sprawa konsorcjum OSK i WORD-ów oraz wspólnie poprawki środowiska szkoleniowego – to główne tematy ostatniej przed wakacjami sesji podkomisji zajmującej się rozpatrywaniem projektu ustawy o kierujących.

Za nami już siódma sesja procedowania projektu ustawy o kierujących (20 i 22 lipca br.). Apelując o ograniczenie dyskusji i zajęcie się konkretnymi poprawkami, przewodniczący podkomisji Jan Tomaka przystąpił do tzw. drugiego obiegu projektu, czyli rozpatrywania jego kształtu z uwzględnieniem wnoszonych poprawek. Rozpoczęto od artykułu pierwszego. Oto przegląd najważniejszych ustaleń z posiedzenia, które publikujemy w oparciu o sprawozdanie prezesa OIGOSK, Romana Stencla:

 I.  Art.3  Wniosek Macieja Wrońskiego o przyjęcie poprawki zgłoszonej przez posła Bublewicza, a dotyczącej rozszerzenia pojęcia „kierującego pojazdem” o jazdy z osobą towarzyszącą – przewodniczący Tomaka skwitował to oświadczeniem,  iż posłowie zdecydowali nie rozpatrywać poprawek mających na celu wprowadzenie do ustawy możliwości szkolenia w ramach kursu rozszerzonego o jazdy z osobą towarzyszącą.

 II.  Generalnie wszystkie jednostki redakcyjne dotyczące szkolenia, egzaminowania i wydawania praw jazdy strona rządowa uzupełniła o motorowery.

 III.  Art.6  posłowie, przy sprzeciwie strony rządowej,  nie zaakceptowali poprawki OIGOSK ( pkt. I ) polegającej na usunięciu znaku „+” z oznaczeń kategorii praw jazdy C+E -> CE, mimo że w dyrektywie 126/2000/WE, jak i we wspólnotowym wzorcu prawa jazdy – oznaczenia poszczególnych kategorii nie zawierają znaku „+”

 IV.  Zaakceptowano poprawkę wspólną PFSSK; PIGOS; OIGOSK (pkt. I):

Art. 23 ust.4 Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany odpowiednio po ukończeniu zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 lub ust.3 przez instruktora lub wykładowcę, wyznaczonych przez kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie. Wykładowca przeprowadza wyłącznie teoretyczny egzamin wewnętrzny.

V.  Zaakceptowano poprawkę OIGOSK  (pkt. II) w Art. 26 ust. 9 i 10:

9. Ośrodek szkolenia kierowców prowadzi szkolenie na terenie powiatu, w którym został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 28 ust. 1. oraz na terenie powiatu sąsiedniego.

10.  Przepisu ust. 9 nie stosuje się do:

1) nauki jazdy przeprowadzanej w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem zabudowanym – dla szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnień do prowadzenia motoroweru lub pojazdu silnikowego dowolnej kategorii prawa jazdy;

2) nauki jazdy przeprowadzanej na placu mane­wrowym – dla szkolenia w zakresie uprawnień prawa   jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E.

 VI.  Wobec sprzeciwu dyr. Bogdanowicza, posłowie odrzucili poprawkę OIGOSK (pkt. III) polegającą na skreśleniu w  art. 27 ust. 1 pkt.1) wyrazów ”wraz z listą uczestników kursu”, w konsekwencji przyjęto następujące brzmienie:

1. Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany:

1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu

2) prowadzić dokumentację kursu;

2a) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców najpóźniej 3 dni przed planowanym przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego informację o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.

 VII.  Na wniosek posła Rackiego (PSL) posłowie zaakceptowali poniższą poprawkę strony rządowej [dodano w ust.1 pkt. 2a)], nakładającą tym samym na OSK dodatkowy obowiązek zawiadamiania starosty o zamiarze przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego. Kierownik OSK będzie zobowiązany „przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców najpóźniej 3 dni przed planowanym przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego informację o terminie i miejscu jego przeprowadzenia”.

