Za co stracisz prawo jazdy

Wobec rozlicznych zmian w przepisach, wśród kierowców powróciło znowu częste pytanie, kiedy mogą stracić prawo jazdy. W przedsięwzięciach ustawodawców, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, istotna rola przypada instrumentom prawnym o charakterze represyjnym. Do tych instrumentów należy w szczególności zatrzymanie prawa jazdy, które ma na celu natychmiastowe wyeliminowanie z ruchu tych kierowców, którzy nie dają gwarancji bezpiecznego w nim udziału. Odsunięcie ich od uczestnictwa w ruchu poprawia jego bezpieczeństwo. Instytucja zatrzymania prawa jazdy została szeroko opisana w ustawie Prawo o ruchu drogowym, gdzie w art. 135 wskazano podstawy zatrzymania prawa jazdy przez policję.

Prawo o ruchu drogowym przewiduje dwie formy zatrzymania prawa jazdy: zatrzymanie fizyczne – polegające na faktycznym odebraniu prawa jazdy i zatrzymanie prawne – sprowadzające się do wydania postanowienia lub decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Obie formy mają wprawdzie tę samą podstawę prawną, lecz różnią się tym, że uprawnionymi do zatrzymania prawnego są: sąd, prokuratura lub starosta, a zatrzymania fizycznego dokonuje policjant. Zatrzymania fizycznego w ograniczonym zakresie może dokonać także żołnierz Żandarmerii Wojskowej (w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową oraz innych osób kierujących pojazdami Sił Zbrojnych RP) oraz inspektor Inspekcji Transportu Drogowego (w stosunku do kierujących pojazdami, którzy wykonują transport drogowy lub przewóz na potrzeby własne).

Przytoczony już art. 135 Prawa o ruchu drogowym wskazuje, że policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie: uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu. Kierowanie w takim stanie pojazdem mechanicznym, w zależności od stężenia alkoholu, jest przestępstwem (art. 178a par. 1 kk) lub wykroczeniem (art. 87 par. 1 kw), niezależnie od tego, czy miało miejsce na drodze publicznej, czy innej. Dotyczy to kierowania pojazdem mechanicznym na każdej drodze lub w miejscu, gdzie odbywa się ogólny lub lokalny ruchu pojazdów (np. droga wewnętrzna, parkingi itp.). Takie samo zachowanie w zakresie pojazdu niemechanicznego jest przestępstwem (art. 178a par. 2 kk) lub wykroczeniem (art. 87 par. 2 kw) tylko wówczas, gdy nastąpiło na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania.

Stan nietrzeźwości ustawowo zdefiniowano w art. 115 par. 16 kodeksu karnego i w art. 46 ust. 3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W obu ustawach określono, że stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza…

CZYTAJ DALEJ na dev.szkola-jazdy.pl

1 komentarz do “Za co stracisz prawo jazdy”

  1. Pingback: http://bolsacalc.com.br/click.php?id=1&link=https://gg4.store/

Dodaj komentarz