Etyka instruktora nauki jazdy

nauka jazdy

Serva ordinem et ordo te servabit – Zachowaj porządek, a porządek zachowa ciebie

Ostatnie tygodnie upływające w świątecznej atmosferze skłaniają niewątpliwie do zadumy. Świąteczne refleksje podpowiadają, że instruktorom nauki jazdy przyszło żyć i pracować

w ciekawych czasach. W sferze globalnej jest to okres wielkich przeobrażeń społecznych, ekonomicznych, światopoglądowych, geopolitycznych. Wszystkie te czynniki mają oczywiście przełożenie na mikroskalę, czyli na nasze życie zawodowe. Procesy globalizacji stają się nieuchronne. Informacje na temat różnych wydarzeń przepływają bardzo szybko do tego stopnia, że czasami nie radzimy sobie z ich nadmiarem. Obraz tych zjawisk pokazuje w wielkim skrócie model dzisiejszego świata, w którym nic nie jest pewne, stabilne i „w miarę spokojne”. Można odnieść wrażenie, że człowiek XXI wieku może czuć się zagubiony w kolorowym świecie materializmu, różnych trendów i ideologii. Może również mieć realny problem ze słuszną diagnozą dotyczącą tego, co jest dobre, a co złe. Tego rodzaju dylematy są nieodzowne i trudne dla tych, którzy chcą funkcjonować godnie, poczciwie, w zgodzie z uniwersalnymi wartościami międzyludzkimi.

Będąc chociażby biernym obserwatorem życia, nie sposób jest nie zauważyć zjawiska obniżenia standardów moralnych współczesnych ludzi. Odpowiedzią na tego rodzaju fakty są inicjatywy tworzenia kodeksów etycznych w różnych grupach zawodowych, kodeksów dobrych praktyk, zaleceń, norm etycznych. Można zatem zadać pytanie: Czy zasady etyczne wynikają z „mody” lansującej określone trendy, czy wynikają też z realnej potrzeby?

Niewątpliwie na powyższy wątek można udzielić oczywistej odpowiedzi, że zawsze będzie istniała potrzeba stosowania zasad etycznych w życiu prywatnym, społecznym, zawodowym. Ale również może pojawić się ryzyko, że pojęcie etyki będzie zniekształcane, relatywizowane w imię służby partykularnym, egoistycznym celom. Wówczas etyka będzie zjawiskiem, które będzie oscylowało w kategoriach trendu, mody, tzw. lansu. Niezależnie od różnych punktów widzenia można powiedzieć, że współczesny człowiek dąży podświadomie do takich wartości jak: godność, uczciwość, poszanowanie dla prawa, rzetelność w wykonywaniu obowiązków. Ogólnie rzecz ujmując, można powiedzieć, że wartości te składają się na pojęcie etyki. W przypadku grupy zawodowej, jaką jest środowisko instruktorów nauki jazdy, będziemy mówili o etyce zawodowej. Czym ona jest? Określa ona zbiór norm i reguł, które wyznaczają moralne powinności przedstawicieli danego zawodu. Etyka zawodowa określa adresatów, czyli osoby, które powinny stać na straży przestrzegania powyższych zasad. Uporządkowany zbiór reguł, norm – czyli zasad postępowania, które wyznaczają obowiązki moralne związane z czynnościami zawodowymi, nazywa się kodeksem etycznym. Kodeks etyczny wylicza zazwyczaj uprawnienia przedstawicieli danego zawodu oraz rozstrzyga sytuacje konfliktowe. Odpowiada najczęściej na następujące pytania: Którym wartościom w zaistniałych okolicznościach przyznać pierwszeństwo? Jak reagować na lekceważenie reguł uczciwej konkurencji, naruszenie zaufania? Krótko mówiąc, kodeks etyczny powinien dać odpowiedź, jak rozwiązywać najistotniejsze dylematy, które pojawiają się w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Powyższe informacje mogą sprowokować do zadania następującego pytania: Czy instruktorzy nauki jazdy mają swój kodeks etyczny? O tym w następnym numerze „Szkoły Jazdy”. Zapraszam do lektury.

 

Dr inż. Paweł Żuraw – instruktor nauki jazdy kat. A, B, C, D oraz instruktor techniki jazdy kat. B. Uprawnienia instruktora posiada od 13 lat. Ukończył kurs dla kandydatów na egzaminatorów. Właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców „ŻURAW” w Świdnicy, czynny instruktor i wykładowca. Pracownik naukowy Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Świdnicy). Członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców. Wykładowca bloku „Metodyka” w projekcie współfinansowanym przez UE „Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców”. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, studiów podyplomowych z zakresu psychologii zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktor nauk ekonomicznych. Wiceprzewodniczący Komisji Etyki przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

 

2 komentarze do “Etyka instruktora nauki jazdy”

  1. Pingback: ufabtb

Dodaj komentarz