#Prawo: komentarz prawnika do unieważnionego egzaminu w łódzkim WORD

Kilka słów komentarza w związku z doniesieniami dotyczącymi sporu pomiędzy mieszkanką Łodzi, wobec której unieważniono zdany uprzednio egzamin państwowy na prawo jazdy a Wojewódzkim Ośrodkiem Szkolenia Kierowców w Łodzi, o czym mowa m.in. w ARTYKULE z 27.01.

  •  Egzamin państwowy na prawo jazdy obwarowany jest szeregiem reguł warunkujących jego ważność.
  • Reguły te dotyczą przede wszystkim warunków technicznych, uprawnień i kwalifikacji egzaminatorów oraz przebiegu egzaminu.
  • W zasadniczej części przepisy ustalające powyższe reguły zawarte są w ustawie o kierujących pojazdami oraz aktach wykonawczych.

To na ośrodku spoczywa obowiązek dopilnowania, aby egzamin przebiegał zgodnie z prawem, zatem w przypadku unieważnienia egzaminu z powodu uchybień egzaminatora bądź nieprawidłowości związanych z organizacją egzaminu, osoba, która której do tego unieważnionego egzaminu podchodziła ma prawo domagać się ponownego przeprowadzenia egzaminu na koszt ośrodka, bowiem jak wynika z treści art. 72 ust. 3. ustawy o kierujących pojazdami „unieważniony egzamin przeprowadza się ponownie na koszt wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.”.

Nie zawsze ponowne przeprowadzenie egzaminu w przypadku jego unieważnienia zadośćuczyni roszczeniom egzaminowanego, ponieważ w grę mogą wchodzić także straty związane z przystąpieniem do egzaminu, jak np. koszty podróży, utrata zarobku, utrata kontraktu z powodu niespełnienia wymogu posiadania prawa jazdy po unieważnieniu egzaminu i konieczność poniesienia kosztów z tego powodu, etc. W takim przypadku poszkodowana działaniem ośrodka osoba może wystąpić przeciwko właściwemu wojewódzkiemu ośrodkowi szkolenia kierowców  z roszczeniem o naprawienie szkody na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego, który brzmi następująco:

  • 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.
  • 2. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa.

Prawdopodobnie ten właśnie przepis zastosowano w sprawie łódzkiej. Należy pamiętać, że występując z roszczeniem odszkodowawczym, obowiązkiem poszkodowanego jest wykazanie:

  • istnienia szkody i jej wysokości
  • niezgodnego z prawem działania lub zaniechania pozwanego województwa i ośrodka w związku z wykonywaniem zadań władzy publicznej,
  • związku przyczynowego pomiędzy istniejącą szkodą a tym działaniem lub zaniechaniem.

Związek przyczynowy musi być adekwatny, tzn. że pozwany będzie odpowiadał tylko za takie następstwa, które obiektywnie wynikają z naruszeń. Dla przykładu, kursant, który wracając z unieważnionego egzaminu, na skutek wykolejenia pociągu doznał szkody na osobie lub w majątku, nie będzie mógł skutecznie dochodzić odszkodowania od wskazanych podmiotów, bowiem wykolejenie pociągu nie było związane z uchybieniami egzaminatora i nie jest objęty odpowiedzialnością ośrodka.

Katarzyna Pisarek, adwokat. 

tel: (+48) 608 224 625

e-mail: pisarek@advocado.top

www.advocado.top

Wasze komentarze (0)

Dodaj komentarz

Call Now Button
  • Brak produktów w koszyku.