E-myto już obowiązuje!

ruch drogowy

Z dniem 1 lipca 2011 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o drogach publicznych, która zmienia zasady uiszczania opłat za przejazd po wybranych odcinkach dróg krajowych.

Art. 13. 1. Korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za:

1) parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania;

2) przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych;

3) przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), za które uważa się także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.

Przed rozpoczęciem korzystania z sieci dróg płatnych podmioty podlegające obowiązkowi uiszczania opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach dróg muszą zarejestrować się w systemie.

Więcej informacji na temat całego systemu, w tym rejestracji, wykaz punktów dystrybucji oraz wykaz odcinków dróg płatnych znajduje się na stronie www.viatoll.pl

 

UWAGA! Podmioty podlegające obowiązkowi uiszczenia opłaty, które nie zarejestrują się w systemie przed skorzystaniem z sieci dróg płatnych lub nie uiszczą prawidłowej opłaty będą podlegały wskazanym poniżej karom administracyjnym:

Za przejazd po drodze krajowej, za który pobiera się opłatę elektroniczną, kierującemu pojazdem samochodowym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3:

1) bez uiszczenia tej opłaty – wymierza się karę pieniężną w wysokości 3.000 zł;

2) bez uiszczenia tej opłaty w pełnej wysokości – wymierza się karę pieniężną w wysokości 1.500 zł.

Kierującemu pojazdem samochodowym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, który narusza obowiązek:

a) włączenia urządzenia podczas przejazdu na drodze, na której pobiera się opłatę – wymierza się karę pieniężną w wysokości 3.000 zł,

b) wprowadzenia do urządzenia prawidłowych danych o rodzaju pojazdu – wymierza się karę pieniężną w wysokości 1.500 zł,

c) używania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem – wymierza się karę pieniężną w wysokości 1.500 zł;

d) niezwłocznego zjechania z drogi objętej obowiązkiem uiszczenia opłaty elektronicznej w razie stwierdzenia niesprawności urządzenia – wymierza się karę pieniężną w wysokości 3.000 zł.

 

Zgodnie z powyższym, kara administracyjna nakładana jest na KIERUJĄCEGO POJAZDEM.

 

Kary pieniężne nakładają, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnieni do kontroli:

 

1) funkcjonariusze Policji;

2) inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego;

3) naczelnicy urzędów celnych i dyrektorzy izb celnych;

4) funkcjonariusze Straży Granicznej.

 

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Zobowiązany do uiszczenia kary pieniężnej, który kieruje pojazdem samochodowym, mający miejsce stałego zamieszkania w kraju, uiszcza tę karę w terminie do 21 dni od dnia jej nałożenia oraz jest obowiązany do niezwłocznego przekazania dowodu uiszczenia kary pieniężnej organowi, który ją nałożył.

źródło: GITD

Dodaj komentarz