Marszałek wrzucił na luz i zaciągnął ręczny

hamulec ręczny

Marszałek województwa łódzkiego sam zmienił zasady egzaminowania kierowców w Łódzkiem. Wprowadzone 1 lipca nowe zasady wywołały śmiech i protesty instruktorów. Okazało się, że pomysł wyszedł od urzędników i egzaminatorów nadzorujących.

10 czerwca na stronie internetowej WORD-u ukazał się zaskakujący komunikat: „Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, w nawiązaniu do stanowiska zawartego w piśmie Marszałka Województwa Łódzkiego – organu nadzorującego przebieg egzaminów państwowych z dnia 2 czerwca 2011 r. o nr IFI.8041.30.2011.TR – informuje, iż od dnia 1 lipca 2011 r. w przypadku wszystkich kategorii prawa jazdy z wyjątkiem kategorii A1, A prawa jazdy po wykonaniu parkowania, pojazd egzaminacyjny powinien być zabezpieczony poprzez włączenie biegu neutralnego i włączenie hamulca pomocniczego (ręcznego)”. Zgodnie z wytyczną marszałka, od 1 lipca na egzaminie kursanci podczas manewru parkowania będą musieli wrzucić na luz i zaciągnąć hamulec ręczny. Interpretacja wywołała zamieszanie i protest instruktorów.

Radosna twórczość organów

– Po przeczytaniu tego komunikatu wpadłem w konsternację – mówi Mieczysław Karbowańczyk, instruktor z Łodzi. – W pierwszym momencie nie mogłem uwierzyć, że przepisy zostały zmienione. Po chwili zdałem sobie sprawę, że to WORD i marszałek sami zmienili przepisy, niezgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

28 czerwca Mieczysław Karbowańczyk wysłał pismo do marszałka Witolda Stępnia w sprawie nowych zasad egzaminowania: „Jako podmioty prowadzące szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców jesteśmy zaskoczeni taką informacją, bowiem nie wiemy, by Ministerstwo Infrastruktury zmieniało w ostatnim czasie przepisy dotyczące szkolenia i egzaminowania”. Mieczysław Karbowańczyk poprosił o możliwość zapoznania się ze zmianami i zaakceptowanymi ustaleniami, ale nie otrzymał zgody. Ustalił, że przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i WORD-u w Łodzi spotkali się kilkakrotnie w ostatnim półroczu. Zaapelował do marszałka o lepszy nadzór nad podległymi mu urzędnikami: „Proszę więc pana, by podległe Panu Departamenty Infrastruktury i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi zaprzestały natychmiast zastępowania ustawodawcy w kreowaniu przepisów prawnych. Nalegam o zapoznanie mnie w formie kserokopii z dotychczasowej radosnej twórczości tych organów”.

Parkowanie po staremu

Zasady egzaminowania w całym kraju są takie same i nie zmieniły się. W rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. nr 217, poz. 1834 ze zm.), w którym dokładnie opisano przebieg egzaminu, nie ma mowy o konieczności wrzucania na luz i zaciągania ręcznego. W załączniku nr 5 (par. 9 tabela nr 7 poz. 6) do instrukcji przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy lub pozwolenia minister zapisał: „W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 prawa jazdy wykonanie: a) jednego z następujących manewrów parkowania: – prostopadłe – wjazd przodem, wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego, – skośne – wjazd przodem, wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego, – równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy).

 

Rzecznik ministerstwa infrastruktury Mikołaj Karpiński – w odpowiedzi na pytanie, które przepisy obowiązują egzaminatorów: ministerialne rozporządzenie czy pismo marszałka – napisał: „warunki i tryb uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami, szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o te uprawnienia lub podlegających sprawdzeniu kwalifikacji oraz wzory dokumentów z tym związanych, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Zasady przeprowadzania egzaminu państwowego, zakres zadań egzaminacyjnych oraz kryteria ich wykonania i oceny zawiera załącznik nr 5 do przedmiotowego rozporządzenia. Zgodnie z przepisem art. 113 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym egzaminator jest obowiązany przeprowadzać egzaminy zgodnie z ww. zasadami, ponieważ w przeciwnym wypadku może zostać skreślony z ewidencji egzaminatorów”.

11 przykazań marszałka

W piśmie marszałka skierowanym do łódzkiego WORD-u znajduje się znacznie więcej ciekawych wytycznych co do zasad egzaminowania. Urzędnicy przygotowali 11 instrukcji:

1) Po zakończeniu każdego egzaminu praktycznego egzaminatorzy będą czytelnie oraz w sposób zrozumiały dla uczestnika egzaminu wypełniać arkusz przebiegu egzaminu. Niedopuszczalne jest wpisywanie wyłącznie numeru paragrafu z rozporządzenia dotyczącego egzaminowania.

2) Po wykonaniu zadania o nazwie „parkowanie prostopadłe, skośne lub równoległe” egzaminatorzy będą wymagali włączenia biegu jałowego oraz hamulca ręcznego.

3) W przypadku wyraźnego wskazania (np. gestem lub światłami) przez innego uczestnika ruchu drogowego, że osoba zdająca może w sposób bezpieczny przejechać przed tym kierującym pomimo braku pierwszeństwa, egzaminatorzy nie będą przerywali egzaminu. Będą natomiast oceniali, czy osoba potrafi bezpiecznie zachować się na drodze. W tym przypadku egzaminator nie może instruować osoby egzaminowanej, ale oceniać jej zachowanie.

