PFSSK, PIGOSK i OIGOSK połączyły siły w walce o kształt ustawy o kierujących. Uzgodniono 16 poprawek, które zgłoszone zostaną w podkomisji.

Do spotkania doszło 17 Lipca 2010 w Pile, gdzie na temat newralgicznych punktów projektu ustawy o kierujących dyskutowali Roman Stencel, prezes OIGOSK z/s w Koszalinie, Zbigniew Popławski, prezes OIGOSK Łódź, Krzysztof Szymański, prezes PFSSK, Aleksander Igielski, prezes PFSSK. Przedmiotem obrad była problematyka procedowania rządowego projektu ustawy o kierujących pojazdami (druk sejmowy nr 2879). Spotkanie odbyło się z inicjatywy Romana Stencla, który w lipcowym numerze miesięcznika „Szkoła Jazdy” apelował o rozpoczęcie rozmów i uzgodnienie wspólnego stanowiska wobec najważniejszych dla branży artykułów projektu: - Gdyby organizacje środowiska OSK były zdolne do opracowania jednolitego stanowiska chociaż w niektórych kwestiach (bo dzisiaj jeszcze „utopijnym” byłoby dążenie i oczekiwanie pełnej „kompatybilności” poglądów, ocen i celów), to w świetle apelu wiceministra Tadeusza Jarmuziewicza do strony społecznej o wyartykułowanie wspólnego, jednolitego stanowiska - wiele rozsądnych i uzasadnionych postulatów znacznie łatwiej można byłoby wdrożyć w trakcie procedowania projektu ustawy.


Stało się. Po rozmowach w Pile udało się środowiskom wypracować 16 poprawek, które zostaną złożone na ręce przewodniczącego podkomisji Jana Tomaki. Poniżej przedstawiamy pakiet poprawek w kształcie, który zostanie przedstawiony członkom sejmowej podkomisji.


 


 


Pan Poseł


Jan Tomaka


Przewodniczący Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej


do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o kierujących pojazdami (druk sejmowy nr 2879)


 


Wnosimy o uwzględnienie poniższych poprawek:


1. zmiana brzmienia: art. 23 ust.4 Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany odpowiednio po ukończeniu zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 lub ust.3 przez instruktora albo wykładowcę, wyznaczonych przez kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie. Wykładowca przeprowadza wyłącznie teoretyczny egzamin wewnętrzny.


 


2. wykreślić art. 27 ust. 1 pkt.3) o brzmieniu: przekazywać staroście, o którym mowa w pkt.1 w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wydania zaświadczenia o jego ukończeniu, następujące dane osób, które ukończyły kurs…


 


3. zmiana brzmienia: art. 27 ust.5 Zaświadczenia, o których mowa w ust. 3  podpisuje odpowiednio kierownik ośrodka szkolenia kierowców albo kierownik innego podmiotu prowadzącego szkolenie.


 


4. zmiana brzmienia: art. 28 ust.2 pkt.2): Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora z co najmniej 3 letnim udokumentowanym doświadczeniem w szkoleniu i posiadającego uprawnienia pozwalające na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym takie wymogi.


 


5. zmiana brzmienia (pkt2) art. 43 ust.1 Starosta, o którym mowa w art. 28 ust. 3, kontroluje ośrodek:


1)  co najmniej raz w roku lub


2) jeżeli na nieprawidłowy przebieg szkolenia wskazują:


a) analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w tym ośrodku lub


b) złożone na ośrodek skargi.


6. zmiana brzmienia art. 43 ust.3. Analizę statystyczną, o której mowa w ust.1 pkt. 2 lit. a, sporządza starosta, na podstawie danych uzyskanych od  wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego - w zakresie informacji o wynikach egzaminu państwowego uzyskiwanych przez osoby, które ukończyły szkolenie w danym ośrodku szkolenia kierowców.


 


7. zmiana brzmienia /dodano ust.2/: art. 53


ust. 1 Przebieg praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B jest rejestrowany za pomocą urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu i dźwięku.


ust. 2. Dopuszcza się rejestrowanie przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień innych niż B kategorii prawa jazdy, przy zastosowaniu urządzenia, o którym mowa w ust.1.


ust. 3. Zapis z praktycznej części egzaminu przechowuje się przez okres 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.


ust. 4. W przypadku gdy osoba składająca egzamin złożyła skargę na jego przebieg lub warunki, w jakich był przeprowadzany, zapis jest przechowywany do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.


ust. 5. Przepisów ust. 1 - 4 nie stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 6, jeżeli egzamin jest przeprowadzany pojazdem:


1) osoby niepełnosprawnej wymaga­jącej przysto­sowania pojazdu do rodzaju schorzenia;


2) bez pedału sprzęgła, jeżeli nie jest to pojazd będący w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.


