To był rok wielu zmian

Od dwóch lat mamy do czynienia z intensywnymi zmianami przepisów regulujących zasady ruchu drogowego. W Nowy Rok 2022 weszliśmy z nowymi regulacjami wynikającymi m.in. z nowelizacji Ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

W 2019 roku zostaliśmy zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i poświadczenia wniesienia ubezpieczenia za pojazd. Rok później na „Mikołaja” pojawił się przepis zwalniający z obowiązku posiadania przy sobie krajowego prawa jazdy. Jednak najwięcej zmian wprowadzono w 2021 roku.
Ustawodawca zadbał przede wszystkim o niechronionych uczestników ruchu. I choć nowe przepisy budzą wiele kontrowersji, to szczerze trzeba przyznać, że były potrzebne.
W grudniu 2021 roku Prezydent RP podpisał zmianę ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jako datę ich wejścia życie został wskazany 1 stycznia 2022 roku. W tych przepisach skupiono się głównie na zwiększeniu bezpieczeństwa niechronionych uczestnikom ruchu poprzez podniesienie wysokości kar za wykroczenia związane bezpośrednio na bezpieczeństwem w okolicach przejść dla pieszych. Dotyczą one szczególnie naruszeń przepisów określonych w rozdziale XI kodeksu wykroczeń, gdzie dotychczasowa maksymalna kara została podniesiona z 5 do 30 tysięcy złotych. Przy okazji warto wspomnieć, że podniesione również zostały minimalne kary za naruszenia przepisów tego rozdziału.
Przykładowo, kierujący pojazdem mechanicznym będący w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka musi liczyć się z karą grzywny nie mniejszą niż 2500 zł. Maksymalna wysokość mandatu za wykroczenie wynosi 5 tysięcy złotych, a przy zbiegu przepisów należy spodziewać się mandatu do 6 tysięcy złotych. W przypadku niewskazania na żądanie uprawnionego organu komu powierzono pojazd kara może wynieść nawet 8 tysięcy złotych (niewskazanie osoby kierującej na zdjęciu z fotoradaru).
Podwyższeniu z 10 do 15 uległa maksymalna liczba punktów karnych za jedno wykroczenie drogowe. W przypadku jednoczesnego popełnienia kilku naruszeń punkty im odpowiadające sumują się. Jeżeli suma punktów odpowiadających naruszeniom przekracza 15, to kierujący otrzymuje tylko 15 punktów. Pozostawiony został próg maksymalnie 24 punktów dla kierowców posiadający prawo jazdy powyżej 12 miesięcy oraz 20 punktów dla posiadających poniżej 12 miesięcy. Punkty w kartotece będą się kasowały po 2 latach od daty uiszczenia grzywny lub od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia (przez sąd). Przekroczenie 24 punktów skutkuje skierowaniem na kurs reedukacyjny.

Zauważalne jest rygorystyczne podniesienie kar, ale pamiętać należy, że w dalszym ciągu jesteśmy na końcu państw UE jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na ocenę skuteczności wprowadzonych zmian trzeba będzie poczekać – pierwsza analiza możliwa będzie dopiero na początku lipca.

Życzę Państwu bezpiecznych dróg w 2022 roku!
Marek Rupental