Jak informowaliśmy na początku miesiąca, 1 stycznia wygasło rozporządzenie w sprawie kontroli OSK. Resort infrastruktury i budownictwa tłumaczy, że urzędy mogą wykonywać te czynności w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. - Jednak jest to tłumaczenie nieprzekonujące - uważa Radosław Biernat, specjalista ds. prawnych w firmie e-kierowca. Podobnego zdania jest część urzędów, które nie kontrolują ośrodków, bo nie mają do tego podstaw.

Jak doszło do tego wyjątkowego niedbalstwa resortu?


Rozporządzenie zostało wydane na podstawie pierwotnego brzmienia delegacji ustawowej zawartej w art. 48 ustawy o kierujących pojazdami. Przepis ten został zmodyfikowany na mocy ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2281). Mimo, że zakres delegacji właściwie nie uległ zmianie i rozporządzenie nie wymagało w związku z tym pilnego zastąpienia nowym, w przepisach końcowych wyżej wymienionej ustawy przesądzono, że dotychczasowe rozporządzenie może obowiązywać nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie wspomnianej ustawy.


- Ten dwunastomiesięczny okres upłynął dokładnie 1 stycznia - wyjaśnia Radosław Biernat, specjalista ds. prawnych w firmie e-kierowca - Do dnia dzisiejszego nie pojawiło się nowe rozporządzenie, które regulowałoby szczegóły kontroli w OSK. W takiej sytuacji pod znakiem zapytania staje legalność czynności podejmowanych w ramach kontroli przez urzędników i ewentualnych decyzji administracyjnych wydawanych po kontrolach. Wprawdzie ogólne uprawnienia związane z nadzorem nad OSK przyznane zostały starostom przez samą ustawę o kierujących pojazdami, ale już zasady prowadzenia tych kontroli czy nawet wzory dokumentów wynikały z uchylonego rozporządzenia. Łatwo sobie wyobrazić sytuację w której kontrola doprowadzi do decyzji o zakazie prowadzenia działalności OSK, ale działania kontrolujących będą łatwe do podważenia jako pozbawione podstaw prawnych.


O wyjaśnienie całej sprawy poprosiliśmy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.


- Projekt rozporządzenia w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców zostanie w najbliższym czasie skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Obecnie kontrola może być prowadzona bezpośrednio w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - wyjaśnia Szymon Huptyś, rzecznik prasowy resortu.


Sceptycznie do tych wyjaśnień podchodzi Radosław Biernat.


- Resort twierdzi, że w sprawie kontroli sytuacja jest pod kontrolą - tak można podsumować odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Co do pierwszej kwestii - pozostaje nam przyjąć ją na wiarę, natomiast w kwestii prowadzenia kontroli OSK w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej - delikatnie rzecz ujmując - jestem sceptyczny. Należy wyjaśnić, że ustawa ta rzeczywiście zawiera ogólne regulacje dotyczące kontrolowania przedsiębiorców. Na ogólnym poziomie kontrole już konkretnie w odniesieniu do OSK regulowane są również w ustawie o kierujących pojazdami. Nie zmienia to jednak faktu, że bez aktu wykonawczego, który powinien zostać wydany na podstawie aktualnego brzmienia art. 48 ustawy o kierujących pojazdami, regulacje ustawowe są niekompletne. Art. 48 stanowi bowiem: „Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, warunki i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 44, oraz wzory stosowanych przy tym dokumentów, uwzględniając potrzebę ujednolicenia w skali kraju zakresu, warunków i trybu przeprowadzanej kontroli oraz zapewnienia jej efektywności”.


Podobny pogląd na tę sprawę prezentuje część urzędów.


- W 2017 roku nie wszczęto jeszcze żadnego postępowania kontrolnego, z uwagi na utratę mocy rozporządzenia. Z realizacją planu kontroli OSK wstrzymujemy się do czasu ukazania się nowego rozporządzenia w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców - informuje Kamila Busłowska z departamentu komunikacji społecznej białostockiego magistratu.


Jakub Ziębka


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0