VIII.  Wobec sprzeciwu dyr. Bogdanowicza, posłowie odrzucili poprawkę wspólną  PFSSK; PIGOS; OIGOSK (pkt. II) polegającą na skreśleniu w  art. 27 ust. 1 pkt. 3, w konsekwencji komisja przyjęła następujące brzmienie:

3) przekazywać staroście, o którym mowa w pkt. 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wydania zaświadczenia o jego ukończeniu, następujące dane osób, które ukończyły kurs:

a) imię i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), zwany dalej „numerem PESEL”, a w przypadku osoby niepo­siadającej numeru PESEL – serię, numer i naz­wę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten do­kument,

d) adres zamieszkania,

e) zakres ukończonego kursu,

f) imię i nazwisko odpowiednio instruktora lub wykładowcy, który prowadził zajęcia, jego numer ewidencyjny oraz numer ewidencyjny jednostki szkolącej;

Stanowisko w tej sprawie zajął Roman Stencel, prezes OIGOSK, który zapytał na forum, czemu poza mitręgą biurokratyczną ma służyć wymóg art. 27 ust. 1 pkt.3. Bogdanowicz z MI ogólnikowo odpowiedział, że przepis jest elementem systemu nadzoru nad OSK i jako taki jest niezbędny dla właściwego i skutecznego funkcjonowania tego systemu.

 IX.  Zaakceptowano poniższą poprawkę wspólną PFSSK, PIGOS, OIGOSK (pkt. III):

art. 27 ust.5 Zaświadczenia, o których mowa w ust. 4  podpisuje odpowiednio kierownik ośrodka szkolenia kierowców albo kierownik innego podmiotu prowadzącego szkolenie.

X.  Zaakceptowano poniższą poprawkę wspólną PFSSK; PIGOS; OIGOSK (pkt. IV):

art. 28 ust. 2 pkt. 2 zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania.

 XI.  Duże emocje i żywiołową reakcję przedstawicieli OSK wzbudziła propozycja strony rządowej odnośnie brzmienia art. 31 ust.1 precyzująca wymogi, jakie będzie musiał spełniać nowo tworzony SUPEROSK, czyli ośrodek spełniający dodatkowe wymagania.

art. 31.1. Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców lub podmiot wykonujący przewozy tramwajem może wystąpić, po upływie roku od dnia uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców lub ewidencji, o której mowa w art. 30 ust. 1, o poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie:

1) posiadania:

a) odpowiednich warunków lokalowych w tym co najmniej:

– lokalu biurowego, który:

 • jest własnością przedsiębiorcy prowadzącego szkolenie, lub będzie w jego posiadaniu przez co najmniej 3 – lata od daty złożenia wniosku o wydanie poświadczenia,
 • umożliwia przyjmowanie interesantów,
 • umożliwia przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem,
 • jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe,

– sali wykładowej, która

 • jest własnością przedsiębiorcy prowadzącego szkolenie, lub będzie w jego posiadaniu przez co najmniej
   3 lata od daty złożenia wniosku o wydanie poświadczenia,
 • jest wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć,

 

– placu manewrowego, który:

 • jest własnością przedsiębiorcy prowadzącego szkolenie, lub będzie w jego posiadaniu przez
  3 lata od daty złożenia wniosku o wydanie poświadczenia,
 • powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony,
 • umożliwia wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia,

 

b) pojazdów szkoleniowych w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy objętych poświadczeniem,

c) pomocy i środków dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia szkoleń w zakresie:

–         uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami wszystkich kategorii,

–         uzyskiwania uprawnień instruktorów nauki jazdy,

–         szkolenia osób ubiegających się o kartę rowerową;

 

2) zatrudnienia wykwalifikowanego personelu w tym co najmniej:

a)  zatrudniać co najmniej 2 instruktorów w tym 1 z co najmniej 5 – letnim  doświadczeniem w szkoleniu w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C i jednego posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub B, C, D oraz przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz

b)  posiadania akredytacji kuratora oświaty, o której mowa w art. 68b ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)”

Wobec protestów i zastrzeżeń przedstawicieli organizacji społecznych reprezentujących środowisko OSK oraz wzbudzonych wątpliwości wśród części posłów – wiceminister Jarmuziewicz zaproponował spotkanie z przedstawicielami OSK w Departamencie Transportu Drogowego MI w dniu 21.07.2010 godz. 16:00 celem wypracowania spójnego stanowiska odnośnie wymogów dla uzyskania przez OSK poświadczenia o spełnieniu dodatkowych wymogów.

