Ustawa o kierujących: co i kiedy

Najważniejsze przepisy zaczną obowiązywać za dwa lata. Ale niektóre już za dwa tygodnie.

Po 14 dniach od ogłoszenia, czyli od 26 lutego 2011 roku, zacznie obowiązywać jedyny przepis z ustawy. Jedyny, ale jakże ważny dla zawodowych kierowców, którzy na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym, zobligowani zostali do przystępowania do okresowych szkoleń. Niestety praktyka pokazała, że w różnych regionach Polski, urzędnicy wydziałów komunikacji, czytali ten sam przepis (art. 39d ust. 6 ustawy o TD) w różnoraki sposób interpretując go. W jednych wydziałach komunikacji, wpisywano kierowcy, jedno szkolenie okresowe, przy dwóch kategoriach prawa jazdy, w innych żądano ukończenia dwóch szkoleń. Teraz zapis ustawy o kierujących w art. 125 pkt 9, dokonuje zmiany zapisów w ustawie prawo o ruchu drogowym, dodając art. 97 ust. 2a. Zgodnie z dyspozycją tego artykułu „Świadectwo kwalifikacji zawodowej”, potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego z bloków programowych, będzie stanowiło podstawę do uzyskania wpisu, w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy spośród kategorii C1, C1+E, C, C+E,D1, D1+E, D i D+E.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zaczną obowiązywać zapisy dotyczące: przekazywania informacji do centralnej ewidencji kierowców, kontroli ośrodka w zakresie analizy statystycznej naruszeń przepisów ruchu drogowego popełnionych przez osoby przeszkolone i na podstawie danych uzyskiwanych od administratora centralnej ewidencji kierowców, współpracy marszałka województwa z administratorem centralnej ewidencji kierowców, rozdziałów dotyczących okresu próbnego dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B. Także zapisy dotyczące sytuacji popełnienia naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierowców lub osoby posiadające pozwolenie na kierowanie tramwajem, kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W zakresie wymiany prawa jazdy zapis zobowiązujący właściwe organy do sprawdzania zgodności z zapisami znajdującymi się w centralnej ewidencji kierowców. W dziale nazwanym “Bezpieczeństwo ruchu drogowego” ustawy – Prawo o ruchu drogowym – z dniem 1.1.2013 r. zaczynają obowiązywać nowe zapisy dotyczące zakresu gromadzonych danych w ewidencji kierowców, policyjnej ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, określonych przypadków decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy oraz decyzji o cofnięciu uprawnień.

Z kolei z dniem 19 stycznia 2013 r. wejdą w życie miedzy innymi przepisy odnoszące się do: nowych kategorii praw jazdy AM, A2 oraz sprecyzowanego zapisu uprawnień kategorii B, która będzie uprawniała do kierowania zespołem pojazdów (pojazd + przyczepa inna niż lekka) o ile dmc zespołu nie przekroczy 4250 kg, a także minimalnego wieku niezbędnego do uzyskania danej kategorii i okresów ważności posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami, kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E oraz T.

Najpóźniej, bo dwa lata po ogłoszeniu ustawy zaczną obowiązywać przepisy odnoszące się do kierowców przewożących wartości pieniężne lub inne przedmioty wartościowe albo niebezpieczne.

Ustawa wyjaśnia wiele wątpliwych do tej pory przepisów, a także nakłada nowe obowiązki na uczestników ruchu, chociażby poddawanie się w wyznaczonych terminach badaniom lekarskim, zwiększenie minimalnego wieku dla uzyskania niektórych kategorii prawa jazdy, poszerzenie katalogu praw jazdy. Pozostaje mieć nadzieję, że te wszystkie zabiegi przyczynią się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach.