Starosta zobligowany jest do udostępnienia zestawienia stosowanych w oprogramowaniu interfejsowym systemu teleinformatycznego używanego przez starostwo struktur dokumentów elektronicznych i formatów danych - tak wynika z pisma ze stanowiskiem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie integracji systemu informatycznego WORD-ów i starostw.

W praktyce wynika z tego, że to starostwa są odpowiedzialne za SI Kierowca.


W piśmie czytamy:


Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy „Podmiot publiczny (starosta) realizujący zadania publiczne przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej do przekazywania danych pomiędzy tym podmiotem, a podmiotem niebędącym organem administracji rządowej:


1) zapewnia, aby system teleinformatyczny służący do wymiany danych pomiędzy tym podmiotem a podmiotami niebędącymi organami administracji rządowej, poza minimalnymi wymaganiami, o których mowa w ust. 1, spełniał wymóg równego traktowania rozwiązań informatycznych;


2) publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej lub udostępnia w inny sposób:


a) zestawienie stosowanych w oprogramowaniu interfejsowym systemu teleinformatycznego używanego przez ten podmiot do realizacji zadań publicznych struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących.


b) testy akceptacyjne z zastrzeżeniem, że podmiot publiczny może nie udostępniać testów akceptacyjnych, jeżeli w oprogramowaniu interfejsowym mają być stosowane wyłącznie formaty danych oraz protokoły komunikacyjne i szyfrujące określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1”.


Kto więc ma zadbać, aby podmioty „niebędące organem administracji rządowej”, czyli WORD-y i OSK miały możliwość dostępu do systemu?


W piśmie czytamy: „Starosta jako podmiot publiczny realizujący zadania publiczne (wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami), zobowiązany jest do spełnienia wymogów art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tym samym zobligowany jest do udostępnienia zestawienia stosowanych w oprogramowaniu interfejsowym systemu teleinformatycznego używanego przez Starostwo struktur dokumentów elektronicznych i formatów danych.


Mając na względzie, że starostowie na mocy podpisanych umów zlecili PWPW S. A. realizację przedmiotowego zadania publicznego należy wskazać, że to PWPW S.A., realizując swoje zobowiązania wynikające z umów' ze Starostą, powinno udostępnić niezbędne informacje umożliwiające współpracę i integrację systemów.”


Co to oznacza dla OSK? Zgodnie z treścią pisma dostęp łączność pomiędzy OSK i urzędem będzie możliwa za pomocą różnych dostępnych na rynku programów do administracji ośrodkiem - tłumaczy Michał Łydka, prawnik Stowarzyszenia KIEROWCA.PL.


W załączniku stanowisko MTBiGM oraz Stanowsko Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0