W ministerstwie odpowiedzialnym za transport wciąż trwają prace nad projektami rozporządzeń wykonujących ustawę o kierujących pojazdami. Poniżej prezentujemy niektóre zmiany z ostatnich wersji projektów, które trafiły właśnie do konsultacji międzyresortowych. 

Szkolenie:


W §3 projektu rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających sie o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców pojawił się wymóg, by sala wykładowa była przystosowana do szkolenia minimum 10 osób. Zniknął natomiast podpunkt zawierający wymagania dotyczące pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy zawierający m. in. szczegółowe wymagania związane z oznaczeniem pojazdu.


Skrócono listę wymagań stawianych przed tzw. super OSK:


a. sala wykładowa nie musi już być zlokalizowana pod tym samym adresem co lokal biurowy


b. zniknął wymóg aby pojazdy stanowiły własność OSK albo były w jego posiadaniu na podstawie umowy leasingu .


 


Egzaminowanie:


Z rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających sie o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach zniknął przepis nakazujący zawiadomienie dyrektora ośrodka egzaminowania oraz prokuratury w przypadku ujawnienia faktów wskazujących na możliwość popełnienia przestępstwa albo wykroczenia przez pracowników ośrodka - przepis ten nie miałby w praktyce większej doniosłości.


Z listy zachowań zagrażających życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego zniknęło dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania sprzęgania pojazdu z przyczepą - w zamian pojawił się przepis, który stanowi że w przypadku egzaminu na kategorie …+E lub T brak umiejętności sprzęgnięcia pojazdu z przyczepą nie pozwala na realizację pozostałych zadań na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.


Dodano kolejny warunek przeprowadzenia egzaminu polegający na zapewnieniu, przez wymagającą tego osobę egzaminowaną, obecności tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowo -migowego lub urządzeń technicznych wspomagających komunikacje.


Zniknęła budząca wiele kontrowersji przesłanka do przerwania egzaminu polegająca na tym że zachowania osoby egzaminowanej świadczą o możliwości stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.


W nowej wersji rozporządzenia znalazł się korzystny dla kandydatów na kierowców przepis, który stanowi, że czas wstrzymania przez dyrektora prowadzenia egzaminów praktycznych, nie jest wliczany do czasu ważności pozytywnego wyniku części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy.


W przepisach rozdziału 3 regulujących część teoretyczną egzaminu nie ma już mowy o katalogu pytań egzaminacyjnych zatwierdzonym przez ministra - zamiast tego mamy „scenariusze i opisy pytań egzaminacyjnych” - naszym zdaniem to dość enigmatyczne sformułowanie, które czyni kwestię oprogramowania i pytań egzaminacyjnych jeszcze bardziej niejasną.


W nowej wersji przepis stanowiący o udzielaniu odpowiedzi na pytania egzaminacyjne rozbudowano o czas przeznaczony na odpowiedź, nadając mu następujące brzmienie:


6. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:


1) wyborze z 2 zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” lub „NIE”,


jednej prawidłowej odpowiedzi - dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt. 1; na


przeczytanie treści pytania osoba ma nie więcej niż 20 sekund, a na udzielenie


odpowiedzi osoba egzaminowana ma od 10 do 15 sekund, w zależności od znaczenia


pytania dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego,


2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej


prawidłowej odpowiedzi - dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt. 2; na


przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma od 30 do 50


sekund, w zależności od znaczenia pytania dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu


drogowego.


 Zobacz projekty:

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0