Obowiązkowa jazda na suwak oraz korytarz życia już od października bieżącego roku

Rząd już pracuje na uregulowaniem prawnym jazdy na suwak oraz obowiązkowym tworzeniem korytarza życia. MI opracowało konkretne wytyczne, które zaczną obowiązywać od 1.10.2019 roku. W końcu to co na Zachodzie jest normą, zacznie obowiązywać także u nas. fot. legislacja.rcl.gov.pl

Przez ostatnie kilkanaście lat liczba samochodów w Polsce gwałtownie wzrosła. Ludzie coraz częściej kupują auta i masowo sprowadzają je z zagranicy. W Polsce mamy już prawie 30 mln samochodów. Najwyższy czas rozładować korki i nauczyć kierowców jak to najlepiej robić. Projekt Ministerstwa Infrastruktury objął korytarz życia oraz jazdę na suwak.

Co to jest korytarz życia/ratunkowy?

Korytarz ratunkowy to umowny pas ruchu przeznaczony dla pojazdów uprzywilejowanych czyli policji, straży pożarnej, karetki pogotowia ratunkowego ale także dla służb autostradowych i wszystkich, których zadaniem jest sprzątniecie miejsca wypadku i jak najszybsze udrożnienie korku.

Korytarz ratunkowy powinni tworzyć wszyscy kierowcy gdy tylko zobaczą znak ,,uwaga wypadek”, sami stwierdzą, że trochę dalej jest coś nie tak lub, po prostu, gdy jest korek na autostradzie czy ekspresówce.

Proponowane zmiany przez MI odnośnie korytarza życia:

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018
r. poz. 1990, z późn. zm.1*) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2-4 w brzmieniu:
„2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego
swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności pojazdu służb
ratowniczych, kierujący pojazdem:
1) poruszający się lewym pasem ruchu, na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym
samym kierunku, jest obowiązany do usunięcia się z drogi pojazdu
uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu,
a poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany do usunięcia się z drogi
pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa
ruchu, celem umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdu uprzywilejowanego;
2) poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu, na jezdni z więcej niż dwoma
pasami ruchu w tym samym kierunku, jest obowiązany do usunięcia się z drogi
pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa,
a poruszający się pasami sąsiednimi po prawej stronie ruchu są obowiązani
do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej
prawej krawędzi pasów, celem umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdu
uprzywilejowanego.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, kierujący pojazdem poruszający
się skrajnym pasem ruchu może wjechać na pobocze lub pas rozdzielający.
4. Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany, z wyjątkiem pojazdu służby
lub pomocy drogowej, zabrania się korzystania z pierwszeństwa pojazdu
uprzywilejowanego w ruchu drogowym. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę

po swoim uprzednio zwolnionym pasie ruchu dopiero po przejechaniu tym pasem
pojazdu uprzywilejowanego.”;

1*) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752 i 870.

Co to jest jazda na suwak?

Podstawowe i najważniejsze zasady jazdy na suwak:

– korzystamy zawsze ze wszystkich dostępnych pasów ruchu

– jadąc pasem, który się kończy za jakiś czas, jedziemy nim do samego końca ( nie próbujemy zmieniać pasa na długo przed zwężeniem,  bo końcowy efekt będzie taki sam jak w przypadku blokady pasów zastosowanej przez tzw. szeryfa drogowego)

– kiedy dojedziemy już do końca pasa, po którym dalej się już jechać nie da to zatrzymujemy się, włączamy kierunkowskaz i oczekujemy dłużej lub krócej na kulturalne zachowanie kierowcy na pasie obok, który nas zechce wpuścić. Kierunkowskaz można też włączyć przed zatrzymaniem się, ale w taki sposób, by nie robić zamieszania w stylu „chcę zmienić pas 300m wcześniej”.

Idealnie byłoby, gdyby jadąc drogą, gdzie ten kończący się np. lewy pas jest bardzo długi, auta na prawym pasie zostawiały przed sobą tyle miejsca przed zwężeniem,  by kierowcy z lewego mogli zmieniać pas bez zatrzymywania się. Wystarczy zostawić trochę miejsca i ruch będzie płynniejszy. 

– auta mają się zazębiać jak zamek od kurtki, a więc wpuszczamy jedno auto i wjeżdżamy na pas obok także pojedynczo – chodzi o to by żadna ze stron, niezależnie kto którym pasem się porusza nie była poszkodowana. Zazębianie ma się odbyć w stosunku 50:50 – raz auto z lewej, raz z prawej.

Proponowane zmiany przez MI odnośnie jazdy na suwak:

2) w art. 22:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany
ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza
wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony, z wyjątkiem
ust. 4a i 4b.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. W przypadku, gdy nie istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy
pasem ruchu na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku
jazdy z powodu wystąpienia utrudnienia na tym pasie lub zanikania tego pasa,
kierujący pojazdem poruszającym się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany,
bezpośrednio przed miejscem wystąpienia utrudnienia lub miejscem zanikania
pasa, umożliwić kierującemu pojazdem znajdującym się na takim pasie ruchu
zmianę tego pasa na sąsiedni po którym istnieje możliwość ciągłej kontynuacji
jazdy. Manewr zmiany pasa ruchu powinien następować w sposób pojedynczy
i naprzemienny.
4b. W przypadku, gdy nie istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy
zarówno lewym jak i prawym skrajnym pasem ruchu na jezdni z więcej niż jednym
pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy z powodu utrudnień na tych pasach
lub ich zanikania, przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio, z tym że kierujący
pojazdem znajdującym się na skrajnym prawym pasie ruchu ma pierwszeństwo
przed kierującym pojazdem znajdującym się na lewym skrajnym pasie ruchu.”.

Nie wszystko co zachodnie jest dobre, ale te dwa powyższe przepisy są znacznym ułatwieniem dla kulturalnych kierowców, którzy teraz od pozostałych kultury na drodze będą wymagać prawem. Tylko czy taka kultura na siłę to też kultura…

Cały projekt zmian dostępny jest tutaj.

Albin Sieczkowski, bloger motoryzacyjny

4 komentarze do “Obowiązkowa jazda na suwak oraz korytarz życia już od października bieżącego roku”

Dodaj komentarz