„Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych posiada pozycję dominującą na rynku oprogramowania do komunikowania się z oprogramowaniem interfejsowym starostw, jej działania spełniają przesłanki uznania za działania naruszające art. 9 ust. 2 pkt 1, 5 i 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów” - czytamy w piśmie przesłanym we wtorek do UOKiK.

Wymienione w dokumencie punkty dotyczą bezpośredniego lub pośredniego narzucania cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich, odległych terminów płatności lub innych warunków zakupu albo sprzedaży towarów, przeciwdziałania ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania lub rozwoju konkurencji oraz narzucania przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści.


Spółka E-kierowca w swoim zawiadomieniu wyjaśnia, że PWPW jest wyłącznym dostawcą oprogramowania SI Kierowca. Te jest wykorzystywane do wydawania praw jazdy we wszystkich starostwach powiatowych w kraju. Dodatkowo, działając na podstawie rozporządzeń ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, PWPW przygotowała dodatkowe narzędzia informatyczne do systemu SI Kierowca. Starości mają je udostępnić ośrodkom szkolenia kierowców i wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego. Chodzi m.in. o tzw. profil kandydata na kierowcę. Żeby to zrobić, w grudniu 2012 r. starostwa podpisały aneksy do umowy z PWPW dotyczące udostępnienia „Portalu Starosty” - oprogramowania, które ma za zadanie umożliwić starostom realizację tego obowiązku. Ponadto, po uiszczeniu dodatkowej opłaty, będzie ono pozwalało starostwom na sprawowanie nadzoru nad ośrodkami oraz komunikację. „Powyższe oprogramowanie stało się zatem elementem systemu teleinformatycznego starostwa służącym do przekazywania danych pomiędzy starostwem a podmiotem niebędącym organem administracji rządowej” - czytamy w zawiadomieniu firmy E-kierowca. Powołując się na art. 13 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, spółka twierdzi, że taki system musi spełniać wymóg równego traktowania rozwiązań informatycznych.


Firma E-kierowca, która jest producentem oprogramowania służącego do zarządzenia ośrodkami szkolenia kierowców musi dostosować swoje rozwiązanie do tego używanego przez starostwa po to, żeby umożliwić pobranie danych i aktualizację PKK. Dlatego, jak czytamy w piśmie, do starostw zostały wysłane wnioski o przesłanie struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących wykorzystywanych w oprogramowaniu produkcji PWPW. Te odesłały je do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. PWPW przesłała co prawda swoje wymagania, ale zdaniem E-kierowcy, są one wygórowane oraz powinny być udostępnione za darmo, a nie na zasadach komercyjnych.


„Co jeszcze istotne, korzystanie przez ośrodki szkolenia kierowców z oprogramowania przez starostów, wymaga uprzedniego zawarcia umowy, bo taki charakter ma akceptacja narzuconego regulaminu na korzystanie z oprogramowania, z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, a nie właściwym starostą, który jest ustawowo zobowiązany do udostępnienia profilu OSK. Jednak co najbardziej bulwersujące i niezgodne z prawem ochrony konkurencji, powyższe oprogramowanie jest nierozerwalnie powiązane z płatnymi rozwiązaniami udostępnianymi przez PWPW - aby skorzystać z bezpłatnej funkcjonalności należy wcześniej skorzystać z funkcji, które są komercyjne i w założeniu płatne (vide aktualizacja profilu). Inaczej mówiąc, aby zaktualizować PKK ośrodek musi wprowadzić dane do komercyjnej części programu, bez tego nie ma możliwości zakończenia szkolenia i zwrócenia profilu do właściwego starosty” - czytamy w zawiadomieniu złożonym przez firmę E-kierowca.


Spółka, która złożyła zawiadomienie do UOKiK wskazuje także, że do zawarcia aktualnej umowy na system SI Kierowca doszło z naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych.


Kilka dni temu zawiadomienie do UOKiK o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez PWPW wysłała także firma Sygnity.


red


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0