Odbędzie się ono na posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury. Tymczasem pięć organizacji branżowych chce poprawki odnośnie braku vacatio legis w zakresie obowiązku zatrudniania w ośrodku szkolenia kierowców instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców i pozwolenie ośrodkom na podstawianie na egzamin kat. B samochodów szkoleniowych.

W projekcie przewidziano m.in. przesunięcie do 4 stycznia 2016 r. wejście w życie przepisów dotyczących między innymi: okresu próbnego po otrzymaniu po raz pierwszy pr. jazdy kat. B, obowiązkowych szkoleń w okresie pomiędzy 4 - 8 miesiącem, kursów reedukacyjnych.


Tymczasem pięć organizacji branżowych w jednym piśmie zgłosiło chęć podjęcia prac nad nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami. Chcą poprawki odnośnie braku vacatio legis w zakresie obowiązku zatrudniania w ośrodku szkolenia kierowców instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców i pozwolenie ośrodkom na podstawianie na egzamin kat. B samochodów szkoleniowych.


„Informujemy, że jesteśmy zainteresowani pracami nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami i prosimy o poinformowanie o terminie posiedzenia komisji, na którym będzie opiniowany ten projekt” - czytamy w piśmie skierowanym do sekretariatu Komisji Infrastruktury.


W liście branżowcy z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK, Stowarzyszenia KIEROWCA.PL, Polskiej Izby Gospodarczej OSK, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Ligi Obrony Kraju powołują się na pismo z dziewięcioma postulatami zmian ustawy o kierujących pojazdami, które organizacje społeczne złożyły 24 lipca w kancelarii MTBiGM. „Zważywszy na konieczność „alarmowego” trybu procedowania tego projektu z uwagi na zbliżający się termin 19 stycznia 2013 r. rozumiemy, że teraz nie ma czasu na konsultacje i analizowanie wszystkich postulatów środowiska OSK, dlatego postulujemy o wprowadzenie do ustawy o kierujących pojazdami chociaż dwóch zmian” - piszą liderzy branży.


Pierwsza ze zmian dotyka od dawna akcentowanego problemu samochodów w WORD-ach. Szkoleniowcy domagają się zmian w art. 53:


a) w ust. 1 po wyrazach „wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego” dodaje się „lub ośrodka szkolenia kierowców wskazany przez osobę egzaminowaną i na jej koszt.”


b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w art. 54 ust. 5.”


Dołączają też stosowną argumentację. Twierdzą, że dilerzy, dystrybutorzy firm samochodowych nieformalnie umawiają się, kto złoży ofertę przetargową dzisiaj, a kto w następnym przetargu, proponują nawet w zasadzie darmowy wynajem samochodów WORD-om. Branżowcy uważają, że jedynym beneficjentem takiego rozwiązania jest dostawca pojazdów do WORD, a wszystko odbywa się kosztem OSK - piszą.


I wymieniają kilka - ich zdaniem - obrazowych przykładów postępowań przetargowych m.in. z Rzeszowa, Łodzi i Warszawy.


Kolejna sprawa dotyczy art. 128 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami.


Branżowcy piszą: „Ustawodawca przepisem art. 26 ust. 9 zobowiązał do prowadzenia szkolenia teoretycznego oraz na placu manewrowym w zakresie kat. AM, A1, A2, A, B1, B na terenie powiatu, w którym przedsiębiorca jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK lub na terenie powiatu sąsiedniego”.


Jak czytamy dalej, „Z realizacją tego obowiązku może wiązać się konieczność zmiany lokalizacji np. placu manewrowego lub innych elementów infrastruktury OSK, dlatego niezbędny wydaje się okres przejściowy, który zaproponowano w art. 128 ust. 3 pkt. 2.


Rodzą się wątpliwości odnośnie daty początku obowiązywania wymogu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 128 ust. 3 pkt. 2. Czy ma to być data 19 stycznia 2013 r., czy może 19 stycznia 2015 r.?” - pytają liderzy.


Zwracają również uwagę, że pominięcie w projekcie ustawy postulowanej zmiany art. 128 w zakresie dotyczącym wymogu art. 28 ust. 2 pkt. 2 skutkuje brakiem vacatio legis w zakresie obowiązku zatrudniania w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania.


W związku z tym zaproponowano, aby art. 128 ust. 3 otrzymał brzmienie:


„3. Przedsiębiorca wpisany przed dniem wejścia w życie ustawy do rejestru, o którym mowa w art. 103 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, jest obowiązany:


1) przedłożyć staroście informację w zakresie danych, o których mowa w art. 28 ust. 4 pkt. 5, 8 i 9 - w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy


2) dostosować ośrodek szkolenia kierowców do wymogu, o którym mowa w art. 26 ust. 9 i przedłożyć staroście informację, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt. 6 - w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy


3) dostosować ośrodek szkolenia kierowców do wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt. 2 i przedłożyć staroście informację, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt. 8 wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie 3-letniej praktyki w szkoleniu kandydatów na kierowców przez co najmniej jednego instruktora w każdej kategorii zakresu szkolenia objętego wpisem do rejestru, o którym mowa w art.28 ust.1 - w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy”.


 


red

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0