Wczoraj po południu ogłoszone zostało rozporządzenie w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców. Wypełniło ono lukę po tym, które zostało uchylone... z początkiem roku. A od kiedy nowe rozporządzenie obowiązuje? Od dzisiaj!

Nowe rozporządzenie w większości powtarza wcześniejsze regulacje. Poza najważniejszym dla ośrodków - nowym wzorem zgłoszenia o rozpoczęciu kursu, niewielkie zmiany dotyczą tworzenia i prowadzenia przez urząd planu kontroli. Kontrola ośrodka szkolenia kierowców wskutek złożonej na ośrodek skargi nie będzie, zgodnie z nowym rozporządzeniem, umieszczana w planie kontroli.  Zostanie tam umieszczona natomiast kontrola przeprowadzana na podstawie wyników analizy statystycznej naruszeń przepisów ruchu drogowego popełnionych przez osoby przeszkolone w tym ośrodku, w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez te osoby prawa jazdy określonej kategorii.


Plan kontroli nie będzie uzupełniany, z uwagi na doraźny charakter, o kontrole ośrodka szkolenia kierowców wpisanego w innym powiecie, którego infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze działania tego starosty wszczynane wskutek skarg na nieprawidłowy przebieg szkolenia oraz na wniosek starosty, który wpisał ośrodek szkolenia kierowców do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. W celu podniesienia efektywności i skuteczności nadzoru nad ośrodkiem szkolenia kierowców zmieniono definicję kontroli doraźnej oraz dodano definicje kontroli problemowej.


Zgodnie z nowym § 4. organ przeprowadza kontrolę:


1) kompleksową - w czasie której bada się całokształt działalności ośrodka;


2) problemową - w czasie której bada się wybrane zagadnienia związane z działalnością ośrodka;


3) doraźną - w czasie której bada się wyłącznie zagadnienia wynikające ze złożonych skarg lub z pozyskanych informacji dotyczących działalności ośrodka.


Jednocześnie określono, które kontrole są planowe albo doraźne oraz kompleksowe lub problemowe. I tak w przypadku:


- kontroli rocznej - przeprowadzana będzie kontrola kompleksowa,


- kontroli której powód stanowi analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku - przeprowadzana będzie kontrola kompleksowa lub problemowa,


- kontroli przeprowadzanej na skutek skargi na ośrodek albo kontroli w ośrodka zarejestrowanego w  powiecie - przeprowadzana będzie kontrola doraźna i problemowa.


Plany kontroli na podstawie nowego rozporządzenia będą musiały zostać zatwierdzone  do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozporządzenie wejdzie w życie.


Jeśli chodzi o nowy wzór zgłoszenia o rozpoczęciu kursu, różnice, w stosunku do poprzedniego wzoru, obejmują:


- zmianę nagłówka,


- usunięcie dwóch ostatnich kolumn: „Data rozpoczęcia szkolenia praktycznego" i „Miejsce prowadzenia pierwszych zajęć praktycznych" (ustawa od dawna nie wymaga tych danych),


- dodanie jednego przypisu: „Dane podczas kontroli przedkłada się odrębnie dla każdego kursu".


Przypominamy, że poprzednie rozporządzenie zostało uchylone z początkiem tego roku. Do wczoraj nie pojawiło się nowe, które regulowałoby szczegóły kontroli w OSK. W takiej sytuacji pod znakiem zapytania stała legalność czynności podejmowanych w ramach kontroli przez urzędników i ewentualnych decyzji administracyjnych wydawanych po kontrolach. Wprawdzie ogólne uprawnienia związane z nadzorem nad OSK przyznane zostały starostom przez samą ustawę o kierujących pojazdami, ale już zasady prowadzenia tych kontroli czy nawet wzory dokumentów wynikały z uchylonego rozporządzenia. Łatwo sobie wyobrazić sytuację w której kontrola doprowadziła do decyzji o zakazie prowadzenia działalności OSK, ale działania kontrolujących byłyby łatwe do podważenia jako pozbawione podstaw prawnych.


Przed potencjalnymi problemami stanęły też same ośrodki szkolenia, bowiem stosowany przez nie dotąd wzór zgłoszenia rozpoczętego kursu również wynikał z uchylonego rozporządzenia w sprawie kontroli.


Również wczoraj zostało opublikowane rozporządzenie dotyczące kontroli WORD-ów. Obowiązuje także od dziś.


Radosław Biernat, Jakub Ziębka


Opublikowane dokumenty, w tym wzór zgłoszenia o rozpoczęciu kursu, znajdują się w załącznikach.

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0