Ustawa o kierujących: Branżowcy uzgodnili propozycje zmian [ZOBACZ DOKUMENT]

20 lipca w Łowiczu – staraniem wiceprezesa PFSSK Krzysztofa Bandosa – odbyło się trzecie już spotkanie liderów organizacji społecznych środowiska OSK. Efektem są propozycje zmian części zapisów Ustawy o kierujących.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (Roman Stencel; Zbigniew Popławski), Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców (Krzysztof Szymański, Krzysztof Bandos, Marek Stasiak), Stowarzyszenia KIEROWCA.PL (Jerzy Kociszewski, Krzysztof Giżycki, Michał Łydka), Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (Jan Domasik, Marek Gawroński, Marek Stasiak).

Pod przewodnictwem Romana Stencla, prezesa OIGOSK obradowano na temat propozycji środowiska dotyczącej zmian w Ustawie o kierujących pojazdami. – Bezpośrednim impulsem do zorganizowania spotkania była informacja dyrektora Departamentu Transportu Drogowego MTBiGM Andrzeja Bogdanowicza o zainicjowaniu procedury zmiany ustawy w trybie przedłożenia rządowego – relacjonuje Stencel. – W efekcie czterogodzinnej żywiołowej, emocjonalnej, ale jednocześnie bardzo rzeczowej i merytorycznej dyskusji postanowiono zwrócić się do dyrektora Andrzeja Bogdanowicza o rozważenie zmian kilku uregulowań prawnych.

Zmiany proponowane przez środowisko

I. Pojazdy używane do egzaminów państwowych na prawo jazdy (art. 53 ustawy / art. 1 pkt. 8 projektu ustawy)

Art.53.1. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem pozostającym w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub ośrodka szkolenia kierowców wskazanego przez osobę egzaminowaną i na jej koszt.

II. Ośrodek szkolenia kierowców dysponujący poświadczeniem o spełnianiu dodatkowych wymogów tzw. SuperOSK (art. 31 ustawy / art. 1 pkt. 2 projektu ustawy)

Generalnie postulowane zmiany mają umożliwić ośrodkom szkolenia kierowców ubieganie się o poświadczenie spełniania dodatkowych wymogów w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy.

III. Podmioty organizujące 3 -dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców nauki jazdy (art. 35.6 ustawy / art. 1 pkt. 3 i 6 projektu ustawy)

Art. 35. 6. Organizacje społeczno-zawodowe o zasięgu ogólnopolskim zrzeszające ośrodki szkolenia kierowców jako członków zwyczajnych, organizują 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego według programu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust.3 pkt. 2 lit. c, zapewniając udział w warsztatach wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.

IV. Informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia (art. 27.1 pkt.1 ustawy / art. 1 pkt. 1a projektu ustawy)

Art.27 ust.1.1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia teoretyczne, wraz z listą uczestników kursu.

V. Przepisy przejściowe (art. 128 ustawy / art. 1 pkt. 9 projektu ustawy)

Art. 128. 3. Przedsiębiorca wpisany przed dniem wejścia w życie ustawy do rejestru, o którym mowa w art.103 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, jest obowiązany:

1) przedłożyć staroście informację w zakresie danych, o których mowa w art.28 ust.4 pkt. 5, 8 i 9 – w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

2) dostosować ośrodek szkolenia kierowców do wymogu, o którym mowa w art.26 ust.9 i przedłożyć staroście informację, o której mowa w art. 28 ust.4 pkt.6 – w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy;

3) dostosować ośrodek szkolenia kierowców do wymagań, o których mowa w art.28 ust.2 pkt.2 i przedłożyć staroście informację, o której mowa w art. 28 ust.4 pkt. 8 wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie 3-letniej praktyki w szkoleniu kandydatów na kierowców , przez co najmniej jednego instruktora w każdej kategorii zakresu szkolenia objętego wpisem do rejestru, o którym mowa w art.28 ust.1 – w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

VI. Rzetelna Cena (art. 1 pkt. 1b , 4 i 5 projektu ustawy)

Postulowane zmiany w tytułowej dziedzinie mają na celu przeciwdziałanie skutkom obserwowanego na rynku od lat – patologicznego zaniżania cen za szkolenie na kursach na prawo jazdy.

