Tachograf cyfrowy

Tachograf cyfrowy

Rejestracja czasu pracy kierowców obowiązuje osoby prowadzące pojazdy których dmc przekracza 3,5 tony oraz pojazdy przystosowane do przewozu więcej niż dziewięciu osób . Najbardziej popularne tachografy należą do grupy elektronicznych.

Postęp techniczny spowodował, że istnieje obecnie możliwość rejestracji aktywności kierowcy za pomocą tachografów cyfrowych. Wprowadzanie ich odbywa się sukcesywnie. Ustawodawca zobligował producentów do obowiązku montażu tachografu cyfrowego w pojazdach rejestrowanych po 1 maja 2006 roku lub takich, których data pierwszej rejestracji na terenie Wspólnoty wypada po 1 maja 2006 roku.

Właściciel nowego pojazdu jest zobowiązany w terminie do 14 dni udać się do serwisu, który posiada uprawnienia nadane przez Główny Urząd Miar, w celu dokonania kalibracji.

Uszkodzone tachografy elektroniczne nie podlegają naprawie – muszą być wymieniane na tachografy cyfrowe. W ten sposób ustawodawca pozwala korzystać z tachografów elektronicznych bez potrzeby wskazywania daty, do kiedy będą mogły być używane, aż do naturalnego wyeliminowania ich z użytku.

Sam tachograf to za mało, by skutecznie rejestrować czas pracy. Potrzebne są jeszcze dwa rodzaje kart: karta kierowcy i karta przedsiębiorcy. Różnica między nimi jest znaczna. Karta przedsiębiorstwa posiada znacznie szerszy dostęp do danych zapisanych w tachografie niż karta kierowcy, która rejestruje tylko i wyłącznie aktywność właściciela karty.

Tachografy cyfrowe posiadają drukarki. Zaopatrzenie w papier do drukarek leży po stronie przedsiębiorcy. Przepisy nie regulują, jaka ilość papieru powinna znajdować się w samochodzie, ale istnieje zapis mówiący o posiadaniu w pojeździe takiej ilości papieru, aby zapewnić, w przypadku żądania przez uprawniony do kontroli podmiot, możliwość wydrukowania żądanego okresu (art. 14 ust. 1 rozporządzenia 3821/85).

Tachograf cyfrowy posiada twardy dysk, a karta kierowcy wyposażona jest w chip, na którym zapisywana jest aktywność kierowcy. Od 1 grudnia 2010 roku zmianie uległy okresy obowiązkowego pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców (rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunki przechowywania tych danych Dz.U. nr 215 z 2010 roku, poz. 1410).

Poprzednie rozporządzenie wskazywało obowiązek zrzutu danych z tachografu co trzy miesiące. Nowe rozporządzenie sprecyzowało obowiązek pobierania danych z tachografu co 90 dni, a z karty kierowcy co 28 dni (wcześniej było co 21 dni).

Terminy wskazane w rozporządzeniu określają maksymalne okresy, co nie stoi w sprzeczności z dokonywaniem pobierania danych w okresach krótszych.

Marek Rupental

Dodaj komentarz