Senat: Seminarium BRD osób niepełnosprawnych

Mobilność osób niepełnosprawnych, koncepcja powołania Obserwatorium Ruchu Drogowego oraz stażejące się społeczeństwo – to głowne tematy seminarium „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym osób z niepełnosprawnościami”, które odbyło się 21 lipca w Senacie RP.

Inicjatorem wydarzenia był Senat RP. Z ramienia Senatu w seminarium uczestniczyli senatorowie: Henryk Woźniak – przewodniczący Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Mieczysław Augustyn – przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Stanisław Bisztyga – członek Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Zdzisław Pupa – przewodniczący Komisji Środowiska i Waldemar Kraska – członek Komisji Zdrowia. Wśród zaproszonych prelegentów byli pracownicy Instytutu Transportu Samochodowego oraz przedstawiciele organizacji zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych.

Dyrektor ITS Andrzej Wojciechowski zwrócił uwagę, że poprawa mobilności i bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym jest działaniem na rzecz całego społeczeństwa, a czynne zawodowo osoby niepełnosprawne powinny znaleźć należne im, godne miejsce w życiu.

Jak wygląda stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, jakie zastosowano środki zaradcze w tych krajach, aby skutecznie zmniejszyć liczbę wypadków – przedstawił Andrzej Grzegorczyk. Zagrożenie Polaków utratą życia w wypadku drogowym jest jednym z największych w Europie, prawie dwa razy wyższe niż średnio w Unii Europejskiej i ponad 3 razy wyższe niż w Szwecji, Wielkiej Brytanii czy Holandii.

Prowadzący seminarium – Senator Henryk Woźniak przypomniał, jak ważnym zadaniem jest umożliwić mobilność osobom niepełnosprawnym. Stanowią oni w Polsce 5,5 mln populacji. Zatem zakres problemu jest duży. Wiele należy zrobić, by ułatwić poruszanie się tych osób i tym samym poprawić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

Piotr Rybicki przedstawił działania podjęte na rzecz osób niepełnosprawnych zrealizowane w ostatnich latach z inicjatywy Instytutu Transportu Samochodowego przy znaczącym wsparciu Senatu Rzeczpospolitej. Zadeklarował także, że ITS nadal będzie podejmował wysiłki w celu poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.

Maria Dąbrowska-Loranc omówiła udział ITS w projektach międzynarodowych i krajowych, których nadrzędnym celem jest zwiększenie efektywności działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu ze szczególnym naciskiem na nowatorskie metody kształcenia kierowców.

Ida Leśniowska-Matusiak poruszyła temat starzejącego się społeczeństwa i konieczności stworzenia osobom w wieku 50+ warunków do swobodnego przemieszczania się, tak aby problemy zdrowotne nie powodowały wykluczenia z życia społecznego.

Anna Zielińska przedstawiła koncepcję Polskiego Obserwatorium Ruchu Drogowego, którego nadrzędnym celem jest wykorzystanie istniejącej wiedzy i przykładów dobrych praktyk dla zmniejszenia zagrożeń na polskich drogach. Innym ważnym zadaniem Obserwatorium będzie lepsze wykorzystanie istniejących danych i stworzenie efektywnego systemu przepływu informacji. Sprawnie działające Obserwatorium może również służyć pogłębieniu wiedzy o problemach osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym i niepełnosprawności będącej następstwem udziału w wypadkach drogowych.

Wystąpienie Krzysztofa Marciniaka prezesa stowarzyszenia Auto Mobility Centrum było poświęcone systemowi działań ułatwiających przemieszczanie się osobom niepełnosprawnych. Dostęp do samochodu często decyduje o aktywności zawodowej tej grupy społeczeństwa, co ma bardzo istotny wpływ na jakość życia inwalidów, ale także istotnie zmniejsza koszty państwa i społeczeństwa.

W trakcie spotkania dyskutowano na temat priorytetów, jakie należy obrać chcąc skutecznie pomoc osobom niepełnosprawnym. Profesor Ryszard Krystek zaznaczył wiodącą rolę, jaką od lat pełni Instytut Transportu Samochodowego w podnoszeniu świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Po krótkiej dyskusji spotkanie podsumował Senator Henryk Woźniak, który ze zrozumieniem odniósł się do przedstawionych zagadnień i wykazał gotowość wsparcia inicjatyw służących osobom niepełnosprawnym, ale także profilaktycznym, przeciwdziałającym wypadkom drogowym jako głównej przyczynie nabywania niepełnosprawności. Przewodniczący Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podkreślił także, że Senatorowie oczekują na konkretne propozycje zmian legislacyjnych w tym zakresie.

mp/ITS

12 komentarzy do “Senat: Seminarium BRD osób niepełnosprawnych”

 1. Pingback: sleeping music

 2. Pingback: smooth jazz music

 3. Pingback: calming music

 4. Pingback: stress relief and sleep

 5. Pingback: jazz music meaning

 6. Pingback: relaxing

 7. Pingback: cozy winter ambience

 8. Pingback: relaxing jazz piano

 9. Pingback: jazz

 10. Pingback: coffee shop music

 11. Pingback: outdoor cafe

 12. Pingback: music

Dodaj komentarz