Konwent Marszałków Województw RP podczas posiedzenia, które odbyło się w dniach 18-19 października w Województwie Lubuskim w Parku Mużakowskim w Bad Muskau/Łeknica, wydał stanowisko, w którym zasygnalizowano pilną potrzebę zwiększenia stawek opłat pobieranych za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy

Opłaty nie zmieniły się od 10 stycznia 2006 roku - czytamy w stanowisku, które przesłane zostało do Andrzeja Szklarskiego, prezesa KSD WORD oraz do ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka.


Pełna treść stanowiska:


STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKóW WOJEWóDZTW RP


z dnia 18 października 2012 r. w sprawie potrzeby zwiększenia opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy.


Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej dostrzega pilną potrzebę zwiększenia stawek opłat pobieranych za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy, które nie zmieniły się od dnia 10 stycznia 2006 roku.


Uzasadnienie


Konwent Marszałków Województw RP, nawiązując do swoich stanowisk z dnia 19 listopada 2009 roku oraz z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie podwyższenia stawek opłat egzaminacyjnych, wyraża zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją ekonomiczną Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego,


Odpłatność za egzamin państwowy na prawo jazdy jest zbyt niska w stosunku do rosnących kosztów utrzymania, w szczególności cen paliw i pozostałych kosztów amortyzacyjnych,


Z przyczyn demograficznych coraz mniej osób przystępuje do egzaminów na prawo jazdy. Biorąc pod uwagę fakt niżu demograficznego, który trwać będzie przez najbliższą dekadę, ustalona przez resort na odpowiednim poziomie opłata egzaminacyjna stanowić będzie gwarancję stabilności systemu egzaminacyjnego oraz oddziaływać pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.


Opłata egzaminacyjna w polskich uwarunkowaniach decyduje faktycznie o aspektach istotnych dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdyż umożliwia prowadzenie działalności wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego w ich podstawowym wymiarze, jakim jest egzaminowanie kandydatów na kierowców zgodnie z odpowiednimi standardami. Daje możliwość systemowego finansowania regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, co przy braku krajowego funduszu BRD stanowi istotną wartość. Pozwala pośrednio oddziaływać na system szkoleń kandydatów na kierowców poprzez relatywnie wysoką cenę egzaminu.


Wzrost kosztów działalności, wynikający z inflacji, a przede wszystkim decyzja resortu o poziomie wynagrodzeń egzaminatorów w zetknięciu z malejącą ilością klientów powoduje stałe pogarszanie się sytuacji ekonomicznej ośrodków egzaminowania, co sprawia, że przestają być finansowane programy BRD oraz odnawiany majątek. W sytuacji, gdy statystyki ostatniego roku wskazują na wzrost zagrożenia na drogach, a GDDKiA finansuje programy poprawy brd praktycznie wyłącznie na drogach TNT, stan bezpieczeństwa na drogach publicznych może się pogarszać.


Opłata egzaminacyjna pośrednio wpływa również na jakość szkolenia. Obecnie kandydat na kierowcę wybiera tanią szkołę, ale statystycznie podchodzi do egzaminu trzy razy, tak więc płaci za egzamin potrójną obecną opłatę. Gdyby ta była znacznie wyższa, to sam klient byłby bardziej zainteresowany lepszym przygotowaniem do egzaminu.


Kolejny argument wynika z porównania opłat funkcjonujących w procesie uzyskiwania prawa jazdy. Aktualnie opłata administracyjna za wydanie prawa jazdy wynosi 84 złote. Opłata za zaświadczenie lekarskie kandydata na kierowcę waha się od 80 do 160 złotych. Opłata egzaminacyjna na kategorię B prawa jazdy to 134 złote, w ramach której ośrodki muszą zapewnić możliwość przeprowadzenia dwóch egzaminów: teoretycznego - z wykorzystaniem drogiej infrastruktury informatycznej oraz praktycznego, desygnując wystandaryzowaną infrastrukturę, egzaminatora i pojazd. Dla porównania sprawdzenie posiadanej wiedzy, warunkującej wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, kosztuje 500 złotych i jest przeprowadzane grupowo, wyłącznie w zwykłej sali służącej na co dzień do przeprowadzania wykładów.


W nawiązaniu do dwóch poprzednich stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP zasadnym jest przypomnieć, iż od ponad sześciu lat nie podniesiono kwoty opłat za egzaminy pomimo istotnego wzrostu wynagrodzeń egzaminatorów, związanego z wydaniem przez Ministra Transportu rozporządzenia z dnia 11 października 2007 roku w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców, które od dnia 1 stycznia 2008 roku realnie podniosło uposażenia zatrudnionych egzaminatorów o ponad 40 %. Należy wspomnieć, iż od czasu ostatniej podwyżki opłat egzaminacyjnych istotnie wzrosły pozostałe koszty organizacji egzaminów, w tym przede wszystkim koszty paliwa (w granicach 60 %).


Jednocześnie od roku 2010 istotnie, bo w skali kraju średnio o 25 % spadła ilość organizowanych egzaminów.


Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa publicznego są konstytucyjnie przypisane rządowi. Cena za egzamin regulowana jest przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.


Biorąc powyższe pod uwagę, Konwent Marszałków Województw RP, zwraca się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z prośbą o uwzględnienie przedstawionego stanowiska i podjęcie decyzji dotyczącej podniesienia opłat egzaminacyjnych. Pozwoli ona w efekcie poprawić sytuację w sferze bezpieczeństwa ruchu drogowego, która generuje dziś w Polsce nieporównywalną z innymi krajami europejskimi ilość nieszczęść oraz istotnie obciąża swoimi kosztami budżet państwa.


 


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0