Strefy czystego transportu nie dla elek. Chyba, że elektrycznych, napędzanych wodorem lub CNG

elektryczny samochód

W Dzienniku Ustaw  ukazało się rozporządzenie. zmieniające to w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dodano dwa nowe pionowe znaki informacyjne. To D‑54 „strefa czystego transportu”  i D‑55 „koniec strefy czystego transportu”. Akt prawny wszedł już w życie.

Znak D‑54 „strefa czystego transportu” oznacza wjazd do strefy czystego transportu, znak D‑55 „koniec strefy czystego transportu” – wyjazd.

Co to są w ogóle strefy czystego transportu? Nic innego jak rozwiązanie wprowadzone ustawą z 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 317). Zgodnie z tym aktem prawnym, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko w związku z emisją zanieczyszczeń z transportu w gminie liczącej powyżej 100 tys. mieszkańców dla terenu śródmiejskiej zabudowy lub jej części, można ustanowić na obszarze obejmującym drogi, których zarządcą jest gmina, strefę czystego transportu, do której ogranicza się wjazd pojazdów innych niż:

1)  elektryczne;

2)  napędzane wodorem;

3)  napędzane gazem ziemnym.

Warto zwrócić uwagę, że w obecnej sytuacji tworzenie takich stref ograniczałoby dostęp do centrów miast pojazdom szkoleniowym i egzaminacyjnym. Strefa czystego transportu może zostać utworzona na mocy uchwały rady gminy. W uchwale mogą zostać przewidziane dodatkowe wyjątki, ponad te które wskazano w ustawie, obejmujące:

1) pojazdy:

a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz służb ratowniczych,

b) używane we flocie obsługującej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,

c) zarządów dróg i realizujące zadania na rzecz zarządców dróg,

d) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,

e) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, których właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami są mieszkańcy strefy czystego transportu;

2) specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane przez zespoły ratownictwa medycznego oraz zespoły transportu sanitarnego;

3) autobusy zeroemisyjne;

4) autobusy szkolne.

Radosław Biernat

 

Wasze komentarze (3)

  1. Proponuję likwidację wszystkich filii WORD a smog będzie większy tan gdzie siedzą mądrali mają oni wpływ na jego wielkość, dla tego to niech oni wdychają to smogowe powietrze a świeże ma zostać na prowincji która stanie się krynicą dla płuc mądrych polaków.
  2. I bardzo dobrze. Jeszcze dowaliłbym duzy podatek od pojazdów nie spełniająchy chociażby normy Euro 3 #poza pojazdami zabytkowymi rzecz jasna, Jesteśmy śmietniskiem EU a rząd nic nie robi zeby wspomóc zakup pojazdów elektrcznych,

Dodaj komentarz

Call Now Button
  • Brak produktów w koszyku.