VAT – ekspertyza specjalisty

Dr inż. Paweł Małecki, doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pama SC, ekspert „Dziennika Gazeta Prawna” i „Rzeczpospolitej”: Usługi szkoleniowe świadczone przez OSK w systemie VAT od 2011 roku.

Do końca 2010 r. wszystkie usługi edukacyjne korzystały ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na mocy poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54 poz. 535 ze zmianami). Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która została obecnie skierowana do podpisu przez prezydenta (Druk sejmowy nr 3205), likwiduje załącznik nr 4. Powstaje pytanie czy ośrodki szkolenia kierowców działające na mocy art. 103 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (DzU z 2005 r. nr 108 poz. 908 ze zmianami) oraz ośrodki szkolenia działające na podstawie art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DzU z 2007 r. nr 125 poz. 874 ze zmianami) będą zmuszone rozliczać podatek VAT od 1 stycznia 2011 r.? Odpowiedzi na to pytanie udziela art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym zapisem zwolnione z podatku VAT są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego:

a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub

b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty lub

c) finansowane w całości ze środków publicznych

– oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

Nie ma żadnej wątpliwości, że ośrodki szkolenia kierowców oraz ośrodki szkolenia działają na podstawie wyżej wymienionych ustaw w formach i na zasadach przez te ustawy przewidziane. Zatem stanowią one owe wymienione „odrębne przepisy”. Ponieważ szkolenie kierowców jest elementem kształcenia zawodowego, nadal w roku 2011 usługi szkoleniowe świadczone przez te instytucje korzystają ze zwolnienia. Zatem ośrodki szkolenia kierowców oraz ośrodki szkolenia, wykonując usługi edukacyjne w zakresie regulowanym Ustawą o transporcie drogowym lub ustawą Prawo o ruchu drogowym, nie będą zmuszone do rozliczania tego podatek. Oczywiście jeśli taki podmiot wykonuje równolegle inne usługi poza szkoleniowymi, niezwolnione z podatku, np. transport osób, to musi analizować wysokość obrotów z tytułu tych ostatnich usług, by nie być zmuszonym rozliczać podatek od towarów i usług. Jeśli obroty z tytułu tych innych usług (bez usług edukacyjnych) przekroczą 100 000 zł w 2010 r., to już w roku obecnym podmiot winien rozliczać podatek VAT z chwilą przekroczenia tego progu. Podatek rozliczamy oczywiście tylko od tych innych usług, np. transportowych. Jeśli obroty te nie przekroczyły 150 000 zł, to od 1 stycznia 2011 r. podmiot może ponownie przejść na zwolnienie z podatku VAT. Warunkiem jest jednak w tym przypadku złożenie oświadczenia o wyborze zwolnienia do 15 stycznia 2011 r. w właściwym dla podatku VAT urzędzie skarbowym i informacji, że limit 150 000 zł z tytułu usług potencjalnie opodatkowanych nie został przekroczony. Problemu tego nie mają podmioty, których obroty w roku 2010 nie przekroczyły 100 000 zł (liczone ciągle bez usług edukacyjnych). Są one z mocy ustawy ciągle zwolnione podmiotowo z podatku od towarów i usług. Warto pamiętać, że jeśli ktoś rozpoczął działalność dopiero w roku 2010, to limity, o których mowa wyżej, są niższe i wylicza się je jako proporcję liczby dni do końca roku od daty pierwszej sprzedaży do 365 przemnożoną przez kwotę limitu. Przykładowo podatnik zaczynający działalność 31 grudnia 2010 r. ma limit 100 000/365 zł. Zatem mimo nerwowego okresu dla ośrodków szkolenia kierowców i ośrodków szkolenia spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, nie będą musiały one ostatecznie zapoznawać się co do zasady z tym podatkiem. Oczywiście zwolnieniem tym objęte są również egzaminy będące elementem usługi edukacyjnej, a nie odrębnym świadczeniem.

Jednostki te nie będą również nadal zobowiązane do stosowania kas rejestrujących do rejestracji obrotu z tytułu świadczenia usług edukacyjnych. Na mocy poz. 29 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących (DzU nr 138 poz. 930) zwolnione z obowiązku rejestracji obrotu są usługi edukacyjne PKWiU 85 z wyłączeniem:

– usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0);

– usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0).

Ośrodki szkolenia kierowców oraz ośrodki szkolenia wymienione wyżej znajdują się zatem w katalogu jednostek zwolnionych z obowiązku stosowania kas do wykonywanych usług edukacyjnych. Jeśli podmioty te musiały już stosować kasę fiskalną, to zobowiązane są rejestrować za pomocą kasy fiskalnej inne usługi niż edukacyjne zwolnione na mocy poz. 29 załącznika. Gdyby z kolei usługi edukacyjne stanowiły jedyny rodzaj świadczonych usług, to kasa fiskalna w ogóle może nie być używana. Jednak każde uruchomienie innych usług w przyszłości, świadczonych na rzecz osób fizycznych nie zwolnionych przedmiotowo zwolnieniem z załącznika, wymusza na podatniku zastosowanie kasy. Zatem takie jednostki mogą zlikwidować kasę rejestrującą, wzywając pracownika aparatu skarbowego do jej sczytania przed likwidacją, jednak muszą mieć świadomość, iż np. rozpoczęcie świadczenia usług transportowych na rzecz ludności zmusi do zakupu nowej kasy fiskalnej.

 

Dodaj komentarz