Ustawa o kierujących: Branżowcy uzgodnili 16 poprawek

banner " Narodowy eksperyment bezpieczeństwa "

PFSSK, PIGOSK i OIGOSK połączyły siły w walce o kształt ustawy o kierujących. Uzgodniono 16 poprawek, które zgłoszone zostaną w podkomisji.

Do spotkania doszło 17 Lipca 2010 w Pile, gdzie na temat newralgicznych punktów projektu ustawy o kierujących dyskutowali Roman Stencel, prezes OIGOSK z/s w Koszalinie, Zbigniew Popławski, prezes OIGOSK Łódź, Krzysztof Szymański, prezes PFSSK, Aleksander Igielski, prezes PFSSK. Przedmiotem obrad była problematyka procedowania rządowego projektu ustawy o kierujących pojazdami (druk sejmowy nr 2879). Spotkanie odbyło się z inicjatywy Romana Stencla, który w lipcowym numerze miesięcznika „Szkoła Jazdy” apelował o rozpoczęcie rozmów i uzgodnienie wspólnego stanowiska wobec najważniejszych dla branży artykułów projektu: – Gdyby organizacje środowiska OSK były zdolne do opracowania jednolitego stanowiska chociaż w niektórych kwestiach (bo dzisiaj jeszcze „utopijnym” byłoby dążenie i oczekiwanie pełnej „kompatybilności” poglądów, ocen i celów), to w świetle apelu wiceministra Tadeusza Jarmuziewicza do strony społecznej o wyartykułowanie wspólnego, jednolitego stanowiska – wiele rozsądnych i uzasadnionych postulatów znacznie łatwiej można byłoby wdrożyć w trakcie procedowania projektu ustawy.

Stało się. Po rozmowach w Pile udało się środowiskom wypracować 16 poprawek, które zostaną złożone na ręce przewodniczącego podkomisji Jana Tomaki. Poniżej przedstawiamy pakiet poprawek w kształcie, który zostanie przedstawiony członkom sejmowej podkomisji.

 

 

Pan Poseł

Jan Tomaka

Przewodniczący Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej

do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o kierujących pojazdami (druk sejmowy nr 2879)

 

Wnosimy o uwzględnienie poniższych poprawek:

1. zmiana brzmienia: art. 23 ust.4 Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany odpowiednio po ukończeniu zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 lub ust.3 przez instruktora albo wykładowcę, wyznaczonych przez kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie. Wykładowca przeprowadza wyłącznie teoretyczny egzamin wewnętrzny.

 

2. wykreślić art. 27 ust. 1 pkt.3) o brzmieniu: przekazywać staroście, o którym mowa w pkt.1 w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wydania zaświadczenia o jego ukończeniu, następujące dane osób, które ukończyły kurs…

 

3. zmiana brzmienia: art. 27 ust.5 Zaświadczenia, o których mowa w ust. 3  podpisuje odpowiednio kierownik ośrodka szkolenia kierowców albo kierownik innego podmiotu prowadzącego szkolenie.

 

4. zmiana brzmienia: art. 28 ust.2 pkt.2): Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora z co najmniej 3 letnim udokumentowanym doświadczeniem w szkoleniu i posiadającego uprawnienia pozwalające na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym takie wymogi.

 

5. zmiana brzmienia (pkt2) art. 43 ust.1 Starosta, o którym mowa w art. 28 ust. 3, kontroluje ośrodek:

1)  co najmniej raz w roku lub

2) jeżeli na nieprawidłowy przebieg szkolenia wskazują:

a) analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w tym ośrodku lub

b) złożone na ośrodek skargi.

6. zmiana brzmienia art. 43 ust.3. Analizę statystyczną, o której mowa w ust.1 pkt. 2 lit. a, sporządza starosta, na podstawie danych uzyskanych od  wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego – w zakresie informacji o wynikach egzaminu państwowego uzyskiwanych przez osoby, które ukończyły szkolenie w danym ośrodku szkolenia kierowców.

 

7. zmiana brzmienia /dodano ust.2/: art. 53

ust. 1 Przebieg praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B jest rejestrowany za pomocą urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu i dźwięku.

ust. 2. Dopuszcza się rejestrowanie przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień innych niż B kategorii prawa jazdy, przy zastosowaniu urządzenia, o którym mowa w ust.1.

ust. 3. Zapis z praktycznej części egzaminu przechowuje się przez okres 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

ust. 4. W przypadku gdy osoba składająca egzamin złożyła skargę na jego przebieg lub warunki, w jakich był przeprowadzany, zapis jest przechowywany do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

ust. 5. Przepisów ust. 1 – 4 nie stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 6, jeżeli egzamin jest przeprowadzany pojazdem:

1) osoby niepełnosprawnej wymaga­jącej przysto­sowania pojazdu do rodzaju schorzenia;

2) bez pedału sprzęgła, jeżeli nie jest to pojazd będący w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

6. Na pisemny wniosek osoby, o której mowa w ust. 5 pkt 1, egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, w którym przeprowadzany jest egzamin.

