W ubiegłym tygodniu w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostały dwa kolejne akty prawne związane z ustawą o kierujących pojazdami.

Pierwszy z nich - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. poz. 30) jest właściwie nowelizacją obowiązującego już rozporządzenia, które zostało wydane na podstawie Prawa o ruchu drogowym. Nowelizacja dostosowuje rozporządzenie do realizacji postanowień ustawy o kierujących pojazdami przez określenie na nowo parametrów pojazdów do nauki jazdy i egzaminowania. Zgodnie z nim 3) motocykl do szkolenia i egzaminowania w zakresie prawa jazdy kategorii A2 powinien być wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej 400 cm3, o mocy co najmniej 25 kW i nieprzekraczającej 35 kW, oraz powinien posiadać stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,2 kW/kg. Natomiast motocykl do szkolenia i egzaminowania w zakresie prawa jazdy kategorii A powinien być zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej 600 cm3 i mocy co najmniej 40 kW. Rozporządzenie stanowi też, że zestaw stosowany w przypadku przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami rozszerzenia uprawnień kategorii B powinien mieć dopuszczalną masę całkowitą powyżej 3,5 t i nieprzekraczającą 4,25 t i składać się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla oraz przyczepy, której: 


a) skrzynia ładunkowa powinna być zamknięta i posiadać szerokość i wysokość co najmniej taką jak pojazd


lub nieznacznie węższą, o ile widoczność do tyłu jest możliwa wyłącznie przy użyciu lusterek zewnętrznych pojazdu,


b) dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 1 t, 


c) rzeczywista masa całkowita wynosi co najmniej 0,8 t.


Drugi - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie przyznawania sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydawanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. poz. 31) reguluje kwestie bardzo istotne z punktu widzenia ośrodka szkolenia kierowców. W rozporządzeniu znajdziemy między innymi opłatę za wpis do rejestru ustaloną na poziomie 500zł i opłatę za poświadczenie spełniania dodatkowych wymagań w tej samej kwocie. W załącznikach zamieszczono natomiast wzory dokumentów którymi OSK będą posługiwać się w sprawach rejestrowych w sprawach rejestrowych a także wzór poświadczenia o spełnianiu dodatkowych wymagań.


Ropzorządzenie można pobrać z załączników. 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0