6. Na pisemny wniosek osoby, o której mowa w ust. 5 pkt 1, egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, w którym przeprowadzany jest egzamin.


 


8. zmiana brzmienia: art. 89a. 1. Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 88 ust. 2 pk.1 lit. a, prowadzi, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31


9. zmiana brzmienia: art. 89a ust.3 Podmioty, o których mowa w ust.1 wydają zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach


10. zmiana brzmienia: art. 89a ust.5 Opłata, o której mowa w ust.4, stanowi przychód podmiotów , o których mowa w ust.1.


11. zmiana brzmienia: art. 89b. 1. Praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, o którym mowa w art. 88 ust. 2 pk.1 lit. b, prowadzi odpłatnie ośrodek doskonalenia techniki jazdy lub ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 i dysponujący urządzeniem technicznym do symulowania zagrożeń w ruchu drogowym, spełniającym wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 39g ust.12 ustawy z 6 września 2001 r o, transporcie drogowym, posiadającym odpowiedni certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji.


12. zmiana brzmienia: art. 89b ust.3 Podmioty, o których mowa w ust.1 wydają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach


13. zmiana brzmienia: art. 94. 1. Kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzi, za opłatą, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31


14. zmiana brzmienia: art. 94 ust. 5. Podmioty, o których mowa w ust.1 wydają zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach


15. zmiana brzmienia: art. 94 ust. 6. Opłata, o której mowa w ust.1, stanowi przychód podmiotów , o których mowa w ust.1.


16. zmiana brzmienia: art. 105f ust. 2 pkt.2  posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy, o którym mowa w art. 36 ust. 1, w zakresie kategorii prawa jazdy objętych szkoleniem.


 


Wnioskodawcy poprawek:


PFSSK   -  reprezentowana przez prezesa Krzysztofa Szymańskiego


PIGOSK-  reprezentowana przez prezesa Aleksandra Igielskiego


OIGOSK-  reprezentowana przez prezesa Romana Stencel


 


(Zredagował:  Roman Stencel)


 


Oprócz poprawek wspólnych, OIGOSK zamierza zgłosić poprawki swojego autorstwa.


 


Poprawki OIGOSK (18.07.2010)


 


I.  Zmiana brzmienia: art. 6 ust. 1 pkt 12-16, ust. 5 pkt.2 i dalsze: We wszystkich jednostkach redakcyjnych projektu stosuje się transkrypcję oznaczeń poszczególnych kategorii praw jazdy, zgodną z dyrektywą 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy oraz aktualnie obowiązującymi wzorcami tj. bez stosowania operatora sumowania „+” w oznaczaniu kategorii praw jazdy dotyczących zespołów pojazdów: BE; C1E; CE;D1E;DE


 


II.  Zmiana brzmienia: art. 26 ust. 9 Ośrodek szkolenia kierowców prowadzi szkolenie na terenie powiatu, w którym został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 28 ust. 1. lub na terenie powiatu sąsiedniego. Przepisu nie stosuje się do:
1) nauki jazdy przeprowadzanej w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem zabudowanym - dla szkolenia w zakresie prawa jazdy dowolnej kategorii;
2) nauki jazdy przeprowadzanej na placu mane­wrowym - dla szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E lub DE


 


III.  Zmiana brzmienia/ skreślenie wyrazów: ”wraz z listą uczestników kursu”/:
art. 27 ust. 1 pkt.1):  Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany:


1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia


 


IV.  Zmiana brzmienia  art. 33 ust.1 pkt.2): Instruktorem jest osoba, która  posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 3 lat w odniesieniu do uprawnień kat. B oraz prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku i udokumentowane, co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe  instruktora kat. B w odniesieniu do uprawnień kategorii BE, C, CE, D, DE prawa jazdy - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.


 


V. Zmiana brzmienia art. 52 ust. 1 Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem pozostającym w dyspozycji:


          1) wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub


          2) osoby egzaminowanej na jej wniosek i koszt


 


mp/OIGOSK

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0