Samochodem OSK na egzamin? Była dyskusja w resorcie

egzamin na prawo jazdy

24 lipca 2012 w siedzibie MTB i GM odbyło się trzecie w tym roku spotkanie przedstawicieli organizacji społecznych środowiska OSK. Tym razem wraz z członkami zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD dyskutowano na temat dopuszczenia możliwości prowadzenia egzaminów państwowych na wszystkie kategorie prawa jazdy również pojazdami OSK.

W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Bogdanowicz – dyrektor DTD w MTB i GM, Tomasz Piętka – specjalista DTD w MTB i GM, Andrzej Szklarski – prezes KSD WORD / dyr. WORD Warszawa, Mirosław Szadkowski – sekretarz zarządu KSD WORD / dyr. WORD Radom, Mirosław Oliferuk – członek zarządu KSD WORD / dyr. WORD Łomża,Tomasz Matuszewski – pełnomocnik dyr. WORD Warszawa ds. Procesu Egzaminowania, Krzysztof Szymański – prezes PFSSK, Krzysztof Bandos – wiceprezes PFSSK, Jan Domasik – prezes PIGOSK, Marek Gawroński – wiceprezes PIGOSK, Roman Stencel – prezes OIGOSK, Zbigniew Popławski – wiceprezes OIGOSK, Andrzej Sural – prezes SSSK Białystok, Jarosław Onacewicz – przewod. KR SSSK Białystok

Tematyka spotkania okazała się dla branżowców w pewnym stopniu zaskoczeniem. – Zważywszy na tematykę wzmiankowaną w zaproszeniu z 18 lipca podpisanym przez dyr. Bogdanowicza cyt. „zmiany przepisów ustawy o kierujących pojazdami postulowane przez organizacje społeczne środowiska OSK” , zaskoczyła nas informacja gospodarza, że spotkanie ma na celu wyłącznie realizację uzgodnień i obietnicy z 4 kwietnia br. tj. dotyczących postulatu zmiany art. 53.1 Ustawy o kierujących, skutkującej dopuszczeniem możliwości prowadzenia egzaminów państwowych na wszystkie kategorie prawa jazdy również pojazdami OSK, na wniosek i koszt osoby egzaminowanej. (Patrz Ad. I komunikatu z 04.04.2012, link: http://www.izbaosk.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=79)

Szczególnie, że na spotkaniu 5 lipca br. dyrektor Bogdanowicz sugerował pilność prac nad nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami, dlatego spodziewaliśmy się przede wszystkim dyskusji na temat pakietu postulatów opracowanych i uzgodnionych w Łowiczu 20 lipca br. (Podczas spotkania udało się jednak przekazać przedstawicielom resortu postulatów – przyp. red.)

Argumenty szkoleniowców

Jak wspomina Stencel liderzy środowiska OSK w sprawie dopuszczenia samochodów OSK do egzaminowania konsekwentnie i zgodnie podnosili oraz wskazywali na następujące argumenty:

1. Od 14 lat (w 1998 r. powstały WORD-y) w efekcie nabywanych, wynajmowanych przez WORD-y

w drodze przetargów samochodów do egzaminowania – ośrodkom szkolenia kierowców dzieje się niesprawiedliwość i krzywda polegająca na tym, że sytuacja rynkowa oraz dotychczasowe regulacje prawne zmuszają OSK do wymiany floty niezamortyzowanych 2-3 letnich pojazdów, ponosząc z tego tytułu niepowetowane straty finansowe, szczególnie dotkliwe, bo niezawinione sposobem działania!

2. WORD-y średnio co 3, 4 lata ogłaszają przetargi, a do tego w umowach gwarantują sobie nawet coroczną wymianę samochodów lub ewentualnie co dwa lata, w których często występują bardzo istotne zmiany, z którymi kursanci mają wiele problemów. Zmiana usytuowania różnych kontrolek, przełączników świateł, wycieraczek, lusterek elektrycznych lub manualnych, różnych dźwigni do regulacji siedzenia, oparcia, zagłówka, różnorodnego sposobu włączania biegu wstecznego.

Nowości te i wiele innych zmian zastosowanych w samochodzie – na egzaminie powoduje u kursantów ogromny stres, a tylko 2 pomyłki skutkują ponownym egzaminem i koniecznością treningu na takim samym modelu pojazdu, jaki jest w WORD.

