Egzaminatorzy też mają swój kodeks

egzamin na prawo jazdy

W poprzednich numerach „Szkoły Jazdy” dokładnie zaprezentowano Kodeks etyki instruktora nauki jazdy. Własny kodeks etyczny posiadają również egzaminatorzy. Kodeks został opracowany przez Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów. Normy w nim zawarte sformułowane są następująco:

I. Celem przyjęcia Kodeksu etycznego egzaminatora jest uwiarygodnienie

i zobowiązanie do rzetelnej realizacji zadań i misji. W tym kontekście egzaminator powinien godnie spełniać funkcję publiczną oraz odpowiednio reprezentować Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Celowi temu służą zasady regulujące postępowanie każdego egzaminatora, który powinien:

1. Poświęcić się profesjonalnej realizacji obowiązku egzaminatora.

2. Dbać o godność osobistą oraz przejawiać głębokie poczucie odpowiedzialności społecznej, właściwe dla roli funkcjonariusza publicznego.

3. Tak żyć i pracować, aby honor, moralność i uczciwość we wszystkich relacjach publicznych, osobistych i zawodowych pozwoliły na uzyskanie uznania i zaufania przełożonych i osób zdających.

4. Postępować w sposób umacniający zaufanie zdających, kolegów egzaminatorów

i firmy, w której jest zatrudniony.

5. Tak postępować w sprawach zawodowych, urzędowych i prywatnych, by nie powstało odczucie, że istnieje możliwość wpływu na wykonywany przez egzaminatora zawód

i podejmowane decyzje.

6. Uznawać zasadę, że głównym zadaniem egzaminatora jest odpowiedzialność za podejmowane decyzje służące dobrze przyszłym kierowcom.

7. Na bieżąco informować dyrektora WORD-u, Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów oraz kolegów o sprawach istotnych dla WORD-u i egzaminatorów. Starać się osiągać poprawę jakości egzaminów jako usług publicznych.

8. W sposób otwarty dzielić się informacjami z organami sprawującymi nadzór

w ramach sumiennego wykonania swych obowiązków wynikających z ustaw

i odpowiednich przepisów.

9. Przeciwstawiać się wszelkim naruszeniom obowiązków zawodowych w przekonaniu, że egzaminator powinien mieć swobodę wykonania działań urzędowych bez żadnych ingerencji, a także swobodę niedyskryminacyjnego postępowania w każdej sprawie

w oparciu o przyjęte zasady i sprawiedliwość

10. Obowiązkowo i nieustannie podnosić swoje kwalifikacje oraz rozwijać kompetencje

w zakresie funkcjonowania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.

11. Regularnie przeprowadzać ocenę swoich umiejętności zawodowych. Każdy egzaminator powinien poświęcić stosowną ilość godzin rocznie na działania służące własnemu rozwojowi zawodowemu.

12. Mieć świadomość, że korzyść osobista lub zysk zawdzięczany informacji poufnej lub inne korzystanie z czasu przeznaczonego na cel pracy publicznej to nieuczciwość.

ll. Egzaminator nie powinien:

1. Pośrednio ani bezpośrednio przyjmować korzyści majątkowych w postaci pieniędzy, usług, pożyczek, rozrywek, gościnności, obietnic, ani w żadnej innej formie, szczególnie gdy:

• można przy pomocy zdrowego rozsądku stwierdzić lub przewidzieć, że prezent ma na celu wpłynięcie na podejmowane przez egzaminatora działania zawodowe,

• prezent ma stanowić rekompensatę za podjęte działania lub za część podjętego działania zawodowego.

Zakaz przyjmowania dobrowolnych podarunków powinien być ograniczony do okoliczności związanych z próbami wywierania niepożądanego wpływu na egzaminatora.

2. Wykorzystywać poufnych informacji i znajomości spraw dla interesów osobistych.

3. Ujawniać postronnym osobom informacji poufnych zdobytych z racji pracy na swym stanowisku.

4. Prowadzić prywatnej działalności gospodarczej, która byłaby sprzeczna z właściwym wykonywaniem obowiązków zawodowych egzaminatora lub szkodziła im.

5. Omawiać i rozpowszechniać informacji o bieżących lub zamkniętych sprawach natury etycznej dotyczących innych osób, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zgodne

z zasadami Kodeksu etycznego.

III. W całym zakresie współpracy ze swoim otoczeniem zawodowym egzaminatorowi powinny przyświecać w postępowaniu następujące zasady:

1. Egzaminator powinien być aktywny, przedkładać propozycje działań, dostarczać informacji oraz rad w sprawach egzaminowania i organizowania pracy, wspierać

i wdrażać dobre praktyki w działalności WORD.

2. Egzaminatorzy sprawujący różnorodne funkcje, pracujący jednocześnie dla WORD-u

i innej instytucji powinni unikać uczestnictwa w sprawach stwarzających wrażenie konfliktu interesów. Powinni oni przedstawić możliwości takiego konfliktu władzom nadrzędnym w celu uzyskania opinii w sprawie.

3. Egzaminator powinien być przykładem zachowań jako uczestnik ruchu drogowego.

4. Egzaminatorzy powinni posiadać reputację osób służących jednakowo i bezstronnie wszystkim ośrodkom szkoleniowym.

5. Urzędowe czynności i decyzje egzaminatora nie mogą podlegać zewnętrznym naciskom.

6. Egzaminator ma prawo odwołać się do Sądu Koleżeńskiego funkcjonującego przy Krajowym Stowarzyszeniu Egzaminatorów i związków zawodowych we wszelkich sprawach pracowniczo-zawodowych.

7. Egzaminator zobowiązany jest poddać się ocenie Sądu Koleżeńskiego, przyjąć opinie oraz ustalenia wydane przez uprawnione statutowo organy.

Niewątpliwie w procesie egzaminowania, podobnie jak w procesie szkolenia kandydatów na kierowców, bardzo ważnym czynnikiem jest odpowiedzialność moralna. Mając tę świadomość, unikamy sytuacji konfliktowych. Odpowiedzialność moralna jest gwarantem etycznego postępowania, jak również podejmowania uczciwych i sprawiedliwych decyzji. Oby to przesłanie towarzyszyło nam w codziennej pracy.

Pozdrawiam serdecznie

Paweł Żuraw

 

 

1 komentarz do “Egzaminatorzy też mają swój kodeks”

Dodaj komentarz