Nowe zasady dla kursów ADR

Kurs ADR

Od 11 stycznia obowiązują nowe przepisy dla prowadzenia kursów ADR. Zmiany będą wchodzić w życie dwustopniowo – część obowiązywać zacznie dopiero od 1 stycznia 2021 r.

Zmniejszona zostaje ilość godzin

Kursie początkowy, podstawowy będzie obejmował 18 godzin lekcyjnych,
a nie 24. W zakresie przewozu w cysternach 13 zamiast 16, a dla kursów doskonalących to 14 i 6.

 Uszczegółowiono zakres tematów, które obejmuje szkolenie w zakresie podstawowym, dla cystern i wszystkich klas. Dotyczy to części teoretycznej i praktycznej oraz sposobu ich realizowania.

To jednak nie jedyne zmiany – od 1 stycznia 2021 roku w życie wejdą zmiany lokalowe

Lokal będzie musiał mieć :

  • odrębną salę wykładową, która będzie musiała mieć wymiar nie mniejszy niż 25 m2, a w przypadku prowadzenia szkolenia dla więcej niż 20 osób, dodatkowy metr na osobę,
  • ze stolikami i miejscami siedzącymi dla uczestników,
  • oświetloną, przewietrzaną i posiadającą ogrzewanie,
  •  odizolowaną od innych pomieszczeń w sposób zapewniający kursantom ciszę i brak wpływu czynników negatywnie oddziałujących na koncentrację uwagi lub przyswajanie wiedzy,
  • wyposażoną w materiały dydaktyczne i pomoce naukowe zapewniające prawidłową realizację celów kształcenia, obejmujące co najmniej plansze oraz prezentacje multimedialne.

 Opóźnienie ma pozwolić podmiotom na dostosowanie pomieszczeń do nowych wymogów.

Ustawodawca nałożył obowiązek prowadzenia ewidencji wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu obejmującej:

  •  imiona i nazwiska uczestników kursu oraz numery PESEL albo daty urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
  • zakres i rodzaj ukończonego kursu,
  • datę ukończenia kursu,
  • datę odbioru i podpis odbierającego zaświadczenie o ukończeniu kursu,
  • numer wydanego zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

Zmianie uległy nazwy poszczególnych kursów. Od teraz będą to kursy, a nie szkolenia.

W związku z powyższymi zmianami modyfikacji uległ też wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Kursy otwarte przed wejściem zmian będą realizowane na starych zasadach.

 

Zapoznaj się również z Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych pojazdów oraz ich wyposażenia.