3. Obserwujemy, że dilerzy i dystrybutorzy firm samochodowych nieformalnie umawiają się, który złoży ofertę przetargową dzisiaj, a który w następnym przetargu! Proponują nawet w zasadzie darmowy wynajem samochodów WORD-om! Jedynym beneficjentem takiego rozwiązania jest dostawca pojazdów do WORD! – oczywiście kosztem OSK. Tezę tą szczególnie dobitnie potwierdzają ostatnie oferty złożone w ramach zamówień publicznych na wynajem samochodów do egzaminowania:

– WORD Warszawa zamówienie nr A-Zp/42/10 – rozstrzygnięciem 03.01.2011 wybrał ofertę firmy BEMO MOTORS sp. z o o 61-044 Poznań ul. Mogileńska 50 wynajmu 45 samochodów Suzuki Swift za jednostkową cenę netto 1 PLN/mc ubezpieczonych OC, NNW, AC, oznakowanych i przystosowanych do egzaminowania z kpl. opon zimowych z opcją corocznej wymiany na nowe w okresie 4 lat!

W efekcie odwołania Krajowa Izba Odwoławcza uchyliła to rozstrzygnięcie sygn. akt KIO 39/11.

– WORD Łódź zamówienie nr. 111938- – 2012 z 10.04.2012 r. Przedsiębiorstwo OWLEX sp. z o.o. 93-408 Łódź ul. 3 go maja 1/3, złożyło ofertę wynajmu 25 samochodów SUZUKI Swift ubezpieczonych OC, NNW, AC, oznakowanych i przystosowanych do egzaminowania z kpl. opon zimowych z opcją corocznej wymiany na nowe w okresie 4 lat – za jednostkową cenę netto 1 GROSZ na miesiąc! http://www.word.lodz.pl/pliki/przetargi/informacja_o_uniewaznieniu_samochody.pdf

– WORD Rzeszów 09.07.2012r rozstrzygnął wspólne z WORD Przemyśl zamówienie ogłoszone 18 czerwca br. wybierając jako najkorzystniejszą ofertę firmy „ Auto – Res” Sp. z o.o. 36-062 Zaczernie , Pogwizdów Nowy 661 wynajmu 25 samochodów HYUNDAI i20 ubezpieczonych OC, NNW, AC, oznakowanych i przystosowanych do egzaminowania z kpl. opon zimowych z opcją dwukrotnej wymiany na nowe w okresie 4 lat – za jednostkową cenę netto 1 GROSZ/mc! http://www.word.rzeszow.pl/note/107,140/2/najem-samochodow.html

4. Wskazujemy, że od powstania WORD-ów czyli zawsze ok. 20 – 30 % globalnej liczby egzaminów tj. egzaminy na kat. B1, C1, C, C1E, CE, D, T prowadzi się pojazdami OSK/ vide art. 53 ust.4 pkt.2 ustawy /.

Dlaczego więc jest taki opór przed zastosowaniem tego rozwiązania do pozostałych kat. pr j. tj. A1, A, B?

5. Wreszcie podkreślamy, że w Europie (z wyjątkiem tylko Polski i Litwy) a nawet na Świecie powszechnie do egzaminowania stosuje się pojazdy OSK lub zapewniają je osoby egzaminowane.

6. Artykułowane obawy o: stan techniczny pojazdów OSK są chybione albowiem stosownie do przepisu art. 81 ust.6 ustawy prawo o ruchu drogowym pojazdy przystosowane do nauki jazdy podlegają corocznym okresowym badaniom technicznym w stacjach kontroli pojazdów!

kompatybilność zainstalowanych w pojazdach OSK urządzeń do rejestrowania, nagrywania przebiegu egzaminu – również jest łatwa do rozwiązania poprzez zakup urządzenia kompatybilnego lub mobilnego, przenośnego (montaż trwa kilka min) będącego własnością WORD udostępnianego np. odpłatnie. MORD Kraków w 2010r wdrożył takie rozwiązania.

7. Dodany w art. 53 ust. 5: „WORD-y przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest nabycie pojazdów … powołują do komisji przetargowej, na ich wniosek, przedstawicieli regionalnych ( lub ogólnopolskich) organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców…”.

Absolutnie nie załatwia prezentowanego wyżej bolesnego problemu OSK w zakresie pojazdów, albowiem przede wszystkim nie eliminuje procedury przetargowej nabywania lub wynajmu pojazdów w drodze zamówienia publicznego, którego rozstrzygnięcie jest nieznane, a gdy wygrywa nowa marka samochodu – właściciele OSK są stawiani pod przysłowiową ścianą!

Nawet ustawowy mim. 4 letni okres, na który zawierana ma być umowa w sprawie zamówienia publicznego – nie gwarantuje stabilności, albowiem w przypadku upadłości lub utraty koncesji, dealera będącego stroną umowy ( co np. dwukrotnie wystąpiło w Koszalinie, ostatnio w 2010r. ) zachodzi konieczność np. po roku lub dwóch, ogłaszania kolejnego przetargu w ramach zamówień publicznych.

Na ogół ten kolejny przetarg wygrywa inna marka samochodów, co oczywiście skutkuje wręcz tragiczną sytuacją ekonomiczną przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

8. Nie bez znaczenia również jest, że aktualne regulacje prawne skutkują generowaniem w WORD-ach sporych kosztów związanych z eksploatacją samochodów do egzaminowania jak np.: utrzymanie dużych powierzchni garażowych, tankowanie, mycie, obsługa codzienna itp.

