Co nowego w ITD

policjanci

W tym roku mija 10 lat od uchwalenia ustawy o transporcie drogowym, która ustanowiła Inspekcję Transportu Drogowego. Od 1 stycznia 2011 r. spektrum działania służby rozszerzono o nowe zadania.

31 grudnia 2010 roku na mocy ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 225, poz. 1466) Inspekcja Transportu Drogowego uzyskała uprawnienia do kontroli samochodów osobowych w przypadku uzasadnionego podejrzenia wobec kierującego, że kieruje pojazdem w stanie nietrzeźwości lub stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, w przypadku zarejestrowania naruszenia przepisów ruchu drogowego przy użyciu przyrządów kontrolno-pomiarowych lub urządzeń rejestrujących albo w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego lub spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa. Przepisy powyższej ustawy określają również nowe zadanie Inspekcji Transportu Drogowego, tj. ujawnianie wykroczeń w ruchu drogowym za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz prowadzenie czynności wyjaśniających w postępowaniach w sprawach dotyczących powyższych wykroczeń. Zatrzymanie pojazdu do kontroli może być dokonane tylko przez umundurowanego inspektora.

Uprawnienia mandatowe inspektorów ITD

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 21 marca 2003 r. (Dz.U. nr 59, poz. 522), inspektorzy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami w związku z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne. 1 stycznia 2011 r. ITD rozpoczęła przejmowanie od policji sieci fotoradarów. Jednym z założeń funkcjonowania sieci automatycznego pomiaru prędkości jest likwidacja atrap masztów. Działający system będzie w pełni zautomatyzowany. Przyspieszy to procedury związane z przesyłaniem, obróbką, analizą zdjęć i ustalaniem danych osób popełniających wykroczenia. Zdjęcia z fotoradarów będą trafiać do centralnego komputera, a cały system będzie połączony z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców, co zdecydowanie przyspieszy ujawnianie danych personalnych sprawców i docieranie do nich. Zmianie ulega również okres postępowania mandatowego do 180 dni (obecnie do 30 dni), co w zamierzeniu twórców ustawy ma odciążyć sądy grodzkie, gdzie trafiają sprawy, w których nie udało się ustalić kierowcy. W ustawie Prawo o ruchu drogowym pojawi się w art. 2 definicja „urządzenia rejestrującego”.

Elektroniczny pobór opłat

Innym nowym zadaniem Inspekcji Transportu Drogowego w roku 2011 będzie objęcie nadzorem kontrolnym wyznaczonych odcinków dróg w ramach powstającego systemu elektronicznego poboru opłat drogowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 218, poz. 1391). Zgodnie z założeniami kluczową rolę w prowadzeniu czynności kontrolnych w systemie elektronicznego poboru opłat drogowych odgrywać będzie Inspekcja Transportu Drogowego. Powyższe zadania realizowane będą od połowy 2011 roku. W związku z tym 1 stycznia 2011 r. w ramach GITD powołano do życia Biuro do spraw Elektronicznego Poboru Opłat, które będzie realizowało zadania Głównego Inspektora Transportu Drogowego w zakresie nowego systemu poboru opłat za przejazd po drogach oraz Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, które będzie realizowało zadania Głównego Inspektora Transportu Drogowego w zakresie systemu fotoradarów.

Zadaniem Głównego Inspektora Transportu Drogowego jest również przejęcie od 1 stycznia 2011 roku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, kompetencji Ministra Infrastruktury w zakresie wydawania uprawnień (licencji, zezwoleń i zaświadczeń oraz świadectw kierowcy) w międzynarodowym transporcie drogowym. Związane jest to likwidacją Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego jako gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Infrastruktury, które wykonywało dotychczas czynności organizacyjno-techniczne związane z realizacją zadań Ministra Infrastruktury w powyższym zakresie.

Źródło: GITD, WITD w Gorzowie Wielkopolskim

 

3 komentarze do “Co nowego w ITD”

  1. Pingback: astro pink strain review

  2. Pingback: ข่าวบอล

  3. Pingback: Anya Belcampo scandal

Dodaj komentarz