Reforma czy deforma? Super OSK na wylocie

kobieta pracująca przy biurku z dokumentami

Jedną z bardziej kontrowersyjnych zmian, jakie znalazły się w projekcie specgrupy ds. szkolenia i egzaminowania jest zniesienie tzw. Super OSK.

Kiedy ustawą o kierujących pojazdami wprowadzano „lepszy sort” ośrodków, budziło to wiele emocji i stanowczy sprzeciw wielu przedsiębiorców. Według pierwotnego brzmienia art. 31 poświadczenie spełnienia dodatkowych wymagań mógł uzyskać ośrodek, który:

1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców co najmniej od 5 lat;

2) prowadzi ośrodek szkolenia kierowców co najmniej w zakresie kategorii A, B, C i D prawa jazdy;

3) posiada:

a) odpowiednie warunki lokalowe, w tym co najmniej:

lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem oraz jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe,

salę wykładową, która jest wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć,

plac manewrowy, który powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony oraz umożliwiać wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia,

b) pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D, przy czym:

– co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy jest własnością tego przedsiębiorcy lub przedmiotem umowy leasingu,

pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B jest nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C jest nie starszy niż 7 lat, a w zakresie prawa jazdy kategorii D jest nie starszy niż 12 lat,

c) pomoce i środki dydaktyczne zapewniające prowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w zakresie:

uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D,

uzyskiwania uprawnień instruktorów nauki jazdy,

szkolenia osób ubiegających się o kartę rowerową;

4) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym:

a) dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co najmniej 5 lat,

b) jednego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub B, C, D oraz

c) osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.13)) oraz

5) posiada akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.14)).

W 2014 roku wymagania zostały złagodzone. Dzięki możliwości spełniania dodatkowych wymagań w zakresie pojedynczych kategorii, korzyści ze statusu Super OSK stały się szerzej dostępne.

Dla ośrodków posiadający poświadczenie dodatkowych wymagań zarezerwowane są:

– prowadzenie szkolenia teoretycznego w formie e-learningu,

– prowadzenie kursów instruktorskich,

– prowadzenie warsztatów doskonalenia zawodowego.

Dla tych korzyści oraz prestiżu związanego ze statusem Super OSK przedsiębiorcy podejmowali dodatkowy wysiłek i inwestycje. Zgodnie z projektem mają oni formalnie znów stanąć na równi ze „zwykłymi” ośrodkami, a e-learning jako metoda szkolenia ma zniknąć. Projekt ustawy przewiduje bowiem uchylenie w całości art. 31 ustawy o kierujących pojazdami i szereg innych zmian prowadzących do całkowitego zniesienia statusu Super OSK.

Co w zamian? Ośrodki upoważnione do prowadzenia kursów instruktorskich i warsztatów doskonalenia zawodowego wskazywać będzie Biuro BSE – Biuro do spraw Szkolenia i Egzaminowania. To nowa instytucja która miałaby zostać powołana przy wojewodzie. Niepokojące wydaje się, że projekt nie wskazuje zasad tego „wskazywania”.

Z projektu wynika, że Biura BSE mają w sobie skoncentrować cały szereg kompetencji związany ze szkoleniem i egzaminowaniem, jednak niewiele mówi o zasadach działania tych instytucji. Mają nimi kierować dyrektorzy powoływani przez wojewodów i spełniający wymóg co najmniej 10 lat doświadczenia egzaminatorskiego. Biura mają działać na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez wojewodę.

Radosław Biernat

9 komentarzy do “Reforma czy deforma? Super OSK na wylocie”

 1. Należy w pierwszej kolejności przeprowadzić audyt z dotychczasowej działalności tak zwanych super OSK
  Dopiero na podstawie otrzymanych wyników można podjąć decyzje które z dodatkowych wymagań spełniły swoją rolę lub okazały się całkowicie nie trafne. Pozytywne z punktu widzenia uzyskanych efektów rozwiązania trzeba kontynuować w praktyce a z pozostałych jak najszybciej zrezygnować .Z wielu opinii i komentarzy w mediach wynika ,że jakość szkolenia w Super w niczym nie przewyższa otrzymywanych wyników w normalnych OSK. Tocząca się dyskusja potwierdza potrzebę przeprowadzania głębokiej analizy i wyciągnięcia wniosków.
  .

 2. Przepraszam, nie chcę nikogo obrazić. Ciemna masa wszystko kupi, reforma, czy deforma to wielka ściema ! Cel jest jeden, przejąć stołki w WORD-ach lub je rozpierd.lić i stworzyć nowe dla swoich. Wszyscy wiemy, że WORD-y, PORD-y, MORD-y…to przechowalnie polityczne dla swoich ludzi, ciepła posadka za dobrą kasę, bez żadnej odpowiedzialności, przy okazji wszyscy wycierają sobie paszczę słynnym skrótem BRD. Nadzieję mieć można, nadzieja to matka głupich…a matka nie zawsze dba o swoje dzieci.
  ps
  tyle nam pomogą co tzw. przedstawiciele branżowi, od lat procedują….i z tego żyją,
  car Roman jest tego świetnym przykładem

 3. Pingback: https://www.eshopreplica.com/product-category/rolex/pearlmaster/

 4. Pingback: ytmp4

 5. Pingback: https://exotichousedispensary.com/product/kaws-rocks/

Dodaj komentarz