Egzamin wewnętrzny. Teoria po nowemu

egzamin teoretyczny na prawo jazdy

Do wejścia w życie ustawy o kierujących zostało już mało czasu. Wielu szkoleniowców ciągle ma wątpliwości, jak według nowych zasad trzeba będzie przeprowadzać część teoretyczną egzaminu wewnętrznego.

Zgodnie z § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U., poz. 1019) zakres części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, liczba pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, sposób oceny części teoretycznej egzaminu wewnętrznego oraz czas jego trwania są zgodne ze sposobem przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego. Nie mamy w tym przepisie bezpośredniego odwołania do generalnych zasad przeprowadzania teoretycznego egzaminu państwowego określonych w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami, ale wydaje się oczywiste, że powinien odpowiadać wymogom ustawy, a zatem składać się z testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej.

Test powinien sprawdzać wiedzę w zakresie (art. 51 pkt 1 ustawy):

a) zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej

b) zagrożeń związanych z ruchem drogowym

c) obowiązków kierowcy, osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem i posiadacza pojazdu

d) postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Rozporządzenie w sprawie szkolenia odwołuje się do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U., poz. 995), a konkretnie do § 19.

Liczba pytań i ich tematyka

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

1) dwadzieścia pytań z wiedzy podstawowej, w tym:

a) dziesięć pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

b) sześć pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

c) cztery pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego

2) dwanaście pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:

a) sześć pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

b) cztery pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

c) dwa pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Sposób oceny

Każde pytanie zawiera:

1) jedną prawidłową odpowiedź

2) przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:

a) 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

b) 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

c) 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

6. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami TAK albo NIE jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzy podstawowej; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund

2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzy specjalistycznej; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

7. Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

8. Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.

9. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

Czas trwania

Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

Żaden z wyżej wymienionych przepisów nie nakłada na ośrodki obowiązku przeprowadzenia egzaminu w oparciu o bazę pytań wykorzystywaną na egzaminie państwowym. Jednocześnie przepisy ustawy oraz rozporządzeń nie dają bezpośredniej podstawy do żądania udostępnienia pytań przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. To, czy baza pytań zostanie ostatecznie upubliczniona, nie jest jeszcze wiadome, a jej ewentualne udostępnienie w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej zapewne trochę potrwa. Dlatego ośrodki szkolenia kierowców muszą, we własnym zakresie, zapewnić sobie narzędzia niezbędne do przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego w oparciu o dostępne na rynku rozwiązania, które będą spełniały wymagania ustawy i rozporządzeń.

 

Michał Łydka

 

4 komentarze do “Egzamin wewnętrzny. Teoria po nowemu”

  1. Pingback: botulinum toxin where to buy

  2. Pingback: super pink strain review

  3. Pingback: instalatii de ventilare

Dodaj komentarz