 

8. zmiana brzmienia: art. 89a. 1. Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 88 ust. 2 pk.1 lit. a, prowadzi, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31

9. zmiana brzmienia: art. 89a ust.3 Podmioty, o których mowa w ust.1 wydają zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach

10. zmiana brzmienia: art. 89a ust.5 Opłata, o której mowa w ust.4, stanowi przychód podmiotów , o których mowa w ust.1.

11. zmiana brzmienia: art. 89b. 1. Praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, o którym mowa w art. 88 ust. 2 pk.1 lit. b, prowadzi odpłatnie ośrodek doskonalenia techniki jazdy lub ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 i dysponujący urządzeniem technicznym do symulowania zagrożeń w ruchu drogowym, spełniającym wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 39g ust.12 ustawy z 6 września 2001 r o, transporcie drogowym, posiadającym odpowiedni certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji.

12. zmiana brzmienia: art. 89b ust.3 Podmioty, o których mowa w ust.1 wydają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach

13. zmiana brzmienia: art. 94. 1. Kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzi, za opłatą, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31

14. zmiana brzmienia: art. 94 ust. 5. Podmioty, o których mowa w ust.1 wydają zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach

15. zmiana brzmienia: art. 94 ust. 6. Opłata, o której mowa w ust.1, stanowi przychód podmiotów , o których mowa w ust.1.

16. zmiana brzmienia: art. 105f ust. 2 pkt.2  posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy, o którym mowa w art. 36 ust. 1, w zakresie kategorii prawa jazdy objętych szkoleniem.

 

Wnioskodawcy poprawek:

PFSSK   –  reprezentowana przez prezesa Krzysztofa Szymańskiego

PIGOSK-  reprezentowana przez prezesa Aleksandra Igielskiego

OIGOSK-  reprezentowana przez prezesa Romana Stencel

 

(Zredagował:  Roman Stencel)

 

Oprócz poprawek wspólnych, OIGOSK zamierza zgłosić poprawki swojego autorstwa.

 

Poprawki OIGOSK (18.07.2010)

 

I.  Zmiana brzmienia: art. 6 ust. 1 pkt 12-16, ust. 5 pkt.2 i dalsze: We wszystkich jednostkach redakcyjnych projektu stosuje się transkrypcję oznaczeń poszczególnych kategorii praw jazdy, zgodną z dyrektywą 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy oraz aktualnie obowiązującymi wzorcami tj. bez stosowania operatora sumowania „+” w oznaczaniu kategorii praw jazdy dotyczących zespołów pojazdów: BE; C1E; CE;D1E;DE

 

II.  Zmiana brzmienia: art. 26 ust. 9 Ośrodek szkolenia kierowców prowadzi szkolenie na terenie powiatu, w którym został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 28 ust. 1. lub na terenie powiatu sąsiedniego. Przepisu nie stosuje się do:
1) nauki jazdy przeprowadzanej w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem zabudowanym – dla szkolenia w zakresie prawa jazdy dowolnej kategorii;
2) nauki jazdy przeprowadzanej na placu mane­wrowym – dla szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E lub DE

 

III.  Zmiana brzmienia/ skreślenie wyrazów: ”wraz z listą uczestników kursu”/:
art. 27 ust. 1 pkt.1):  Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany:

1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia

 

IV.  Zmiana brzmienia  art. 33 ust.1 pkt.2): Instruktorem jest osoba, która  posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 3 lat w odniesieniu do uprawnień kat. B oraz prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku i udokumentowane, co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe  instruktora kat. B w odniesieniu do uprawnień kategorii BE, C, CE, D, DE prawa jazdy – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.

 

V. Zmiana brzmienia art. 52 ust. 1 Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem pozostającym w dyspozycji:

          1) wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub

          2) osoby egzaminowanej na jej wniosek i koszt

 

mp/OIGOSK

5 komentarzy do “Ustawa o kierujących: Branżowcy uzgodnili 16 poprawek”

  1. Pingback: หวยจ่ายไว

  2. Pingback: imp source

Dodaj komentarz