W międzyczasie przewodniczący Tomaka poinformował, że ze względu na ważne i pilne prace sejmowe, zaplanowane na 21.07.2010 r. posiedzenie podkomisji nie odbędzie się.

Wobec powyższego Stencel zainicjował spotkanie przedstawicieli PFSSK, PIGOSK i OIGOSK, które odbyło się  w dniu 21.07.2010 godz. 12:00  w siedzibie PIGOSK przy ul. Jagiellońskiej 71 tj. przed spotkaniem w DTD MI. Na spotkaniu tym wypracowano wspólne stanowisko i zredagowano treść wymogów dla SUPEROSK, które z drobnymi poprawkami zostały zaakceptowane przez dyrektora Bogdanowicza.

 Jak mówi Stencel – formułując wymogi, świadomie podnieśliśmy wysoko poprzeczkę, która sprawi, że:

·         liczba SUPEROSK w województwie będzie niewielka, a więc będzie łatwość skutecznego nadzoru oraz zostanie wyeliminowana szkodliwa konkurencja cenowa pomiędzy nimi,

·         mała liczba SUPEROSK ze względów logistyczno – geograficzno – ekonomicznych ograniczy ich dostępność dla kursantów, w konsekwencji nie będą stanowić destrukcyjnej konkurencji w zakresie szkoleń kandydatów na kierowców dla peryferyjnych OSK,

·         inwestowane spore pieniądze chociażby w pojazdy (patrz wymogi co do maksymalnego wieku pojazdów), czy w wysoko wykwalifikowaną kadrę – powinny eliminować działania nielegalne skutkujące po ich ujawnieniu konsekwencjami wykreślenia z rejestru, utratą wiarygodności itp. co powinno przełożyć się rzetelne realizowanie programów szkolenia w zakresie kompetencji SUPEROSK nadanych ustawą o kierujących pojazdami. Kompetencje te przedstawiają się następująco:

1.  możliwość prowadzenia szkolenia teoretycznego w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia kierowców [art. 23 ust.3 ]

2.  prowadzenie kursów dla kandydatów na instruktorów i wykładowców [ art. 35 ust. 1]

3. organizowanie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców [art. 35 ust. 6]

4. możliwość prowadzenia nieodpłatnych zajęć dla uczniów ubiegających się o wydanie karty rowerowej
[ art. 40 ust. 2]

Jak wynika z postulatów wspólnych PFSSK-PIGOSK-OIGOSK z 17.07.2010,  w dalszej części procedowania będą postulaty o nadanie SuperOSK dalszych kompetencji w tym:

5.  prowadzenie szkoleń i kursów w okresie próbnym pomiędzy 4 a 8 miesiącem od wydania po raz pierwszy prawa jazdy kat. B, o których mowa w [ art. 88 ust.2 pkt.1); art. 89a ust. 1; 89b ust. 1] w tym szkoleń praktycznych na urządzeniu technicznym do symulowania warunków jazdy

6. prowadzenie kursów reedukacyjnych, o których mowa w [ art. 93 ust.1 pkt. 4 i 5]

22.07.2010 podkomisja przyjęła propozycję dodatkowych wymogów dla SuperOSK w poniższym brzmieniu:

Propozycja zapisu Art. 31 ust. 1 do projektu ustawy o kierujących pojazdami druk 2879 zgłoszona przez organizacje: PIGOSK, OIGOSK, PFSSK, LOK

W art. 31 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców może wystąpić do starosty, o którym mowa w art. 28 ust. 3, z wnioskiem o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań jeżeli:

1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców od co najmniej 5 lat;

2) prowadzi ośrodek szkolenia kierowców w zakresie co najmniej kategorii A, B, C i D prawa jazdy;

3) posiada:

a) odpowiednie warunki lokalowe w tym co najmniej:

– lokal biurowy, który:

