Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu na rozprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją niektórych przepisów ustawy o kierujących pojazdami i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych orzekł wczoraj, że jeden z kwestionowanych przepisów jest zgodny z konstytucją, a w zakresie pozostałych umorzył postępowanie z uwagi na niedopuszczalność wyroku

Niestety, na takie zakończenie sprawy decydujący wpływ miały braki i błędy wniosku. Powołano się w nim między innymi na niewłaściwe rozporządzenie a także na niewłaściwe przepisy Konstytucji.


Wniosek grupy posłów obejmował:


1) art. 31 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, ze zm.) z art. 20 i art. 22 Konstytucji,


2) art. 31 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 20 i art. 22 w związku z art. 32 Konstytucji,


3) art. 31 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 20 i art. 22 w związku z art. 2 Konstytucji,


4) art. 26 ust. 9 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 20 i art. 22 Konstytucji,


5) art. 53 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 20 i art. 22 Konstytucji,


6) art. 54 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 61 ust. 1 i art. 51 ust. 3 Konstytucji,


7) art. 139 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 Konstytucji,


8) § 2 pkt 10 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 995, ze zm.) w zakresie, w jakim wprowadza pojęcie i definicję legalną „profilu kandydata na kierowcę”, z art. 92 Konstytucji,


9) § 2 pkt 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. poz. 1019) w zakresie, w jakim wprowadza pojęcie i definicję legalną „profilu kandydata na kierowcę”, z art. 92 Konstytucji,


10) art. 28 ust. 2 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim wprowadza obowiązek zatrudniania w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców bądź spełnienia przez przedsiębiorcę tych wymagań, z art. 65 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, z art. 22 w związku z art. 20 i art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji, a także z art. 2 Konstytucji.


Radosław Biernat


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0