Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Po co jest potrzebne nowe rozporządzenie? Ze względu na niedawne zmiany ustawowe, w wyniku których całkowity albo częściowy ubytek słuchu nie jest przeciwwskazaniem zdrowotnym do uzyskania prawa jazdy ani przesłanką do cofnięcia uprawnień - z wyjątkiem:

1) uzyskania prawa jazdy kategorii D1 lub D;

2) uzyskania prawa jazdy kategorii C1 lub C przez osobę, która nie posiada prawa jazdy kategorii B albo posiada je przez okres krótszy niż 2 lata;

3) cofnięcia uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C1 osobie, która w wyniku nagłego zdarzenia utraciła słuch w stopniu uniemożliwiającym jej rozumienie mowy z odległości jednego metra, w tym przy zastosowaniu aparatów słuchowych lub implantów słuchowych – przez okres roku od tego zdarzenia.

Co znajdziemy w rozporządzeniu?


Projektowane rozporządzenie wprowadza następujące zmiany w porównaniu do dotychczasowych regulacji:

1) w § 2 wskazano 30–dniowy termin w jakim należy przeprowadzić ponowne badanie lekarskie od wpływu wniosku o przeprowadzenie ponownego. Po upływie tego terminu, orzeczenie lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza staje się ostateczne. Natomiast jednostka, do której wpłynął wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego, będzie zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy kwestionowane orzeczenie lekarskie oraz przesłać kopię tego orzeczenia. Taka ma na celu uniknięcie umyślnego niestawiania się na badania lekarskie. Przede wszystkim przez osobę, która kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu albo istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia tej osoby;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia określającego „Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku”  w kolumnie 6 „Pole widzenia” wyraz „obuoczne” zastąpiono wyrazem „poziome”.

3) „Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie narządu słuchu”, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia dostosowano do przepisów  art. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2018 r. poz. 1098), zgodnie z którym całkowity albo częściowy ubytek słuchu nie jest przeciwwskazaniem zdrowotnym do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami ani przesłanką jego cofnięcia - z wyjątkiem:

  1. a) uzyskania prawa jazdy kategorii D1 lub D,

  2. b) uzyskania prawa jazdy kategorii C1 lub C przez osobę, która nie posiada prawa jazdy kategorii B albo posiada je przez okres krótszy niż 2 lata,

  3. c) cofnięcia uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C1 osobie, która w wyniku nagłego zdarzenia utraciła słuch w stopniu uniemożliwiającym jej rozumienie mowy z odległości jednego metra, w tym przy zastosowaniu aparatów słuchowych lub implantów słuchowych – przez okres roku od tego zdarzenia;


4) w załączniku nr 6 do rozporządzenia określającego „Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie układu nerwowego, w tym padaczki” uchylono ust. 11, dotyczący przypadków, o których mowa w ust. 5-7, stwierdzenia istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, z uwagi na fakt, że jeżeli w okresie odstawiania albo zmiany leczenia wystąpi napad padaczkowy uprawniony lekarz stwierdza przeciwwskazanie do kierowania pojazdami;

5) karta badania lekarskiego została usystematyzowana w związku z rezygnacją  oceny stanu zdrowia osoby badanej, w zakresie narządu słuchu i równowagi;

6) w § 14 wprowadzono przepis przejściowy dotyczący postępowań w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego tj. badań lekarskich rozpoczętych i niezakończonych, które będą przeprowadzane się na podstawie przepisów nowych, jako korzystniejszych dla osoby badanej.

Zgodnie z projektem rozporządzenie powinno wejść w życie 1 października 2018 r., dlatego do końca września powinno się ono ukazać w Dzienniku Ustaw.

Radosław Biernat
Jakub Ziębka felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0