Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał w środę ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. W związku z powyższym ustawa powinna zostać niezwłocznie ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Co dalej?

Po trzydziestu dniach od ogłoszenia wchodzą m.in. następujące zmiany:


• po 3 latach posiadania prawa jazdy kategorii B kierowcy będą uprawnieni do kierowania dowolnym motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. Usunięto ostatecznie wymóg automatycznej skrzyni biegów.


• uprawnienia kategorii D1+E nie będą już ograniczone dopuszczalną masą całkowitą zespołu pojazdów, która obecnie nie może przekraczać 12t;


• rada powiatu będzie mogła, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę za wydanie lub zwolnić od jej uiszczenia osoby które będą musiały wymienić dokument w wyniku zmian administracyjnych, np. przesunięcia granic administracyjnych miejscowości lub zmiany jej nazwy;


• młodzi kierowcy ubiegający się o prawo jazdy kategorii C, C+E, D lub D+E będą mogli przystąpić do szkolenia zgodnie z obniżonymi (przez KW) progami wiekowymi już będąc w trakcie kwalifikacji wstępnej; oczywiście również w przypadku obniżonych progów wiekowych jest możliwość rozpoczęcia kursu na 3 miesiące przed ich osiągnięciem, a w przypadku uczniów uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy;


• kierownik OSK będzie musiał przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, listę uczestników kursu oraz informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych w ramach danego kursu a także prowadzić harmonogram zajęć teoretycznych dla każdego kursu, który zawiera terminy, miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zajęć; znikną za to obowiązki zgłaszania egzaminów teoretycznych i danych osób, które ukończyły kurs;


• możliwe będzie uzyskanie poświadczenia spełnienia dodatkowych wymagań (statusu SUPER OSK) w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy spośród A, B, C lub D;


• uporządkowana zostanie kwestia uprawnień instruktorskich, starosta - zgodnie z nowymi przepisami, wpisując osobę do ewidencji instruktorów w zakresie prawa jazdy kategorii:


1) A - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1 i A2;


2) B, C lub D - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B1, C1 lub D1;


3) C+E lub D+E - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E oraz odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E lub D1+E;


4) B+E, C+E lub D+E - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii T;


5) C+E posiadającą uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D oraz prawo jazdy kategorii D+E - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D+E;


przypadku wykładowców będzie to wyglądać to analogicznie;


• kursanci będą mieli możliwość zdawania egzaminu państwowego w zakresie niższych kategorii niż te w zakresie których ukończyli kurs i tak osoba, która ukończyła wymagane szkolenie w zakresie prawa jazdy kategorii:


1) A1 - jest uprawniona do przystąpienia do egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM;


2) A2 - jest uprawniona do przystąpienia do egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii A1 lub AM;


3) A - jest uprawniona do przystąpienia do egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii A2, A1 lub AM;


4) B, B+E, C, C+E, D lub D+E - jest odpowiednio uprawniona do przystąpienia do egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1, C1, C1+E, D1 lub D1+E oraz do przystąpienia do egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM.;


• uprawnienia do organizowania 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów będą miały nie tylko super OSK, jak to ma miejsce obecnie, ale również WORD-om; osoby posiadające zarówno uprawnienia instruktorskie jak i egzaminatorskie nie muszą odbywać 2 różnych warsztatów - wystarczy uczestnictwo w jednych; w przypadku niedopełnienia obowiązku uczestnictwa w warsztatach ponowny wpis do ewidencji możliwy będzie dopiero po odbyciu warsztatów; sposób prowadzenia warsztatów ma zostać ściśle określony w rozporządzeniu;


• w ciągu 3 miesięcy powołana zostanie komisja, której zadaniem będzie weryfikacja i rekomendowanie ministrowi do zatwierdzenia pytań a także okresowe analizowanie katalogu. Co ciekawe każdy będzie mógł zgłosić swoje pytania, a w przypadku ich zatwierdzenia komisja wyda zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Komisja będzie mogła jednak odmówić rekomendacji bez uzasadnienia.


W skład komisji wejdą:


1) przewodniczący - przedstawiciel ministra;


2) sekretarz - przedstawiciel ministra;


3) członkowie - właściwi specjaliści co najmniej w zakresie:


a) bezpieczeństwa ruchu drogowego - w tym zasad uzyskiwania


uprawnień do kierowania pojazdami,


b) zdrowia - w tym medycyny ratunkowej,


c) dydaktyki i metodyki nauczania,


d) psychologii,


e) języka polskiego.


Katalog pytań stanie się w pełni jawny i będzie publikowany w Internecie na publikację bazy przewidziano 6 miesięcy od momentu powołania komisji), natomiast w przypadku oblania egzaminu będzie można uzyskać informacje o treści pytań, w których zostały popełnione błędy i o prawidłowych odpowiedziach na te pytania.


• powstanie fundusz na „System przeprowadzania części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy”. Zasilać go będą WORD-y odprowadzając 1.5% opłat pobieranych za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy; środki z funduszu mają być przeznaczone na tworzenie i utrzymanie jednolitego systemu do przeprowadzania części teoretycznej egzaminów państwowych; dotychczasowe systemy teleinformatyczne będą mogły być stosowane najpóźniej do 3 stycznia 2016 r.


• na egzaminie praktycznym pojawią się 2 nowe zadania egzaminacyjne:


25 Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.


26 Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania - stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E).


• praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, zostanie przeprowadzona wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby; do wniosku będzie musiało być dołączone oświadczenie OSK o zgodzie na wykorzystanie pojazdu na egzaminie. OSK może z takiej zgody wycofać się do 5 dni przed egzaminem.; jeśli OSK wycofa się po tym terminie lub nie udostępni pojazdu egzamin zostanie przeprowadzony pojazdem ośrodka ruchu drogowego na koszt OSK, który miał udostępnić swój pojazd; plik z nagraniem egzaminu przeprowadzonego pojazdem OSK powinien być zapisany w powszechnie stosowanym formacie zapisu i odczytu danych, możliwym do odtworzenia bez specjalistycznego oprogramowania i sprzętu; obowiązywać będzie zakaz rozpowszechniania takich nagrań.


Po 3 miesiącach od ogłoszenia wchodzą w życie procedury związane z Europejską Siecią Praw Jazdy - dotyczy to zasad weryfikowania kandydatów przez starostwo. Chodzi o sprawdzenie np. czy dana osoba nie posiada prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie.


1 stycznia 2015r. wchodzą w życie znoszące obowiązek w części teoretycznej szkolenia i egzaminu wewnętrznego pod warunkiem zdania państwowego egzaminu teoretycznego przed zapisaniem się na kurs. Osoby nie posiadające zaświadczenia o zdanym państwowym egzaminie teoretycznym objęte będą pełnym szkoleniem na dotychczasowych zasadach.


 


Radosław Biernat

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0