Trwają prace nad projektem zmian w zasadach badań lekarskich dla kandydatów na kierowców i kierowców. Zmiany dotyczą przede wszystkim chorób układu krążenia, padaczki ale też wzroku.

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 250 i 293)  ma na celu przede wszystkim dostosowanie go do prawodawstwa unijnego w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego oraz cukrzycy. W związku z tym projekt dodaje pkt 3a oraz załącznik nr 4a do rozporządzenia, który określa szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie układu sercowo-naczyniowego.


W załączniku nr 6 „Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie cukrzycy” dodano nowe wymagania zdrowotne, zgodnie z którymi  osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T będzie mogła w przyszłości otrzymać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku stwierdzenia u niej nawracającej ciężkiej hipoglikemii u osoby pod następującymi warunkami:


a) pozytywnej opinii lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy, zawierającej informacje o wdrożeniu w stopniu zapewniającym zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego,


b) przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich.


Natomiast nawracająca ciężka hipoglikemia w porze czuwania stanowi przeciwwskazanie zdrowotne do kierowania pojazdami. Ponowne badanie lekarskie osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T będzie można przeprowadzić po upływie 3 miesięcy od ostatniego takiego epizodu.


Projekt obniża natomiast wymagania zdrowotne w zakresie widzenia stereoskopowego (w załączniku nr 1) dla osób:


1) ubiegających się o wydanie lub posiadających prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,


2) podlegających badaniom dla kierowców zawodowych, przewidzianych w ustawie o transporcie drogowym,


3) występujących o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,


4) instruktorów i egzaminatorów.


Oznacza to, że taka osoba będzie mogła w przyszłości otrzymać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku stwierdzenia u niej znacznej i nagłej utraty możliwości widzenia na jedno oko. Ale są warunki. Od powstania znacznej utraty możliwości widzenia na jedno oko  upłynęło sześć miesięcy. Swoją  opinię musi także przedstawić okulista, potwierdzający adaptację.


Wyłącznie w przypadku stwierdzenia diplopii - widzenia podwójnego, orzekane będzie istnienie przeciwwskazań do kierowania pojazdami.


Zmiany obejmują też załącznik nr 5 „Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie układu nerwowego, w tym padaczki”. Osoba ubiegająca się o wydanie lub posiadająca prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, u której rozpoznano padaczkę i przyjmującej leki przeciwpadaczkowe, będzie mogła w przyszłości otrzymać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba ta przedstawi opinię lekarza neurologa potwierdzającą brak napadów padaczkowych w ciągu ostatniego roku leczenia oraz pod warunkiem późniejszego przeprowadzania badań kontrolnych co pół roku przez okres dwóch kolejnych lat, następnie co rok przez kolejne trzy lata, a następnie w zależności od wskazań lekarza neurologa.


Natomiast dopiero w przypadku wykazania co najmniej 10-letniego okresu bez napadu padaczkowego, pozytywnej opinii lekarza neurologa i nie stwierdzenia patologii mózgu właściwej dla padaczki oraz nie wykrycia aktywności padaczkopodobnej na elektroencefalogramie, będą mogły w przyszłości otrzymać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami osoby:


1) ubiegające się o wydanie lub posiadające prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,


2) podlegające badaniom na podstawie ustawy o transporcie drogowym,


3) występujące o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,


4) instruktorzy i wykładowcy.


Nowelizacja ma wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, a obecnie jest na etapie konsultacji publicznych


Radosław Biernat

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0