4) Połączenie ulicy Smutnej z wjazdem na teren bazy PKS, biorąc pod uwagę istniejące tam oznakowanie, nie będzie traktowane jako skrzyżowanie dróg.

5) Egzaminatorzy będą prowadzili egzaminy w ruchu drogowym na drogach i parkingach należących do kategorii dróg publicznych w rozumieniu ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19 poz. 115).

6) W przypadku udziału w egzaminie instruktora prowadzącego, po wykonaniu zadań na placu manewrowym, uczestnik egzaminu na wyraźne polecenie egzaminatora winien zatrzymać pojazd w pobliżu stanowiska koordynatora (miejsce egzaminowania przy ul. Smutnej), a po wykonaniu zadania „ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu” (miejsce egzaminowania przy ul. Maratońskiej) w celu umożliwienia wejścia instruktora do pojazdu egzaminacyjnego.

7) Materiał filmowy z przebiegu egzaminu winien kończyć się dopiero po opuszczeniu pojazdu przez uczestnika egzaminu i egzaminatora.

8) Egzaminatorzy nie będą wykonywać zadań egzaminacyjnych o nazwie „parkowanie prostopadłe, skośne lub równoległe” przy drodze dojazdowej do Ośrodka przy ul. Maratońskiej.

9) Egzaminatorzy będą podawali w opiniach dotyczących egzaminu czas, w jakim wystąpiły zdarzenia świadczące o nieprawidłowo wykonanym zadaniu, otrzymaniu oceny negatywnej lub przerwaniu egzaminu.

10) Zadanie egzaminacyjne dla kategorii A prawa jazdy podane w tabeli 2 poz. 8 winno być wykonywane w takiej kolejności i z uwzględnieniem kryteriów, jakie zostały określone w tabeli 4 poz. 7 (załącznik nr 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów Dz.U. nr 217, poz. 1834 ze zm.).

11) Trasy egzaminacyjne na kategorię A, A1, B1 i T winny być prowadzone po drogach publicznych. Dotychczasowe trasy zostaną przeanalizowane pod tym względem i ewentualne zmiany zostaną przeprowadzone do 1 lipca 2011 r. (dot. Ośrodka WORD przy ul. Smutnej i filii przy ul. Maratońskiej).

Co wolno marszałkowi…

– Pan marszałek traktuje egzaminatorów jak matołów, którzy nie znają przepisów, skoro wydaje instrukcje, jak postępować zgodnie z przepisami – dziwi się Karbowańczyk.

Instrukcje z 11 punktami otrzymali wszyscy łódzcy egzaminatorzy. W piśmie przewodnim marszałek napisał: „Uprzejmie proszę o spowodowanie przestrzegania podczas egzaminów tych ustaleń. Są one zgodne z wymogami zawartymi w przepisach o ruchu drogowym”. Ale dyrektor WORD-u w Łodzi Łukasz Kucharski zapewnia, że to jedynie zalecenia, a niewrzucenie biegu jałowego i niezaciągnięcie hamulca ręcznego nie będzie traktowane jako błąd podczas egzaminu.

– Nie zdarzyło się, że ktoś oblał egzamin z tego powodu, i nie zdarzy się to. Natomiast zgodnie z techniką kierowania, Prawem o ruchu drogowym, z zasadami zabezpieczania auta, jest zalecane przez urząd marszałkowski aby wykonać taki manewr. Jeżeli ktoś go wykonuje, to bardzo pozytywnie. Jeżeli zapomni, na pewno nie będzie skarcony. Celem tego zalecenia wydanego przez organ nadzorujący jest poprawa bezpieczeństwa poprzez należyte zabezpieczenia samochodu – tłumaczy dyrektor Kucharski.

Dyrektor przyznaje, że wspólne narady urzędników i egzaminatorów nadzorujących i przygotowywanie instrukcji to inicjatywa urzędu marszałkowskiego. Instrukcje są reakcją na konkretne przypadki, jakie miały miejsce podczas egzaminów.

– Oglądają filmy (z egzaminów – przyp. red.) i starają się wydać sensowne zalecenia – mówi Kucharski.

Zalecenie o wrzuceniu na luz i zaciągnięciu ręcznego też jest „oparte na faktach”.

– Osoba po zatrzymaniu się trzymała cały czas jedną nogę na sprzęgle, a drugą na hamulcu przy włączonym biegu. Egzaminator chciał pokazać, że osoba niewłaściwie się zatrzymała. Uchylając drzwi, osoba puściła pedał sprzęgła. Auto ruszyło, na szczęście nie doszło do kolizji. Egzaminator w porę zareagował, wciskając pedał hamulca. Natomiast auto mocno wyrwało do przodu. Gdyby coś znajdowało się przed samochodem, to źle by się to skończyło.

 

Mikołaj Radomski

3 komentarze do “Marszałek wrzucił na luz i zaciągnął ręczny”

  1. Pingback: https://www.postandcourier.com/sponsored/phenq-reviews-does-this-diet-pill-actually-work/article_1cdbfb1a-395f-11ee-9d97-33c51303c959.html

  2. Pingback: this page

Dodaj komentarz