 • umożliwia przyjmowanie interesantów,
 • umożliwia przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem,
 • jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe,

– salę  wykładową,   która jest   wyposażona  w   sprzęt   i   urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć,

– plac manewrowy, który:

 • powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony,
 • umożliwia wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia,

b) pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D, przy czym:

– co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy jest własnością tego przedsiębiorcy lub przedmiotem umowy leasingu,

– pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii:

 • A, B jest nie starszy niż 5 lat,
 • C jest nie starszy niż 7 lat,
 • D jest nie starszy niż 12 lat,

c) pomoce i środki dydaktyczne zapewniające prowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w zakresie:

– uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D,

– uzyskiwania uprawnień instruktorów nauki jazdy,

– szkolenia osób ubiegających się o kartę rowerową,

4) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym:

– dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co najmniej pięciu lat,

– jednego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub B, C, D oraz

– osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), oraz

5) posiada akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2. Do wniosku przedsiębiorca załącza kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1.

3. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia.

4. Przedsiębiorca jest obowiązany w terminie 14 dni zawiadomić starostę, który wydał poświadczenie o zmianie stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia.”.

 

XII.  Podkomisja zaakceptowała poniższą poprawkę OIGOSK (pkt. IV):

art. 33 ust. 1 pkt 2) Instruktorem jest osoba, która posiada prawo jazdy:

a) kategorii A co najmniej przez okres 3 lat – dotyczy in­struktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A;

b) kategorii B co najmniej przez okres 3 lat – dotyczy in­struktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B;

c) kategorii  B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E  odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku, oraz co najmniej 3 -letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy  in­struktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii.

 

XIII.  Mimo protestów przedstawicieli OSK, Komisja zaakceptowała poprawkę rządową (zgłoszoną wcześniej przez p. Tomasza Matuszewskiego w imieniu KSD WORD), a polegającą na umożliwieniu staroście skorzystania z odpłatnej merytorycznej pomocy egzaminatorów WORD przy kontrolowaniu OSK:

W art. 42 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

3. W przypadku podjęcia współpracy w zakresie pomocy merytorycznej, o której mowa w ust. 2 pkt 3 starosta zawiera porozumienie z dyrektorem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, określające warunki udziału przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 2 oraz zasady finansowania tej współpracy.

4. Przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego nie może uczestniczyć w kontroli działalności ośrodka szkolenia kierowców jeżeli pozostaje w stosunkach prawnych, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra­cyj­nego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z  późn. zm.), odpowiednio z właścicielem lub osobą zarządzającą tym ośrodkiem.”

 

Stencel zwraca tu uwagę na brak jednomyślności przedstawicieli reprezentujących KSD WORD-ów, albowiem Mirosław Oliferuk dyrektor WORD Łomża oświadczył, że KSD WORD jest przeciwna angażowaniu pracowników WORD do pomocy staroście przy kontrolowaniu OSK. W tych okolicznościach zdaniem przewodniczącego OIGOSK rodzi się pytanie o formalną uchwałę KSD WORD w tej sprawie oraz, kto tak naprawdę reprezentuje na posiedzeniu podkomisji KSD WORD, kiedy nieobecny jest prezes Szklarski.

 

XIV.  Wobec sprzeciwu dyr. Bogdanowicza, posłowie odrzucili poprawkę wspólną  PFSSK, PIGOS, OIGOSK (pkt. V i VI) polegającą na skreśleniu w  art. 43 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 tekstu: „analiza statystyczna naruszeń przepisów ruchu drogowego popełnianych przez osoby przeszkolone w tym ośrodku, w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez te osoby prawa jazdy określonej kategorii”, w konsekwencji komisja przyjęła następujące brzmienie:

art. 43 ust. 1 Starosta, o którym mowa w art. 28 ust. 3, kontroluje ośrodek:

1) co najmniej raz w roku lub

2) jeżeli na nieprawidłowy przebieg szkolenia wskazują:

a) analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w tym ośrodku lub

b) analiza statystyczna naruszeń przepisów ruchu drogowego popełnianych przez osoby przeszkolone w tym ośrodku, w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez te osoby prawa jazdy określonej kategorii, lub

c) złożone na ośrodek skargi.

