Wojewoda Świętokrzyski wystosował do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pismo o nieprawidłowościach i problemach związanych z organizacją i kontrolą szkoleń zawodowych kierowców.


Wszystko zaczęło się od informacji, która dotarła do nas od anonimowego informatora. Twierdził on, że urzędy wojewódzkie rozpoczęły kontrole krzyżowe dokumentacji kursów zawodowych dla kierowców.


Urzędy wojewódzkie, zapytane o docierające do naszej redakcji pogłoski o rzekomych kontrolach krzyżowych w ośrodkach szkolenia, zaprzeczyły tym doniesieniom. Okazuje się jednak, że realnie istnieją problemy ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością ośrodków szkolenia, czemu wyraz daje przekazane nam pismo Wojewody Świętokrzyskiego, wystosowane 10 czerwca do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju właśnie w związku z nieprawidłowościami i problemami zwianymi z organizacją i kontrolą szkoleń zawodowych kierowców.


W swoim piśmie wojewoda zwrócił uwagę przede wszystkim na faktyczny brak możliwości kontroli szkoleń okresowych trwających 35 godzin wskazując na łatwość z jaką ośrodki mogą unikać kontroli takich szkoleń. W piśmie czytamy, ze ośrodki nagminnie zgłaszają szkolenia w piątek z informacją, że zaczęło się w czwartek. W momencie kiedy zgodnie z przepisami mogłaby zostać przeprowadzona kontrola nie ma już czego kontrolować.


W piśmie zawarte zostały w związku z powyższym postulaty dosyć daleko idących zmian legislacyjnych. Wojewoda zaproponował bowiem:


- przedstawianie wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia, na 10 dni przed rozpoczęciem kursu kwalifikacyjnego/szkolenia okresowego informacji o terminie, czasie i miejscu kursu oraz harmonogram zajęć. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu/szkolenia przedstawianie listy uczestników kursu lub informacji o odwołaniu kursu/szkolenia. Taki tok postępowania umożliwi wojewodzie przeprowadzenie czynności kontrolnych;


- ze względu na dużą ilość realizowanych przez niektóre ośrodki kursów (kilkaset kursów organizowanych rocznie) należy wyłączyć kontrole wojewody realizowane w ramach pełnionego nadzoru spod ograniczenia wynikającego z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, gdzie wskazuje się maksymalną ilość dni kontroli u danego przedsiębiorcy w roku (od 12 do 48 dni w zależności od wielkości przedsiębiorcy);


- umożliwienie przeprowadzania kontroli planowych lub kontroli doraźnych bez obowiązku zgłaszania na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli lub


- wprowadzenie innych instrumentów kontroli np. w formie wizyt monitorujących, gdzie pracownicy wojewody mogą sprawdzić kluczowe elementy na miejscu realizacji, tj. obecność uczestników na zajęciach, listy obecności, dziennik zajęć


- ewentualne monitorowanie sal wykładowych, w których odbywają się zajęcia (możliwość odtworzenia danych przez określony czas);


Dla zobrazowania istniejących problemów Wojewoda do pisma załączył wybraną korespondencję z ośrodkami. Wyraził on również obawę o negatywny wpływ problemów z kontrolą działalności ośrodków szkolenia na jakość szkoleń i w efekcie bezpieczeństwo na drogach.


 


red


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0