Wobec „oporów administracji państwowej” odnośnie postulatu środowiska OSK – wprowadzenia ceny urzędowej

(mim. cena za 1 godz. szkolenia) – jest to alternatywna propozycja, której urzeczywistnienie niewątpliwie wprowadzi mechanizmy i procedury „porządkujące” w omawianej dziedzinie.

VII. Zatwierdzanie katalogu pytań egzaminacyjnych (art. 1 pkt. 7 projektu ustawy)

Art.51. 2a Cześć teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana przy użyciu katalogu pytań egzaminacyjnych zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu.

VIII. Przepisy przejściowe: umożliwienie przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy osobom, które w dniu wejścia ustawy w życie są w trakcie szkolenia lub je ukończyło, ale nie przystąpiły do egzaminu państwowego (art. 134.5 ustawy / art. 1 pkt. 11 projektu ustawy)

Osoby nie spełniające wymogu minimalnego wieku, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt.6 i pkt.7 lit. b oraz będące w dniu wejścia w życie ustawy uczestnikami kursów na prawo jazdy odpowiedniej kategorii prawa jazdy, po ukończeniu szkolenia mogą przystąpić do egzaminu państwowego, a po uzyskaniu wyniku pozytywnego otrzymują uprawnienie do kierowania pojazdem z ograniczeniem ważności jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – do czasu osiągnięcia przez posiadacza prawa jazdy dolnej granicy wieku określonej w art.8.

IX. Prawa nabyte do uprawnień kat. B1 (art. 133 ustawy / art. 1 pkt. 10 projektu ustawy)

Art.133. 4. Posiadacze praw jazdy kat. B1 wydanych przed wejściem ustawy w życie, zachowują uprawniają do kierowania pojazdami określone w art.88 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym”

 red

Szczegółowe propozycje zmian uregulowań prawnych wraz z obszernym uzasadnieniem merytorycznym prezentujemy w załączniku.

 

 

 

 

10 komentarzy do “Ustawa o kierujących: Branżowcy uzgodnili propozycje zmian [ZOBACZ DOKUMENT]”

    1. Jak zwykle pierwsi sa szydercy i malkontenci… To naprawde pierwszy raz kiedy wszystkie organizacje zrzeszajace ośrodki szkolenia kierowców mówią jednym głosem! Jeśli tym razem nie zostaną wysłuchani to co jeszcze można w tym kraju zrobić? Dalej bedziemy sie przygladać jak WORDy dostają naszym kosztem pojazdy za 1 grosz ?

  1. Jacy szydercy? To że ktoś się z kimś porozumiał to ma być sukces? To powinna być norma. Z całym szacunkiem dla tych Panów ale po zdjęciach widać że już sporo siedzą w branży i mają olbrzymie doświadczenie ale lata mijają i liczy się wydajność, realizacja celów, skuteczność. Wiem że łatwo jest pisać ale jeśli podejmujecie się działań to działajcie, poprzedni ustrój minął i młodsze pokolenie nie będzie wykazywało entuzjazmu tylko dlatego że środowisko branżowe wreszcie się dogadało.

  2. Nawet najdalsza droga, jak wiadomo, zaczyna się od pierwszego kroku. Gratulacje dla Kolegów z „dogadanych” organizacji. Nie wyobrażam sobie żeby Ministerstwo zlekceważyło projekt wypracowany przez tak reprezentatywne i kompetentne gremium. Tylko współpraca Ministerstwa i fachowców z branży może uratować tę nieszczęsną w swojej formie i treści ustawę. Chociaż trudno mi wyobrazić sobie, ze znajdzie się rozwiązanie prawne pozwalające wystartować nowym egzaminom od 19 stycznia 2013.

  3. Pingback: buy magic mushroom online usa

  4. Pingback: hop over to this website

  5. Pingback: เช่าคอนโด

Dodaj komentarz