WORD-y w opozycji

Obecni na spotkaniu członkowie zarządu KSD WORD konsekwentnie sprzeciwiali się postulowanej przez środowisko OSK możliwości prowadzenia egzaminów pojazdami szkoleniowymi, wskazując następujące argumenty:

1. Z uwagi na konieczność przekazywania i sprawdzania samochodu oraz dokumentów (czas) – wzrośnie koszt organizacji egzaminu ze względu na ich mniejszą liczbę,

2. Obawy o stan techniczny pojazdu i wątpliwości, kto poniesie konsekwencje z powodu odmowy przeprowadzenia egzaminu z powodu zastrzeżeń do stanu technicznego pojazdu lub nie podstawienia pojazdu,

3. Kwestie odpowiedzialności w przypadku kolizji podczas egzaminu, albowiem pojazdy WORD posiadają ubezpieczenie AC.

4. Wątpliwości dotyczące nagrywania przebiegu egzaminu tj.: wyeliminowania ingerencji w zapis, kompatybilności sprzętu, przechowywania i archiwizowania nagrań, problem ustalania „winnego” braku nagrania i kto poniesie konsekwencje finansowe za powtórzenie egzaminu.

5. Należy dążyć do maksymalnego ograniczania kontaktu z instruktorami.

6. Poważne utrudnienie prowadzenia racjonalnej gospodarki taborem WORD z uwagi na brak możliwości precyzyjnego określenia zapotrzebowania na pojazdy egzaminacyjne.

7. Brak informacji, co do długości okresu oczekiwania pojazdu (instruktora) na egzamin z uwagi na losowy dobór osób. Skutek: zapychanie parkingów.

8. Problem w sytuacji, gdy zostanie w tym samym czasie wylosowanych kilka osób mających być egzaminowanych tym samym pojazdem osk.

Prezes KSD WORD Andrzej Szklarski wskazując na powyższą argumentację, oświadczył, że jego zadaniem jedynym kompromisowym rozwiązaniem jest prowadzenie postępowań przetargowych na wynajem pojazdów w konsorcjum z OSK w trybie upzp. Deklarując jednocześnie, że będzie ten zamiar realizować w WORD Warszawa.

Dyrektor WORD Łomża Mirosław Oliferuk również zadeklarował prowadzenie przetargu na wynajem pojazdów w konsorcjum z OSK.

Dyrektor WORD Radom Mirosław Szadkowski – poinformował, że radomskie środowisko wręcz domaga się przetargu, bo aktualnie eksploatowane samochody są używane już ponad 4 lata. OSK domagają się również umieszczenia w SIWZ stosownej wzmianki i zagwarantowania możliwości montowania instalacji gazowej bez utraty gwarancji na silnik, co postara się uwzględnić.

Ripostując, przedstawiciele OSK podkreślali, że prowadzenie przetargu na wynajem pojazdów w konsorcjum z OSK nie jest rozwiązaniem satysfakcjonującym środowisko, gdyż z uwagi na aktualnie trudną sytuację ekonomiczna i brak perspektyw zdecydowanej jej poprawy – jest wysoce prawdopodobne małe zainteresowanie opcją konsorcjum.

Dyrekto Andrzej Bogdanowicz zaproponował, aby zapoznać się z opinią dystrybutorów i firm zajmujących się wynajmem samochodów na temat postępowań przetargowych na wynajem pojazdów w konsorcjum z OSK. Uzgodniono, że pod koniec sierpnia br. Departament Transportu Drogowego MTBiGM zorganizuje kolejne spotkanie z udziałem przedstawicieli firm oferujących samochody.

Zredagował: Roman Stencel – prezes OIGOSK

 

 

10 komentarzy do “Samochodem OSK na egzamin? Była dyskusja w resorcie”

  1. Poraz kolejny okazuje się że sprawy proste i logiczne w rozumieniu urzędnika stają się złożone i skomplikowane, gdyż urzędnik niechce służyć ludowi do czgo został powołany ale zastanawia się ile JA mogę zarobić. Tak w Polsce stanowi się prawo.

  2. Panie sceptyku podzielam w całości Pana opinię aby
    egzaminy przeszły do Ośrodków Szkoleniowych ale co zrobić z rzeszą bezrobotnych Wordowców gdzie te biedulki znajdą pracę a co z łupami powyborczymi.Kiedś w całym województwie sprawą egzaminów na prawo jazdy kierowały 2 osoby kierowcy nie byli głupsi.a rozwiązanie proste i bardziej ekonomiczne.

  3. Pingback: superkaya88

  4. Pingback: kojic acid serum

  5. Pingback: game sunwin

  6. Pingback: Dan Helmer

Dodaj komentarz