Pięć organizacji branżowych w jednym piśmie zgłosiło chęć podjęcia prac nad nowelizacją ustawy o kierujących. Chcą poprawki odnośnie braku vacatio legis w zakresie obowiązku zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców i pozwolenie ośrodkom na podstawianie na egzamin kat. B samochodów szkoleniowych.

- Informujemy, że jesteśmy zainteresowani pracami nad poselskim projektem ustawy o


zmianie ustawy o kierujących pojazdami i prosimy o poinformowanie o terminie posiedzenia Komisji, na którym będzie opiniowany ten projekt - czytamy w piśmie skierowanym do sekretariatu Komisji Infrastruktury.


W liście branżowcy z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK, Stowarzyszenia KIEROWCA.PL, Polskiej Izby Gospodarczej OSK, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Ligi Obrony Kraju powołują się na pismo z dziewięcioma postulatami zmian ustawy o kierujących pojazdami, które organizacje społeczne złożyły 24 lipca w kancelarii MTBiGM. - Zważywszy na konieczność „alarmowego” trybu procedowania tego projektu z uwagi na zbliżający się termin 19 stycznia 2013r rozumiemy, że teraz nie ma czasu na konsultacje i analizowanie wszystkich postulatów środowiska OSK, dlatego postulujemy o wprowadzenie do ustawy o kierujących pojazdami chociaż dwóch zmian - piszą liderzy branży.


Pierwsza ze zmian dotyka od dawna akcentowanego problemu samochodów w WORD-ach. Szkoleniowcy domagają się zmian w art. 53:


a. w ust. 1 po wyrazach „wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego” dodaje się wyrazy „lub


ośrodka szkolenia kierowców wskazany przez osobę egzaminowaną i na jej koszt.”


b. ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w art. 54 ust. 5.”


Dołączono tu stosowną argumentację, gdzie wspomina się, że dealerzy, dystrybutorzy firm samochodowych nieformalnie umawiają się, który złoży ofertę przetargową dzisiaj, a który w następnym przetargu! Proponują nawet w zasadzie darmowy wynajem samochodów WORD-om! Jedynym beneficjentem takiego rozwiązania jest dostawca pojazdów do WORD! Oczywiście wszystko odbywa się kosztem OSK - piszą branżowcy.


Wymieniają tu kilka - ich zdaniem - obrazowych przykładów postępowań przetargowych m.in. z Rzeszowa, Łodzi i Warszawy.


Kolejna sprawa dotyczy Art.128 ust.3 ustawy o kierujących.


Branżowcy piszą: Ustawodawca przepisem art.26 ust.9 zobowiązał do prowadzenia szkolenia teoretycznego oraz na placu manewrowym w zakresie kat. AM, A1,A2,A,B1,B na terenie powiatu, w którym przedsiębiorca jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK lub na terenie powiatu sąsiedniego.


Jak czytamy dalej - Z realizacją tego obowiązku może wiązać się konieczność zmiany lokalizacji np. placu manewrowego lub innych elementów infrastruktury OSK - dlatego niezbędny wydaje się być okres przejściowy, który zaproponowano w art.128 ust.3 pkt.2.


Rodzą się wątpliwości odnośnie daty początku obowiązywania wymogu, o którym mowa w art. 28 ust.2 pkt.2 w związku z art.128 ust.3 pkt.2. Czy ma to być data 19 stycznia 2013, czy może 19 stycznia 2015? - pytają liderzy.


Zwrócono również uwagę, że brak w projekcie ustawy postulowanej zmiany art. 128 w zakresie dotyczącym wymogu art. 28 ust.2 pkt.2 skutkuje brakiem vacatio legis w zakresie obowiązku zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania.


W związku z tym zaproponowano, aby Art.128 ust.3 otrzymuje brzmienie:


„3. Przedsiębiorca wpisany przed dniem wejścia w życie ustawy do rejestru, o którym mowa w art.103 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, jest


obowiązany:


1) przedłożyć staroście informację w zakresie danych, o których mowa w art.28 ust.4 pkt. 5,


8 i 9 - w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;


2) dostosować ośrodek szkolenia kierowców do wymogu, o którym mowa w art.26 ust.9 i przedłożyć staroście informację, o której mowa w art. 28 ust.4 pkt.6 - w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy;


„3) dostosować ośrodek szkolenia kierowców do wymagań, o których mowa w art.28 ust.2 pkt.2 i przedłożyć staroście informację, o której mowa w art. 28 ust.4 pkt. 8 wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie 3-letniej praktyki w szkoleniu kandydatów na kierowców, przez co najmniej jednego instruktora w każdej kategorii zakresu szkolenia objętego wpisem do rejestru, o którym mowa w art.28 ust.1 - w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.”


Organizacje wysłały również do resortu monit, gdzie wyrażają zaniepokojenie brakiem reakcji odnośnie problematyki i postulatów prezentowanych we wniosku złożonego w kancelarii głównej MTBiGM 24 lipca 2012 r.


Przypominamy, że wniosek dotyczył zmian kilku przepisów ustawy o kierujacych. Dotyczyły one m.in. samochodów OSK na egzaminie, rzetelnej ceny za szkolenia i kwestii związanych z Super OSK.


Maciej Piaszczyński


 


 


 


 


 


 


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0