Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poinformowało o zakończeniu prac legislacyjnych nad projektami rozporządzeń w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Rozporządzenia zostały już co prawda podpisane przez ministra Sławomira Nowaka, jednak czekają jeszcze na podpisy szefów resortów MON i MSW. Po podpisaniu przedmiotowe rozporządzenia zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw.


Przedstawiamy analizę najważniejszych zmian, które niosą za sobą rozporządzenia:


ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZKOLENIA OSóB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI, INSTRUKTORóW I WYKŁADOWCóW


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W STOSUNKU DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI


Projekt zawiera szczegółowe regulacje dotyczące nowych rozwiązań przewidzianych w ustawie o kierujących pojazdami. Znajdziemy w nim między innymi § 4 określający szczegółowe warunki, jakie musi spełniać tzw. Super OSK. Czytając ten przepis należy pamiętać, że zasadnicze wymagania w tym zakresie określa ustawa (art. 31).


§ 4.W celu uzyskania poświadczenia o spełnianiu dodatkowych wymagań, zwanego dalej „poświadczeniem”, oprócz wymagań, o których mowa w § 3 i art. 31 ust. 1 ustawy, należy spełnić następujące dodatkowe wymagania w zakresie:


1) sali wykładowej, która powinna być wyposażona w:


a) cyfrowe urządzenie zobrazowania wielkoformatowego oraz urządzenie komputerowe umożliwiające współpracę z tym urządzeniem


b) stanowiska komputerowe przeznaczone do prowadzenia szkolenia w sposób, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy - jeżeli takie szkolenie ma być prowadzone;


2) lokalu biurowego, który powinien:


a) posiadać osobne pomieszczenie wyłącznie do przyjmowania interesantów


b) zapewniać przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych


c) być wyposażony w telefon


d) być wyposażony w komputer z dostępem do internetu;


3) placu manewrowego, który powinien umożliwiać, przez trwałe wyznaczenie odpowiednich stanowisk, wykonanie każdego z zadań egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym co najmniej dla prawa jazdy kategorii A, B, C i D;


4) w przypadku, jeżeli ma być prowadzone szkolenie, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy - dysponowania odpowiednim specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym wspomagającym proces kształcenia, które powinno zapewnić co najmniej:


a) przydzielenie osobie szkolonej indywidualnego identyfikatora pozwalającego na bezpośrednie śledzenie jej postępów w nauce


b) przeprowadzenie zajęć w zakresie i czasie wymaganym programem szkolenia


c) zabezpieczenie przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć


d) przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po każdym module tematycznym szkolenia oraz zabezpieczenie przed ingerencją w jego wynik


e) możliwość kontynuowania szkolenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę, o którym mowa w lit. d.


Warto zwrócić uwagę na punkt 4 tego przepisu, dotyczący nowoczesnej metody szkolenia teoretycznego z wykorzystaniem e-learningu.


Jeśli chodzi o wymagania w stosunku do zwykłych ośrodków szkolenia, to przewidziane w projekcie nie odbiegają w istotny sposób od obowiązujących obecnie. Nowy jest wymóg, by sala wykładowa była przystosowana do szkolenia co najmniej dziesięciu osób. W projektowanym rozporządzeniu nie ma już natomiast przymusu posiadania obowiązujących tekstów aktów prawnych jako pomocy dydaktycznych, wynika on jednak z ustawy.


Ważne i kontrowersyjne są natomiast przepisy dotyczące dokumentowania kursu i obiegu informacji. Przewidziana jest między innymi możliwość dokumentowania kursu w pełni w formie elektronicznej.


Z ostatecznej wersji projektu usunięto, zakwestionowane przez Rządowe Centrum Legislacji, rozwiązania wymuszające wyposażenie ośrodka w specjalny system teleinformatyczny. Wprowadzenie takiego obowiązku, choćby pośrednio, nie miało bowiem oparcia w upoważnieniu ustawowym.


 


ZMIANY DOKONANE W PROJEKCIE W TOKU PRAC LEGISLACYJNYCH


Projekt rozporządzenia w sprawie szkolenia został poddany zdecydowanej krytyce natychmiast po ukazaniu się pierwszej jego wersji. Szczególnie ostre komentarze wywołały programy szkolenia stanowiące załącznik do projektu. Od tamtej pory jego twórcom udało się wyeliminować bardziej rażące absurdy i pozbyć między innymi rozważań na temat podsterownej charakterystyki fiata 126p, ale w dalszym ciągu jest on oceniany negatywnie. Pozostały takie elementy, jak „ósemka” przy technice jazdy samochodem. W zasadniczej części rozporządzenia również dokonywano zmian. W ostatnim czasie dodano wymóg posiadania przez OSK systemu teleinformatycznego, co ciekawe - wymienionego jako jedna z pomocy dydaktycznych. Obecnie zalecenie to usunięto, choć jak wspomniano wyżej, pozostawiono przepisy, które pośrednio wymuszają wyposażenie w OSK w odpowiedni system. Jedynie w ramach ciekawostki można dodać, że jego minimalna funkcjonalność miałaby się sprowadzać do:


- przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego


- pobierania informacji z profilu kandydata


- przekazywania informacji o ukończonym szkoleniu.


W § 3 projektu rozporządzenia pojawił się wymóg, by sala wykładowa była przystosowana do szkolenia minimum dziesięciu osób. Wykreślono natomiast podpunkt dotyczący wymagań wobec pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy, zawierający m. in. szczegółowe zalecenia związane z oznaczeniem pojazdu.


