Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów. Egzaminy będą droższe. Zarówno te praktyczne jak i teoretyczne.

Obecnie kwoty, które trzeba uiścić wojewódzkich ośrodkom ruchu drogowego, reguluje cennik z 2006 r. Każdy kandydat na kierowcę, obojętnie jakie chce zdobyć uprawnienia, płaci za teorię 22 zł. Z egzaminem praktycznym jest już inaczej. Wysokość opłaty zależy od kategorii prawa jazdy (A, A1 - 140 zł, B - 112 zł, B1, C1, D1, T - 135 zł, C, D - 160 zł, B+E - 160 zł, C+E, C1+E, D+E, D1+E - 195 zł).


Od 19 stycznia ma się to zmienić. Za część teoretyczną trzeba będzie zapłacić 30. Natomiast cennik egzaminu praktycznego przedstawia się następująco: kategoria AM - 140 zł, A, A1, A2 - 180 zł, B - 140 zł, B1, C1, D1, T - 170 zł, C, D, B+E - 200 zł, C1+E, C+E, D1+E, D+E - 245 zł.


"Delegacja ustawowa określona w art. 66 ustawy wskazuje, że maksymalna opłata za część teoretyczną egzaminu państwowego nie może przekroczyć 50 zł, maksymalna opłata za część praktyczną egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T nie może przekroczyć 200 zł, a w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E nie może przekroczyć 250 zł. W większości przypadków opłaty określone są poniżej wskazanej w ustawie kwoty. Jedynie w przypadku części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D+E lub D1+E opłatę tą określono na poziomie kwoty maksymalnej" - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.


Jakie są powody podwyżki cen?


"Obecnie stosowane opłaty zostały ustalone na początku stycznia 2006 r. i od tego czasu nie ulegały zmianie. Dlatego też w przedmiotowym rozporządzeniu proponujemy wzrost przedmiotowych opłat średnio o 26,10 %. Proponowana wysokość poszczególnych stawek opłat jest związana bezpośrednio z wysokością nakładów jakie ponosi Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w związku z organizacją poszczególnych egzaminów. Na 30% wzrost stawek opłat ma przede wszystkim wpływ realny wzrost kosztów, w tym przede wszystkim kosztów paliwa od 2006 r., a także fakt, że poprzednio stawki były ustalone w oparciu o dane demograficzne pozwalające na określenie, że w latach następnych do egzaminu na prawo jazdy przystąpią osoby, które urodziły się w końcówce wyżu demograficznego. Obecnie dane statystyczne wskazują, że w ciągu najbliższych lat będziemy mieli do czynienia z osobami które urodziły się w trakcie niżu demograficznego, czyli będzie ich mniej o około 40 %. Spadek na poziomie 40 % liczby osób przystępujących do egzaminu na prawo jazdy zaobserwowano w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego już na początku 2011 r. Taka sytuacja ma znaczny wpływ na pogorszenie się sytuacji finansowej tych podmiotów, a niektórych przypadkach kłopoty z płynnością finansową. Należy także wskazać, że przepisy ustawy o kierujących pojazdami oraz wdrażanej nimi dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy nakładają na WORD - y dodatkowe wymagania i zadania. Są to przede wszystkim zadania w zakresie przeprowadzania egzaminów tym zakup nowego sprzętu do przeprowadzania egzaminów praktycznych, konieczność przeprowadzenia inwestycji związanych z modernizacją placów manewrowych. Ustawa odbiera także WORD - om możliwość organizacji szkoleń, które stanowiły dochód mogący być uzupełnieniem w dotychczasowych dochodach tych podmiotów. Są to między innymi szkolenia dla instruktorów nauki jazdy. Należy także wskazać, że WORD - y są samorządowymi osobami prawnymi powoływanymi przez Sejmiki Województwa, które prowadzą samodzielną gospodarkę finansową i w przypadku kiedy przychody tych podmiotów nie będą pokrywały wydatków może to odbić się na budżetach samorządów terytorialnych.
Biorąc pod uwagę powyższe zaproponowane stawki opłat zapewnią zachowanie płynności finansowej WORD i pozwolą na właściwą realizację zadania polegającego na egzaminowaniu kandydatów na kierowców, oraz zadań związanych z działaniami na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na terenie Województwa" - czytamy w uzasadnieniu.


 


Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj: http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_rozporzadzen/rozp_transport_drogowy/proj_2012_12_12_egz/px_rozporzadzenie___egzaminy_3_12_2012.pdf


 


jaz

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0