 

XV.  Kolejna burzliwa dyskusja powstała przy rozpatrywaniu poprawek do art. 52 ust.1 traktującym o pojazdach używanych do egzaminowania:

 1.  OIGOSK zgłosiła poprawkę (pkt. V)  w brzmieniu:

Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem pozostającym w dyspozycji:

          1) wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub

          2) osoby egzaminowanej na jej wniosek i koszt

2.  PIGOSK, PFSSK i LOK  zgłosili poprawkę w postaci dodania w art. 52 ust. w następującym brzmieniu:

Wojewódzkie Ośrodki Drogowego wybierają dostawcę pojazdów do egzaminowania w porozumieniu z regionalnym stowarzyszeniami zrzeszającymi OSK, a w przypadku ich braku z organizacjami o zasięgu ogólnopolskim reprezentujących interesy przedsiębiorców prowadzących OSK, w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, nie częściej niż co 4 lata.

T. Matuszewski w imieniu KSD WORD poparł tę poprawkę i potwierdził, że jest ona uzgodniona, jednak wiceminister Jarmuziewicz negatywnie wypowiedział się w odniesieniu do obydwu poprawek wnioskując o ich odrzucenie. Uzasadniał, że propozycja OIGOSK zawiera elementy poważnego ryzyka, co do stanu technicznego pojazdów, ale przede wszystkim problematyki nagrywania przebiegu egzaminów i zgrywania danych z urządzenia, konsekwencji niesprawności, braku kompatybilności z urządzeniami WORD itp.
Propozycji OIGOSK zdecydowanie sprzeciwili się przedstawiciele KSD WORD, podzielając zastrzeżenia ministra. Natomiast bardzo zdecydowanie poparł ją poseł PiS Kazimierz Hajda.

 

Odnośnie propozycji PIGOSK, PFSSK i LOK  tzw. KONSORCJUM minister podnosił kwestię mieszania finansów publicznych z prywatnymi i uznał za całkowicie zbędnym regulację ustawową w tym zakresie.
Wskazywał, że przy obecnym stanie prawnym nie ma przeszkód,  aby WORD-y zawierały z organizacjami porozumienia co do wyłonienia dostawcy pojazdu w ramach konsorcyjnego przetargu publicznego. Część posłów z podkomisji również podzieliła wątpliwości ministra. Uwzględniając zgłoszone wątpliwości podkomisja zdecydowała na razie nie rozstrzygać kwestii dysponowania pojazdami egzaminacyjnymi do następnego posiedzenia pod koniec września br., na którym poprawki będą rozpatrywane ponownie wraz z opinią prawną dot. Konsorcjum WORD z organizacjami.

Jednocześnie zobowiązano posła Hajdę aby w porozumieniu z OIGOSK przygotować poprawkę art. 52 ust.1 w brzmieniu gwarantującym, że pojazd egzaminacyjny w dyspozycji osoby będzie spełniał wszystkie konieczne wymogi.

XVI.  Podkomisja zaakceptowała poniższą poprawkę wspólną PFSSK; PIGOSK; OIGOSK (pkt. VII):

 W  art. 53 dodano ust. 2 o brzmieniu:

2. Dopuszcza się rejestrowanie przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień innych niż B kategorii prawa jazdy, przy zastosowaniu urządzenia, o którym mowa w ust.1.

 Podczas ostatniej sesji nie udało się natomiast rozpatrzeć poprawek do rozdziału 12 (badania lekarskie), 13 (badania specjalistyczne) z powodu nieuzgodnienia na czas tych poprawek z Ministerstwem Zdrowia. Sesję, ze względu na dokuczający upał, przewodniczący Tomaka zakończył na procedowaniu art. 71. Kolejne posiedzenia podkomisji już we wrześniu.

 

 

 

Mp/OIGOSK

3 komentarze do “Ustawa o kierujących: nie wszystkie poprawki branżowców uwzględnione.”

 1. Pingback: bilaad Alrafidain

 2. Pingback: ข่าวบอล

Dodaj komentarz