Skrócono listę wymagań stawianych przed tzw. super OSK: sala wykładowa nie musi już być pod tym samym adresem, co lokal biurowy. Nie ma już też przymusu, aby pojazdy stanowiły własność OSK albo były w jego posiadaniu na podstawie umowy leasingu - to istotna zmiana, wcześniej wymóg ten spotkał się z krytyką. Takie nieuzasadnione w żaden rozsądny sposób wymagania w oczywisty sposób dyskryminowałyby wiele mniejszych ośrodków o wysokiej jakości prowadzonego w nich szkolenia.


W § 4 uszczegółowiono wymagania dotyczące oprogramowania do e-learningu (początkowo był osobny przepis dotyczący szkolenia z wykorzystaniem oprogramowania). Całkowicie przebudowano ponadto § 6 - głównie ze względu na odejście od koncepcji karty kandydata na kierowcę na rzecz profilu w systemie. Usunięto też przepisy o celu szkolenia i profilu absolwenta.


Rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W STOSUNKU DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI


Najbardziej rewolucyjne, budzące wiele emocji zmiany dotyczą oczywiście nowej formy egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Ma on być przeprowadzany w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej (tak stanowi ustawa) przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań, składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów (to dodaje rozporządzenie). Brzmi ambitnie i ciekawie, ale w rzeczywistości sprowadza się do nadania testowi multimedialnej formy i wprowadzenia bardzo krótkiego czasu odpowiedzi ? ma to upodabniać rozwiązywanie testu do podejmowania decyzji na drodze. Należy zauważyć, że nie jest to pełna realizacja koncepcji zapisanej w ustawie. Bo jeśli mamy gotowe scenariusze, wizualizacje i opisy, to nie ma mowy o generowaniu w czasie rzeczywistym.


Oprócz zmiany formy egzaminu niepokój zarówno kursantów, jak i całej branży budzi fakt, iż prawdopodobnie baza pytań nie będzie, jak do tej pory, ogólnodostępna.


ZMIANY DOKONANE W PROJEKCIE W TOKU PRAC LEGISLACYJNYCH


W trakcie prac nad projektem dodano kolejny warunek przeprowadzenia egzaminu polegający na zapewnieniu, przez wymagającą tego osobę egzaminowaną, obecności tłumacza języka migowego, systemu językowo-migowego lub urządzeń technicznych wspomagających komunikację. Zrezygnowano z budzącego wiele kontrowersji zapisu o ewentualności przerwania egzaminu, jeśli zachodzi podejrzenie, że zachowanie osoby egzaminowanej świadczy o możliwości stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W nowej wersji rozporządzenia znalazł się korzystny dla kandydatów na kierowców przepis, który stanowi, że czas wstrzymania przez dyrektora prowadzenia egzaminów praktycznych nie jest wliczany do czasu ważności pozytywnego wyniku części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy.


Przepis stanowiący o udzielaniu odpowiedzi na pytania egzaminacyjne rozbudowano o czas przeznaczony na odpowiedź, nadając mu następujące brzmienie:


6. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:


1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami TAK lub NIE jednej prawidłowej odpowiedzi - dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt. 1; na przeczytanie treści pytania osoba ma nie więcej niż 20 sekund, a na udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma od 10 do 15 sekund, w zależności od znaczenia pytania dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego


2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej prawidłowej odpowiedzi - dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt. 2; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma od 30 do 50 sekund, w zależności od znaczenia pytania dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.


Istnieją obawy, że przy tak krótkim czasie na odpowiedź test nie stanie się miarodajnym sposobem sprawdzania wiedzy i będzie weryfikował bardziej odporność na stres niż znajomość zagadnień dotyczących ruchu drogowego.


ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOKUMENTóW STWIERDZAJĄCYCH UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W STOSUNKU DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI I ZMIANY DOKONANE W PROJEKCIE W TOKU PRAC LEGISLACYJNYCH


Najbardziej uwagę do tego rozporządzenia przyciągała nowość - karta kandydata na kierowcę. Niedawno twórcy projektu całkowicie zrezygnowali z tego często krytykowanego rozwiązania, zastępując je profilem kandydata na kierowcę w systemie teleinformatycznym.


Przed przystąpieniem do szkolenia kursant będzie musiał złożyć do właściwego wydziału komunikacji wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z kompletem wymaganych przez rozporządzenie dokumentów, w oparciu o które zostanie utworzony jego profil w systemie teleinformatycznym. Ma on być uzupełniany odpowiednimi informacjami na kolejnych etapach starań o prawo jazdy.


Wprowadzenie takiej dodatkowej formalności (nawet w formie elektronicznej) w drodze po prawo jazd nie wydaje się wystarczająco uzasadnione. Takie rozwiązanie będzie miało zapobiec podjęciu szkolenia przez osoby niespełniające warunków do jego rozpoczęcia, np. z powodu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Pozytywną stroną tego projektu jest otwartość na pełną informatyzację obiegu dokumentów. Rozporządzenie to będzie ważne z punktu widzenia kierowców zawodowych, ponieważ będzie regulować sposób dokonywania wpisów o kwalifikacji wstępnej i szkoleniach okresowych do prawa jazdy.


Na koniec warto zwrócić uwagę, że odsuwając w czasie wejście w życie ustawy politycy obiecali nam kampanię informacyjną, której zabrakło podczas pierwotnego vacatio legis. W obecnej sytuacji także trudno o niej mówić. Głównym źródłem informacji o tym, co w zakresie szkolenia i egzaminowania czeka nas w 2013 roku, pozostaje ustawa i opisane wyżej projekty rozporządzeń, a budzące najwięcej obaw nowe egzaminy teoretyczne wciąż przygotowywane są w ścisłej tajemnicy.


Oprac. Radosław Biernat


 


W załączniku pełne wersje rozprzadzeń.


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0